วิ ธีแก้ที่ดินไม่มีทางเข้า ให้มีทางเข้าออ กได้

สวัสดีจ้าวันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ไม่มีทางเข้าหรือที่เราเรียกกันว่าที่ดินต าบอ ด ที่นาต าบอ ดนั่นเอง กับการแก้ปัญหาในเรื่องถนนเข้าออ กจะทำอ ย่ างไรได้บ้างให้ที่แบบนี้มีทางเข้าออ กได้ อย ากรู้แล้วเราไปดูกัน

ที่ดินต าบ อ ด เป็นที่ดินที่คนส่วนใหญ่หากเลือ กได้ก็จะไม่เลือ กเ ด็ ดข า ด เ พ ร า ะมัน มีปัญหาหล า ยอ ย่ างต ามมา ประกอบกับลักษณะที่เข้า-ออ กก็ลำบาก แม้จะเป็นเจ้าของที่ดินแท้จริงก็ต าม เ พ ร า ะมันเป็นที่ดินที่ไม่ติดทางสาธารณะ หรือไม่มีทางเชื่อมไปสู่ทางสาธารณะได้ จะไปไหนทีก็ต้องเป็นภาระหรือข้ อพิพาทกับเพื่อนบ้านอยู่เรื่อย แต่ถ้าจําเป็นต้องได้ที่ดินลักษณะดังกล่าวนี้ ลองมาศึกษากันว่าควรทำอ ย่ างไร

ต ามประมวลกฏห ม า ยเเพ่งเเละพาณิชย์มาตรา 1349 ที่ดินต าบ อ ด ห ม า ยถึงที่ดินเเปลงหนึ่งที่มีที่ดินเเปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออ กถึงสาธารณะได้ หรือที่ดินเเปลงนั้น มีทางออ กสู่สาธารณะได้ เเต่ต้องข้ามบึงหรือที่ชัน ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินนั้นเดือ ดร้อนเกินสมควร ด้วยเหตุนี้เองกฏห ม า ยจึงให้สิทธิ์เเก่เจ้าของที่ดินเเปลงนั้น สามารถเดินผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ค่ะ

ซึ่งทางเดินผ่านนี้ในสายต าของกฏห ม า ยเรียกว่า ทางจำเป็น ดั งนั้นหากที่ดินของคุณถูกล้อมโดยที่ดินเเปลงอื่น ก็ถือว่าเป็นที่ดินต าบ อ ด ซึ่งสามารถขอให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเปิดทางจําเป็นนี้ได้ เเต่วิ ธีทำทางผ่านนั้นจะต้อง

1.เลือ กให้พอควรเเก่ความจําเป็นเเละต้องคํานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เ สี ยห า ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

2.การใช้ประโยช์นจากทางจำเป็นนี้ คุณต้องทดเเทนให้เเก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ด้วย โดยอาจจะกำหนดกันเป็นเ งิ นร า ยปีก็ได้ เเละถ้าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่อนุญาตให้ออ ก คุณก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งเปิดทางจําเป็นได้โดยเ สี ยค่าทดเเทนเเก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อใช้ที่ดินของเขาเป็นทางจําเป็นออ กสู่ถนนสาธารณะ

ประมวลกฎห ม า ยแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๔๙ บัญญัติไว้ว่า ที่ดินแปลงใด มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออ กถึงสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่า เจ้าของที่ดินแปลงนั้น จะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ ไปสู่ทางสาธารณะได้ ที่ดินแปลงใด มีทางออ กได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือ ทะเล หรือ มีที่ชัน อันระดับที่ดิน กับทางสาธารณะ สูงกว่ากัน มากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ

ที่ และ วิ ธีทำทางผ่านนั้น ต้องเลือ กให้พอควรแก่ความจำเป็น ของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับทั้งให้คำนึงถึง ที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เ สี ยห า ยแต่น้อยที่สุด ที่จะเป็นได้ ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่าน จะสร้างถนน เป็นทางผ่าน ก็ได้ ผู้มีสิทธิจะผ่าน ต้องใช้ค่าทดแทน ให้แก่เจ้าของที่ดิน ที่ล้อมอยู่เพื่อความเ สี ยห า ย อันเกิ ดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้น นอ กจากค่าเ สี ยห า ย เ พ ร า ะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเ งิ นร า ยปี ก็ได้

ที่มา funnews  sangkomonline