สิ่งที่คนชอบแย่งแฟน เป็น มือที่สามของคนอื่น มักจะพบเจอ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่มือที่สามจะได้พบเจอ กับการแย่งแฟนคนอื่น กับบทความ สิ่งที่คนชอบแย่งแฟน เป็น มือที่สามของคนอื่น มักจะพบเจอ ไปดูกันว่าจะต้องพบเจออะไรบ้าง

1 เมื่อยังมีชีวิต กร รม ที่ได้กระทำจะส่ งผลให้ต้อง แ ย กจากคนที่รักมีคนรักก็มักถูกคนอื่นแ ย่ งชิ งไป

ไปรักใครเข้าไม่นานก็ต้องแ ย กจากกันไปต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

2 โ รคเยอะป่ วยง่าย คนที่ทำชู้แ ย่ งผั วแ ย่ งเมียคนอื่น มากๆ อีกหนึ่งผลกร รมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่อง โร คภั ยโดยเฉพาะโ รคลับๆ ที่เกี่ยวกับอ วั ยวะเ พ ศ มักมีอ าก ารกันแถบทุกคน จากผลกร รมนี้ต่าง กันแค่มากน้อย

3 ไรซึ่งเกี ย รชื่อเสียง และการยอมรับคนที่นอ กใจคนอื่น เลือ กคบชู้แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงาม เพียงไรแต่ไ ส้ในจริงๆก็ไร้ซึ่งการยอมรับ จากคนรอบข้างมีแต่คนนิ นท าต่อหน้าแม้ทำดีแต่รับหลังก็มัก จะเจอแต่คนพูดให้ร้ ายเสีย ๆ ห า ย ๆ ไม่สามารถทำงานที่มีเกี ย รได้ เพราะไม่เจริญทำได้ไม่นานก็มี เรื่องเสียห า ยคนรอบข้างรังเกียจ

4 เมื่อเป็นคนลั กกินขโ ม ยกิน ทำชู้นอ กใจนานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไปจากที่เคยกล้าหาญมั่นใจจิตใจ แน่วแน่ก็เสื่ อ มลงเป็นคนขี้ร ะแ ว งหัวเสีย ง่ายกั งว ลไปซะทุกอย่ าง กลัวคนจะทำร้ ายกลัวคน จะรั งเกี ย จแม้มีเงิ นทองมากใส่เครื่องประดับดีๆ แต่หัวใจกับโ ท ร มลงไปทุกวันทุกวัน

5 ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้าง

6 บุ ต รบ ริ ว ารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลูกเว รลูกกร รมที่นำแต่ความเดื อ ด ร้ อ นทุ กข์ใจมาให้จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเสียห า ยมาให้

7 หากชีวิตไร้บุญว าส น าใหญ่ มาขั ดข วางก่อนต า ยชั่ วระยะหนึ่ง จะนึกถึงแต่กรร มชั่ ว ที่ทำการ

นอ กใจไว้ต า ยจากความเป็นคนก็มีแต่น ร กและความเป็นเป ร ตที่แสนท รม าณเป็นที่ไปอย่ างย าว นานต ามผลกร รมที่ได้กระทำไว้ ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบ าปครั้งนี้ เป็นคนที่ดีมากมีศิลธรรมมาก ผลของบาป ก รรมก็จะยิ่งหนาแน่น และย าวนาน มากขึ้นไปเท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิดเ พ ศตระกูลตํ่า ขี้โ รค เป็นต้น

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา a l l j o w, c h o o k d e