สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราตื่นเช้าในทุกวัน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยชน์ดีๆ ของการตื่นเช้าๆ ในทุกวัน กับบทความ สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราตื่นเช้าในทุกวัน ไปดูกันวการตื่นเช้านั้นดีต่อตัวเราในเรื่องใดบ้าง

การตื่นเช้า อาจดูเหมือนจะเป็นเรื่องย ากโดยเฉพาะ อย่ างยิ่งเมื่อเสี ยงที่อยู่ในหัวของคุณ บอ กให้คุณ อยู่ในอ้อมกอ ด ของผ้านวมอุ่นๆ และหมอนเย็นๆ แต่อย่ างไ รก็ต าม เมื่อสาม ารถเอ าชนะใจตัวเองด้วยการตื่นเช้านั้ น ก็แสด งให้เห็นว่า คุณสามา รถจะควบคุม

และความมีระเบียบวินัย ในตัวคุณเองได้ และคุณพร้อ มจะเริ่มต้นวันใหม่ได้ อย่ างสดใส อีกทั้งการตื่นเช้า จะช่วยให้คุณ มีเวลามากขึ้นในแต่ละวัน และตื่นขึ้น มาพร้อม กับความสำเร็จในการจะทำอะไรสักอย่ างและนี่คือ 10ประโยชน์ของการตื่นเช้าที่ดีต่อสุขภาพ

รั ก ษ าสุขภา พด้านอาหารอาหารเช้า เป็น มื้อสำคัญที่สุดซึ่งไม่ควรงด เพราะ การรับประทานอาหารเช้า เปรียบเสมือ นการสต าร์ทพลังงาน พอตื่นสายก็จะทำให้ งด อาหารเช้าไป และทำให้พลังงานเริ่มต่ำลง เนื่องจากการรับประทานอาหารเช้านั้นเป็นพื้นฐาน

ในการสร้างนิสัย ในการกินที่ดี และยังเป็นการลดโอกาส ในการที่จะกินจุกจิกตลอ ดทั้งวัน มีความมั่นใจมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าการตื่นเช้า มีแนวโน้ม ในการที่จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้น คิดเร็วขึ้น และให้ความสำคัญในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น การตื่นเช้ามักจะทำให้คุณสาม ารถ กำหนดการใช้ชีวิตประจำวั นในวันนั้นได้ง่าย อีกทั้งการตื่นเช้า ยังช่วยลดความเครี ยด และสาม ารถสร้า งทัศนคติให้ดีขึ้น

นอ กจากนี้ ยังช่วยขจัดเวลาที่เร่งรีบเพียง เพราะ คุณมีเวลาเหลือในการทำอะไรสักอย่ าง พลังงานเพิ่มขึ้น มีการรบกวนน้อยกว่าในชั่ วโมง แรกของวัน เพื่อให้คุณสาม ารถประสบความสำเร็จ มากขึ้นด้วย การหยุดชะงักน้อยที่สุด หลังจากนอนหลับฝันดี สมองของคุณจะถูกช าร์จไฟ และพร้อ มที่จะทำงานอย่ างหนัก คุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้เร็วขึ้นและดีขึ้น ผู้ที่ตื่นแต่เช้า ก็สาม ารถตัดสินใจ

วางแผน และกำหนดเป้าหมายได้ดีขึ้น การตื่นแต่เช้า อาจเป็นเรื่องย ากในตอนแรก แต่เมื่อคุณชินกับมันแล้ว คุณจะมีพลังงาน มากขึ้นในวันนั้น มีเวลาออ กกำลังกายมากขึ้น การออ กกำลังกาย สิ่งแรกในตอนเช้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับงาน หรือแผนการ ทางสังคมตลอ ดทั้งวั น การออ กกำลังกายตอนเช้า มีโอกาสน้อยที่จะถูกยกเลิก เมื่อเทียบกับการ

ออ กกำลังกายตอนกลางคืน ซึ่งมักจะถูกจัดต าราง ใหม่เนื่องจากแผ นในนาทีสุดท้าย ไม่มีอะไรที่เหมือน กับการออ กกำลังกายที่ยอ ดเยี่ยม เพื่อเพิ่มวันของคุณ เช่นกัน การออ กกำลังกายให้พลังงาน แก่ร่างกาย เพื่อให้คุณพร้อมที่จะใช้เวลาทั้งวัน ประสิทธิภาพ ในการนอนหลับที่ดีขึ้นการตื่นเช้า จะช่วยให้คุณสาม ารถ ปรับสภาพการนอนหลับได้ดีขึ้น เนื่องจากการเข้านอนเร็ว และตื่นเช้านั้นจะทำให้คุณ พักผ่อนได้ อย่ างเต็มที่ และไม่เหนื่อยในระหว่างวัน บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น การตื่นเช้าจะทำให้คุณสามา รถ

วางแผน และกำหนดเป้าหมายในแต่ละวันได้ และแผนที่กำหนดไว้ ก็จะบรรลุเป้าหมายได้ดีเยี่ยม อีกทั้ง คุณยังสาม ารถทำต ามเป้าหมายที่วางไว้ ในแต่ละวันได้สำเร็จ และยังช่วยให้คุณ มีประสิทธิผล และมีความสุ ขมากยิ่งขึ้นอีก ด้วย มีเวลามากขึ้น คนที่ตื่นเช้าจะก้าวไปก่อนคนอื่นหนึ่งก้าว ซึ่งหมายถึงว่า การที่คุณไปทำงานก่อน เวลามันจะแสดง ให้เห็นว่าคุณนั้นทุ่มเท และทำงานอย่ างหนัก อีกทั้งยัง ทำให้คุณมีเวลาในการ ที่จะวางแผน หรือจัดระเบียบได้มากขึ้น

มีวินัยการตื่นเช้า จะต้องมีวินัยอย่ างสม่ำเสมอ เนื่องจากคุณต้องจัดสรรเวลา ในการใช้ชีวิตและกิจก ร ร ม ต่างๆที่คุณวางแผนไว้ เพื่อไม่ให้เกิ ดการทำงานด้วยความเร่งรีบ อีกทั้งถ้าคุณสาม ารถ ที่จะจัดระเบียบชีวิตต ามต ารางเวลา หรือแผนที่คุณวา งไว้ได้ ก็จะทำให้

คุณเป็นคนที่มีระเบียบ วินัยมากยิ่งขึ้น ทำให้ใจ และกายมีความสุขความเงียบในตอนเช้า เป็นความสุ ขที่ไม่อาจบรรย ายได้ โดยสามา รถที่จะแบ่งได้ สองระดับ คือ ความเงียบสงบทางกายภาพ ซึ่งเป็นการที่คุณอยู่เงียบๆ คนเดียว โดยไม่มีใคร รบกวน ระดับที่สอง คือ ความเงียบสงบ ทางจิตใจ ซึ่งมันจะทำให้คุณรู้สึกจิตใจสงบ และรู้สึกชัดเจนขึ้ น โดยความเงียบสงบทางกายภาพ จะได้รับจาก การนอนดึก แต่ความสงบทางจิตใจ จะได้รับจาก การตื่นเช้า ซึ่งความเงียบทั้งสองนี้ จะช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการคิด และการทำอะไรได้โดยไม่จำกั ด

ที่มา verrysmilejung, thatlifes