อย ากเห็นลูกเติบโตมีอนาคตที่ดี แม่ที่รักลูกจะสอนลูกด้วย 20 ข้อนี้

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากเห็นลูกได้ดี ในวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ วันนี้เราก็มีแนวทางข้อคิดการสอนลูกมาแนะนำ กับบทความ อย ากเห็นลูกเติบโตมีอนาคตที่ดี แม่ที่รักลูกจะสอนลูกด้วย 20 ข้อนี้ ไปดูกันว่าจะต้องสอนลูกให้เข้าใจโลกในเรื่องใดบ้าง

1 เพราะความสำเร็จที่มากมาย มันก็ไม่สามารถทดแทน ความล้มเห ลวของครอบครัวตัวเองได้

2 พอถึงช่วงอายุ ที่เป็นวัยทำงาน และใครเก็บเงินก่อนก็จะร วยเร็วกว่า ที่สำคัญเราจงท่องเอาไว้ ว่า ‘ชีวิตที่ไม่มีห นี้ มันคือชีวิตที่ประเสริฐมากแล้ว’

3 กิจกร ร มต่างๆ ในมหาวิทย าลัย ล้วน มีความสำคัญ มาก มันสำคัญพอๆ กับการก้มหน้าก้มต า เรียนหนังสือ เพราะมันจะทำให้ลูกเก่งขึ้นได้

4 ไม่ต้องตั้งใจเรียนอะไรมากมาย ไม่ต้องอยู่ในกรอบเกินไป เอาแค่พอ ดี หางานดีๆ ได้ทำก็พอ ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น เขาวัดกันที่ผลงาน

5 เลือ กที่จะซื้ อบ้านก่อนที่จะซื้ อร ถ เพราะราค าบ้าน จะมีมู ลค่า ที่เพิ่มมากขึ้น ในทุกๆปี แต่รถ มันก็จะลดลงในทุกๆ ปี เหมือนชื่อมันนั่นแหละ

6 คอนเน็คชั่น คือสิ่งที่สำคัญ แม้ให้เก่งแค่ไหน มันก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้หรอ ก

7 อย่ าเป็น ศั ต รูกับใคร เพราะคุณเองก็จะไม่มีทาง รู้ว่าวันหนึ่ง เขาอาจจะยิ่งใหญ่จนกลับมาทำร้ ายคุณก็เป็นได้

8 การที่เราหาเป้าหมายในชีวิตให้เจอได้เร็วนั้น มันเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป้าหมายของชีวิต จะเป็นสิ่งที่นำทางคุณ ให้คุณได้เดินทางไปสู่เป้าหมาย สู่ทางที่ดีได้

9 เลือ กงานที่เราชอบมันเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่ าลืมด้วยว่า งานที่เราทำมันเลี้ยงดูตัวเราได้ไหม ถ้าว่าไม่ใช่ ก็ให้รีบเปลี่ยนงาน อย่ าอยู่ไปเรื่อยๆ

10 เพราะการเก็บเงิน มันก็แค่บันไดขั้นแรก สู่ความร่ำร วยแต่ขั้นต่อมา ก็คือ ต้องรู้จักล งทุ นและก็อย่ าลืม คบกับที่ปรึกษ าการเงินไว้ เขาจะได้แนะ แนวทางให้คุณได้

11 ด อ กเบี้ ยบ้านนั้น มหาโห ดรีบใช้ ให้หมดโดยเร็ว ก่อนที่เราจะแก่

12 พอเรามีโอกาสใดเข้ามาก็จงอย่ าปฏิเสธ แม้จะล้มเห ลวแต่มันก็คือ ประสบการณ์ที่ดี

13 และอย่ าคิดว่า ตัวเองทำอะไรได้เพียงอย่ างเดียว เพราะความของคนเรามีมากกว่า 1 อย่ าดู ถู กตัวเอง

14 การมีแฟน เป็นสามีภรรย ากัน ก็ยังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ลูก เลิกกันไม่ได้ จงดูแลพวกเขาให้ดีๆ

15 เราควรมีงานทำมากกว่า 1 เพราะความมั่นคงไม่เคยมีหรอ ก จงสร้างฐานะให้ตัวเองให้มัน มั่นคง

16 สร้างตัวให้ได้เร็วที่สุดในขณะที่คุณ ยังมีกำลัง แก่แล้วมันจะไม่สนุกเอานะ

17 จงเลือ กคู่ชีวิตจงคิดให้ดีๆ คุณอย่ าดูเพียงข้อ ดีของเขา แต่ต้องดูด้วยว่า เราสามารถรับข้อเสี ยของเขาได้ขนาดไหน

18 สุขภ าพนั้น เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งเรื่อง โปรดถนอมตัวเอง ให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น ไม่ควรใช้ชีวิตหนักเกินไป

19 ออ กเดินทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ตอนยังไม่มีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวแล้ว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากมากๆ

20 หาเวลาอยู่ว่างๆ โดยที่ไม่ต้องทำอะไร อย่ าแบกโลกทั้งใบเอาไว้ อีกอย่ างนะ งานก็ไม่ใช่ทุกอย่ าง

สิ่งเหล่านี้ที่พูดมานั้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ ท่าน ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นนั้น เราควรที่จะเรียนรู้ และมองถึงการใช้ชีวิตจริง ให้มาก ประสบการณ์ของชีวิต มันจะสอนเรา และสำคัญมากจริงๆ

ที่มา san-sabai