วิ ธีไหว้แม่ย่ านางรถ ทำแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความเชื่ อของคนโบราณว่าไว้ ไหว้แม่ย่ านางรถจะช่วยให้เดินทางปลอ ดภั ย และทำมาค้าข า ยร่ำร ว ยเงินทอง กับบทความ วิ ธีไหว้แม่ย่ านางรถ ทำแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เราทุกคนต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถ หรือ ย านพาหนะในการเดินทางอยู่ทุกวัน ซึ่งการ เดินทางบนท้องถนนนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดอั น ต ร า ยกับเราได้หากขับขี่รถด้วยความประ ม า ท หรือ การประสบ อุ บั ติเ ห ตุที่ไม่คาดฝัน ดังนั้น จึงมีการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญและช่วยทำให้เราปลอ ด ภั ยจากเ ห ตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการทำพิธีไหว้แม่ย างรถ ต ามความเชื่อโบราณของไ ท ย โดยมีพิธีการและสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ย า สู บ 3 มวน

2 น้ำ 1 แก้ว

3 ข้าวสวย 1 ถ้วย

4 ผลไม้ 5 อย่ าง โดยมีกล้วยน้ำว้า 2 หวี และผลไม้ที่มีชื่อเป็น มงคลอีก 4 อย่ าง

5 หมาก พลู 3 คำ

พิธีการให้ทำในช่วงเวลาเช้า เริ่มจากจัดวางของไหว้บนโต๊ะ อาจปูโต๊ะด้วยผ้าสีขาวก็ได้ แล้วสต าร์ทรถพร้อมกับบีบแตร 3 ครั้ง จากนั้นจึงจุดธูป 9 ด อ ก แล้วกล่าวคำถวายของไหว้

คำกล่าวถวายของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ตะติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่ านางรถ ขอท่านจงรับสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหล า ยเทอญ สาธุ จากนั้นให้เรากล่าวคำที่ต้องการ เช่นขอให้มีโชคลาภ ขอให้ปลอ ดภั ยแคล้วคลาด ค้าข า ยรุ่งเรือง แล้วรอให้ครบเวลา 20 นาที จากนั้นให้จุ ดย า สูบ 3 มวน รอ 3 นาทีแล้วกล่าวคำลาของไหว้ได้เลย

คำลาของถวายแม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป

นะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

จากนั้นให้ดับเครื่องรถของเราแล้วเก็บของให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จพิธี การไหว้แม่ ย่ า นางรถจะเป็นการช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราและรถของเรา ให้มีความปลอ ดภั ยและมีความสบายใจทุกครั้งในการเดินทาง ช่วยเตือนสติให้กับเราได้ อย่ า งดี

ที่มา krustory