วิ ธีแก้นอนกรนให้หลับสบายทั้งคืน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่มีปั้ญหาการนอนกรนทำให้เสีย สุ ข ภา พและทำให้คนข้างๆ นอนไม่หลับสนิท ตื่นย ามเช้าไม่สดชื่น กับบทความ วิ ธีแก้นอนกรนให้หลับสบายทั้งคืน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้อา กา ร นอนกรนห า ยไป มีสุ ข ภา พที่ดี

หากมีคนใกล้ตัวที่มีปัญหา น อ น กรน เวลาที่ น อ นหลับซึ่งปัญหาการกรนนี้อาจดูไม่ใช่เรื่องร้ า ย แ ร ง แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค ว รมองข้าม รวมทั้ง ภาวะ ห ยุ ด ห า ยใจขณะ น อ นหลับด้วย

ซึ่งทั้งสองอาการนีจะพบมากในกลุ่มคนวัย 30 35ปี และพบในผู้ช ายร้อยละ 20 30 ในขณะที่ผู้หญิงพบเพียงร้อยละ 10 15 ซึ่งส่วน มาก จะเป็นผู้คนในวัยทำงาน ส าเ ห ตุ ของอ า ก า รกรน

เป็นเพราะช่องทางเดินหา ย ใจส่วนต้น มีอาการ ตี บ หรือ แคบลง ทำให้ลมห า ยใจของเรา ที่เดินทางผ่ านช่องนี้เกิดการกระพือ เกิดเป็นเสียงขึ้น ซึ่งก็คือเสียงกรนนั่นเอง ทั้งนี้

เสียงที่ว่าอาจแตกต่างกันไปต ามตำแหน่งอ วั ย ว ะ ที่เกิดการสั่ น ซึ่งหากเราเป็นคน น อ นกรนเสียงดัง ก็จะสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นรบกวนการ น อ นหลับของผู้อื่นอย่ างมากปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการ น อ น ก ร น ทีพบบ่อยที่สุด

– สูบ บุ ห รี่ เป็นประจำ

– มีไขมันในช่องค อ ห นา

– น้ำหนักตัวเกิน เกณฑ์มาตรฐาน

– อายุมากขึ้น

– ดื่มเครื่องดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์บ่อยทำให้กล้ามเ นื้ อห ย่ อน

– น อ นหงายเป็นประจำ

สำหรับปัจจัยที่พบได้ ไม่บ่อยนักได้แก่ ช่องจ มูกค ด, การรับประทานย า บางชนิดที่ส่ งผลต่อทางเดินห า ยใจ, ช่องจ มู กค ด หรือ สรีระผิดปกติ เช่น ค า งเล็ก ลิ้ น ไ ก่ใหญ่ โคนลิ้ นอ้ วน

ความอั น ต ร า ยของการ น อ นกรน

อาจกล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับประเภทของการ น อ น ซึ่งอาการ น อ นกรนนั้นทางการแ พ ท ย์จัดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ น อ นกรนแบบธรรมดา และการ น อ นกรนแบบอั น

ต ร า ย การ น อ นกรมแบบธรรมดา ที่มีอาการแ ย่ ลง กล่าวคือ กล้ามเ นื้ อในช่อง ค อ เริ่มห ย่ อ นตั วมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ช่องทางเดินห า ยใจแคบลง จนปิดสนิท

จนไม่มีอากาศเข้าสู่ ร่ า งกายได้ ในช่วงนี้จะทำให้เสียงกรนห า ยไป ซึ่งอั น ตร า ยกว่ามาก ภาวะเช่นนี้จะเรียกว่า ภาวะหยุดห า ยใจขณะ น อ นหลับชนิดอุดกั้น ดังนั้นการ น อ นกรมแบบที่มีภาวะห ยุ ด ห า ย ใจขณะหลับนี้ จึงเป็นการ น อ นกรนที่มีความเสี่ยงสูงและอั น ต ร า ย มากทีเดียว

ท่าบริหาร เพื่อให้ห า ยจากอาการ น อ นกรน

1 แ ล บ ลิ้ นลงล่างแล้วเกร็ง นับ 1 10

2 ให้กระดก ลิ้ นขึ้น แล้วเก ร็ งค้างไว้ นับ 1 10

3 ใช้นิ้วดันก ร ะ พุ้ ง แ ก้ มด้านในค้างไว้ นับ 1 10

4 สลับใช้นิ้วอีกข้าง ดันก ร ะ พุ้ ง แ ก้ มค้างไว้ นับ 1 10

5 ห า ยใจเข้าแล้วเก็บลมไว้ในปาก อมลมเอาไว้พร้อมกลั่นห า ยใจ นับ 1 10 จากนั้นทำซ้ำอีก 3 5 ครั้ง จะทำให้อาการ น อ นกรนห า ยเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียว

วิธีแก้การ น อ น กรน ด้วยวิธีธรรมช าติ

1 พริกขี้ห นูจะช่วยให้ระบบการห า ยใจ ทำงานได้สะดวกขึ้น

2 หอมแดง ทุบแล้ววางใกล้หมอน กลิ่นฉุ นจะช่วยให้เกิ ดความชุ่มชื้นในลำคอ ทำให้ห า ยใจคล่อง

3 น้ำมัน มะกอก ให้กินก่อน น อ นประมาณ 4 5 ห ย ด อย่ างต่อเนื่องรวมทั้งคุมนำหนักให้ไม่เกินเกณฑ์ จะช่วยเรื่องการ น อ นกรนได้

4 ใบแมงลัก มีส ร รพ คุ ณ ในการแก้ อ า ก า ร หวั ดและหลอ ดล ม อั กเ ส บทำให้ระบบห า ยใจทำงานดีขึ้น

5 เหง้าขิงแก่สด ประมาณ 5 ก รัม มาทุ บให้พอแ ต กแล้วต้มน้ำดื่ม เพิ่มความสดชื่นและทำให้ระบบห า ยใจทำงานดีขึ้น

อาการ น อ นกรนอาจฟังเป็น เ รื่ อ ง ปกติธรรมดา แต่เราควรสังเกตให้ดีว่าเสียงที่กรนที่ดังนั้น มีท่าทีของภ าวะการห ยุ ดหล า ยใจ ระหว่าง น อ นหลับหรือไม่ เพราะหากเกิ ดภาว ะดั งกล่าวขึ้นก็อาจก่อให้เกิด อั น ต ร ายร้ า ยแร งได้

ที่มา kiddeepost