สิ่งที่ได้จากการนอนโกน คนนอนโกนทุกวันควรรู้ไว้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูอาหารของคนนอนโกน ที่จะมีผลกระทบอะไรต่อตัวคุณเองบ้าง กับ สิ่งที่ได้จากการนอนโกน

คนนอนโกนทุกวันควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าการนอนโกนที่หล า ยคนนั้น มองเป็นเรื่องปกติ อาจจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตลอ ดกาล

เมื่อนักวิท ย า ศาสตร์จากมหาวิท ย า ลัยฮาร์เวิร์ดในสห รั ฐ อเมริกา พบว่า ก า ร นอนหลับที่มีภาวะหยุดห า ยใจ ชั่ ว คราว

หรือถูกขัดจังหวะในระหว่าง ก า ร นอนจนทำให้เกิด ก า ร กรนนั้น มีความเชื่อมโยงกับ ก า ร พัฒนาไปสู่ ก า ร เป็น อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ ได้

โดยผล ก า ร ศึกษาพบว่า ผู้ที่มีปัญหาใน ก า ร นอนหลับ มักจะสูญเสีย ก า ร ทำ ง า น ในส่วนของความคิดหรือความทรงจำไป

ขณะเดียวกัน หากมียีนที่เกี่ยวข้องกับ ก า ร เกิด โ ร ค อั ล ไ ซ เ ม อ ร์

ที่เรียกว่า APOE -ε4 allele ร่วมด้วย ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงใน ก า ร พัฒนาสู่ ก า ร เป็น อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ มากขึ้น ทั้งนี้ จาก ก า ร วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่ าง 1,752 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 68 ปี ด้วย

ก า ร ให้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับรูปแบบ ก า ร นอนหลับของตัวเอง จากนั้น มาประเมินผลด้าน

ก า ร จดจำและ ก า ร รับรู้ พบว่าผู้ที่มีปัญหาใน ก า ร นอนกรนเสียงดัง ห า ยใจลำบาก หรือมีภาวะหยุดห า ยใจขณะนอนหลับ จะเพิ่มโอกาสใน ก า ร เป็น โ ร ค สมองเสื่อมได้

นอ กจากนี้ ทีมวิจัยยังพบด้วยว่า ภาวะที่เลือ ดข า ดออ กซิเจนในช่วงกลางคืน และภาวะที่มีอา ก า ร ง่วงในช่วงกลางวัน

ล้วน มีความเกี่ยวข้องกับความจำและความสนใจต่างๆ ที่ถดถอยลง อีกทั้งยังทำให้คิดช้าลง และมีสมาธิน้อยลงด้วย

ที่มา poobpub