สิ่งที่ห้ามไม่ได้คือปาก แลัอย่ าไปคาดหวังกับใจคน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต กับบทความ สิ่งที่ห้ามไม่ได้คือปาก แลัอย่ าไปคาดหวังกับใจคน ไปดูกันว่าทำไมเราถึงห้ามปากคนไม่ได้ และทำไม เราถึงไม่ควรไปคาดหวังกับใจคน สิ่งที่ห้ามไม่ได้คือปาก แลัอย่ าไปคาดหวังกับใจคน

อย่ าไปคิด ไปหวังอะไรกับใจคนเลย คนสิบคน คิดก็ต่างกัน คนร้อยคนทำก็ต่างกัน ทุก ๆ อย่ าง มันอยู่นอ กเหนือ การควบคุมเรา ดังนั้น การไปดิ้นต ามปากคน ดิ้นต ามความคิดคนอื่น จึงมีแต่ทุ ก ข์กับทุ ก ข์ ก็เท่านั้น ชีวิตที่สุขสงบ คือ การควบคุมจิต ควบคุมความคิด และการกระทำของตนเองต่างหาก เราจะควบคุมอย่ างไร จึงจะสำเร็จผล การควบคุมไม่ให้โ ก ร ธนั้น ก็คือ เมื่อสิ่งคำพูดที่ไม่ดีของคน มากระทบจิตเรา เราต้องรู้เท่าทันจิตตน เมื่อรู้ว่าโ ก ร ธ กำหนดจิตเมื่อรู้สึกโ ก ร ธ

เมื่อโ ก ร ธแล้วได้อะไร เมื่อเ ก ลี ย ดแล้วได้อะไร เพ่งเห็นโทษ ข้อดี ข้อเสียของความโ ก ร ธ ฝึกบ่อย ๆ แล้วภายในเราจะสงบ ไม่โ ก ร ธไม่เ ก ลี ย ด ไม่ดิ้นไปต ามคำพูดคน คนบางคนพูดไม่ดีอยู่เป็นนิจ นั่นก็บ่งบอ กถึงนิสัย และความคิดอ่านของเขา คนบางคน ชอบนินทาเป็นนิสัย เพราะตัวเองมีปม อย ากลบปมด้อยตน โดยเอาปมด้อยคนอื่น มากลบ คนบางคน ทั้งคิดไม่ดีพูดไม่ดี คนแรกที่จะได้รับผล ไม่ใช่ใครอื่น ก็คือตนเองนั่นแหละ

ที่มา meeruk