หากเขาเป็นคนที่ใช่ สักวันพรมลิขิตก็นำพามาเจอกัน

หากวันนี้คุณนั้นกำลังเศร้าอยู่กับความรักครั้งหนึ่งที่ได้จบลงไปแล้ว แะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่ างไรนั้น ก็จงใช้ชีวิตของคุณต่อไป สร้างความสุข เพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเอง หากความรักเป็นเรื่องที่ใช่ สักวันเขาจะเดินเข้ามาเอง วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ หากเขาเป็นคนที่ใช่ สักวันพรมลิขิตก็นำพามาเจอกัน

ว่ากันว่า มีการกำหนดอีกครึ่งหนึ่งของชีวิต หรือคนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราไว้แล้ว ก่อนที่เราจะเกิ ดโดยคนนั้นจะมีเพียงคนเดียว นั่นก็คือคนที่จะมาเป็นคู่แท้ของเรานั่นเอง แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่า เ นื้ อ คู่ นั้นเป็นคนที่เข้ากับเราได้เป็นอย่ างดี อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมาก

โดยคู่แท้คนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มชีวิตของเรา แต่ อย่ างไรก็ต ามหากเป็น เ นื้ อ คู่ กันจริง ไม่ต้อง ก ลัว ว่าจะ แ คล้ว คล าด กัน ไม่อย ากเจอก็ต้องพบเจอเพราะถ้าเป็นเ นื้ อ คู่ กันจริงๆแล้ว มี ก ร ร ม ดีบุญใหม่มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริม

เมื่อถึงเวลาแล้ว มีทั้งบุญเก่า บุญใหม่พร้อม ไม่มี วิ บ า ก ก ร ร ม ไม่ ดี มาคอยขัดขวางอีก เรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกันนะ หากเป็นอย่ างนี้ต่อให้อีกคนอยู่ขั้ วโลกใต้ อีกคนอยู่ขั้ วโลกเหนือ บุญและ ก ร ร ม ก็ลิขิตพามาเจอกันได้ ต่อให้ได้แต่งงาน มาแล้วเป็นสิบๆ ครั้ง ในชาตินี้ก็ยังมีโอ กาสได้กลับมาเจอนะ

มาครองคู่กันอีก หล า ยๆ คนคงเคยได้ยินเรื่องรักข้ามขอบฟ้า หรือคนที่แต่งงานกันตอน แ ก่ เ ฒ่ า วั ย ช ร า เรื่องทำนองนี้เกิ ดขึ้นกันบ่อยๆ นะ คงเคยได้ยินได้ฟังกัน มาบ้าง

คนที่เคยเป็นคู่รักกันตอนหนุ่มสาว ต่อมามี ก ร ร ม มาบั ง มี ก ร ร ม มาส่ งผลต้องแ ย กกันทั้งๆ ที่ไม่อย ากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ใ ห ม่ และภายหลังตอน แ ก่ ก็กลับมาพบกันอีก เมื่อ ก ร ร ม ไม่ ดีที่มาบัง มาแ ย กให้จากกันนั้นถูก

ช ดใช้หมดก ร ร ม ไป จึงมาพบกันกล า ยมาเป็นความรักแบบลมหวน หากในเวลานี้มีโอ กาสได้เจอ เ นื้ อ คู่ ในลำดับต้นๆ แล้ว และสามารถอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองได้ในชาติภ พนี้

ก็อย ากจะบอ กด้วยความปรารถนาดีว่า ในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบันควรที่จะช่วยดูแลเกื้ อกูลกันและกันให้มาก เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา บั่ น ท อ น ชีวิตคู่นั้นคือ

วิบ าก ก ร ร ม หรือผล ก ร ร ม ที่ทั้งสองคนต้อง ช ด ใช้ที่ทำร่วมกัน มาและหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำต่อกัน ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้อโ หสิ ก ร ร ม ต่อกันนะ มีการกระทบกระทั่งกัน หนั กนิดเบาหน่อยควรจะให้อภั ยให้กัน

หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกันไปในทางที่ดี ชวนกันรั ก ษ าศี ล รั ก ษ าธรรมให้มั่นคง ลด ละ เลิ ก บ า ป ทั้งหล า ย ช่วยกัน เตื อนสติห้ามปรามกันและกัน ความสุขก็จะมากกว่าทุ กข์ก ร ร มที่มีต่อกันจะได้ต ามไม่ทัน เพราะบุญพาหนีไปไกลแล้ว

ในชาติหน้า ถ้าอยากจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกันอีก จงเร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจจะนำพามาพบกันอีกในทุกชาติภ พได้ เพราะ แ ร ง ของบุญเป็นผู้นำพามาให้พบกัน..

…เรามาจาก คนละทิ ศละทาง มาอยู่ร่วมกัน..ด้วยบุญ ที่เคยสร้างร่วมกัน มา ต้องอ ดทน ให้อภั ยซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้ม เยื อ กเย็ น ยื ดหยุ่น และย กย่องกัน…

ที่มา : sabaisabuy