สิ่งที่ควรฝึกเพื่อพัฒนาตัวเอง ก่อนวัย 35

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่กำลังตั้งใจทำงาน เพื่ออนาคตที่ดีของเราในวันข้างหน้า ไปเรียนรู้วิธีการฝึกฝน พัฒนาตัวเอง เพื่อผลลัพธ์การทำงานที่ดี กับบทความ สิ่งที่ควรฝึกเพื่อพัฒนาตัวเอง ก่อนวัย 35 ไปดูกันว่าจะต้องฝึกฝนในเรื่องใดบ้าง

1 อย่ าลืม เก็บออมไว้เผื่อย ามฉุ กเฉิ น

2 ค้นพบคำจำกัด ความของอาชีพที่ทำอยู่เพื่อตอบข้อสงสัยของคนอื่น ได้อย่ างภูมิใจ

3 รู้จักทักษะ และความสามารถที่มีอยู่ของตนเอง

4 รู้จักจุดอ่อน ของตนเอง พร้อมทั้งวิธีปรับปรุง

5 รู้จักการเจรจาต่อรองในการทำงาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

6 ทำในสิ่ง ที่จะส่ งผลให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

7 เรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อพัฒนาตนเองไปอีกก้าว

8 ทำสิ่งที่ตั้งใจอย่ างสุดความสามารถ

9 เอาชนะอุปสรรค และความกลัวในการทำงานให้ได้

10 ยอมรับผลตอบรับ ที่ได้กลับมาไม่ว่าจะดี หรือ ร้ า ย

11 รู้จักตอบกลับ และให้คำแนะนำ ตักเตือนผู้อื่นอย่ างสุภาพ

12 สร้างเครือข่ายในการทำงา นกับบุคลากรที่คุณไว้ใจ

13 เรียนรู้คำแนะนำจากที่ปรึกษา ในสายอาชีพที่ทำอยู่

14 ระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจต ามมา

15 สร้างโปร์ไฟล์ใน LinkedIn เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ

16 มีแฟ้มผลงานชิ้นโบว์แดงสะสมไว้

17 รู้จักวิธีแสดงความสามารถ และจุดเด่นของตนเอง อย่ างมีชั้นเชิง

18 รู้จักการจัดการ งานที่มีประสิทธิภาพ

19 พัฒนาทักษะในการทำความรู้จักคนใหม่ๆ

20 ค้นหาวิธีทำ To-Do List ที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของตนเอง

21 รู้ว่าลิมิต การทำงานของตนเองอยู่ตรงไหน

22 พักผ่อ นให้เพียงพอ

23 รู้จักวิธีจัดการความ เ ค รี ย ด ของตนเอง

24 อย่ าจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความผิดพลาด ในการทำงานที่เกิดขึ้น มากเกินไป

25 มีแผนสำรองในชีวิต การทำงานเสมอ

26 วางแผนการเงิน สำหรับช่วงเกษียณอายุของตนเอง

27 ใช้เงินในการพัฒนา ทักษะใหม่ๆ ให้กับตนเอง

28 ลองให้อะไรกับคนอื่นๆ บ้าง เช่นการทำงานจิตอาสา เป็นต้น

29 อย่ าทำงาน จนละเลยสิ่งอื่นๆ

30 ทำงานที่รัก แล้วคุณจะรู้สึกดี ในการตื่นไปทำงานทุกๆวัน

ที่มา t h e m u s e, f a h h s a i