สีป้ายทะเบียนรถ มีความหมาย หล า ยคนยังไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับสีป้ายทะเบียนรถว่าแต่ละสีนั้น มีความหมายที่แตกต่างกันอย่ างไร และสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง กับบทความ สีป้ายทะเบียนรถ มีความหมาย หล า ยคนยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าเมื่อคุณรู้แล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินชีวิตของคุณอย่ างไรบ้าง

ป้ายทะเบียนรถ ที่เรามักจะพบเห็นได้ทั่วไปคือป้ายพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำ ทำมาจากโลหะหรือพลาสติกแตกต่างกันไป โดยความจริงแล้ว ความหมายของป้ายทะเบียนรถนั้น สามารถแบ่งประเภทได้ต ามสี ซึ่งแต่ละประเภทก็มีการแบ่งหมวดห มู่ ไว้อย่ า งชัดเจน ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรมีความรู้ติดตัวไว้ เพื่อจะได้เป็ฯการทราบว่าป้ายทะเบียนแต่ละสีหมายถึงอะไรบ้าง ดังนี้

1 ป้ายทะเบียนพื้นหลังเป็นล า ยภาพกราฟฟิก ตัวอักษรสีดำ

เป็นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล มักจะมีตัวอักษรรวมถึงตัวเลขที่เป็น มงคลต ามความเชื่อของเจ้าของ

2 ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถส่วนบุคคลที่มีใช้กันทั่วไป เป็นรถโดยส า รที่มีผู้โดยส า รไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถยนต์ รถเก๋ง SUV รถที่มีใช้งานทั่วไป แต่ไม่ใช่เพื่อบรรทุก

3 ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงิน

เป็นรถส่วนบุคคลที่มีที่นั่งสำหรับผู้โดยส า รมากกว่า 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ เป็นต้น

4 ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีเขียว

เป็นรถส่วนบุคคลที่มีไว้ใช้งานสำหรับการบรรทุกโดยเฉพาะ เช่น รถกระบะ แต่ยังมีรถกระบะหล า ยคันที่เป็นรถส่วนบุคคลที่เป็นป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีดำ ทั้งนี้หากนำมาใช้เพื่อ การบรรทุกจะเป็นการผิดข้อ กฎหมายทันที

5 ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถรับจ้าง ที่สามารถบรรทุกผู้โดยส า รได้ไม่เกิน 7 คน หรือจะเป็นรถจักรย านยนต์รับจ้างก็ได้

6 ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง

เป็นรถรับจ้างที่ระหว่างจังหวัด สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ โดยมีผู้โดยส า รไม่เกิน 7 ที่นั่ง

7 ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีน้ำเงิน

เป็นรถรับจ้าง 4 ล้อ ขนาดเล็ก

8 ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีเขียว

เป็นรถรับจ้าง 3 ล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊กที่มักจะพบเห็นได้บ่อย

9 ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเขียว ตัวอักษรเป็นสีขาว หรือสีดำ

เป็นรถสำหรับการให้เช่าโดยเฉพาะ หรือรถสำหรับการบริการทัศนาจร

10 ป้ายทะเบียนพื้นสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถพ่วง รถแทรกเตอร์ หรือรถที่ใช้งานในภาคเกษตรก ร ร ม

11 ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ( ไม่สะท้อนแสง ) ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถเฉพาะของคณะทูต ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นตัวอักษรด้วย ‘ท’ แล้วต ามด้วยรหัสของประเทศนั้นๆ เลขด้านหลังเป็นเลขทะเบียน

12 ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้า ตัวอักษรสีขาว

เป็นรถเฉพาะที่ใช้งานเกี่ยวกับสถานทูต หรือบุคคลพิเศษประจำหน่วยงานในสถานทูต มักใช้กันอ ย่ า งเป็นทางการแต่ไม่แพร่หล า ยนัก

13 ป้ายทะเบียนพื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำ

เป็นรถใหม่มือหนึ่งเพิ่งออ กโชว์รูม ซึ่งต ามหลักของกรมการขนส่ งทางบก ยังไม่ถือเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องนัก

จะเห็นได้ว่าป้ายทะเบียนนั้นก็มีอยู่หล า ยประเภท ซึ่งผู้ขับขี่ควรจำรายละเอียดแบบคร่าวๆ จะได้มีประโยชน์ต่อ การขับขี่รถบนท้องถนนอีกด้วย

ที่มา krustory