อย ากเห็นลูกเติบโตเป็นคนดี พ่อแม่ต้องทำให้ลูกเห็นก่อน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การสร้างลูกของเราให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม และสามารถใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้ในสังคม กับบทความ อย ากเห็นลูกเติบโตเป็นคนดี พ่อแม่ต้องทำให้ลูกเห็นก่อน ไปดูกันว่าจะต้องเป็นแบบอย่ างให้ลูกได้เรียนรู้อย่ างไรบ้าง

มีพฤติก ร ร มที่ดีหล า ยอย่ าง ที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องสอนให้ลูก และวิธีการสอนที่ดีที่สุดคือ การทำให้ดูเป็น ตัวอย่ างทุกวันนั่นเอง เพราะเด็กๆเรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดีจากการซึมซับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอยู่เป็นประจำ เด็กๆ จะเรียนรู้ไดัดีจากการสังเกตและทำต ามผู้ใหญ่ หากเราต้องการให้ลูกมีพฤติก ร ร มที่ดี เราต้องแสดงพฤติก ร ร มที่ดีเหล่านั้นให้ลูกเห็น ตัวอย่ างที่ดีที่พ่อแม่ควรสอนลูกมี ดังนี้

1 ความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่น เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสอนลูกให้เติบโตขึ้นและมีความเห็นอ กเห็นใจ ผู้คนที่อยู่รอบข้าง สอนให้ลูกรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส พาลูกไปเลี้ยงเด็ก กำ พ ร้ า อาสาสมัครทำงานช่วยเหลือสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นต้น

2 ความซื่อสัตย์ สอนลูกให้มีความซื่อสัตย์ แม้ว่าจะเป็นของเล็กน้อย ได้แก่ การตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่ างเมื่อลูกเห็นก็จะปฏิบัติต ามและติดเป็นนิสัยไปจนโต

3 ความรับผิดชอบ คุณพ่อคุณแม่คงอย ากให้ลูกมีความรับผิดชอบต่องานบ้าน รับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจ นิสัยแห่งความรับผิดชอบสามารถทำได้โดยการปลูกฝังทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่ าง เช่นให้ลูกรับผิดชอบทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน ซักผ้า ทำความสะอาดห้อง ทำการบ้าน เก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จ สิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้การบอ กกล่าวและย้ำเตือนเป็นประจำเพื่อให้ติดเป็นนิสัย

4 ออ กกำลังกาย การออ กกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อ สุ ข ภ า พ ฝึกให้ลูกทำเป็นประจำจนติดเป็นนิสัย ให้การออ กกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต วิ่งออ กกำลังกาย กับลูกในเวลาเย็น วิ่งลู่ในขณะดูทีวี เล่นเกมที่ได้ออ กกำลังกายกลางแจ้ง เช่น บาสเกตบอล ลิงชิงบอล หากคุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสทำกิจก ร ร มเหล่านี้กับลูกจะเป็นการใช้เวลาที่มีค่าเลยทีเดียว

5 ทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่มีประโยชน์จะทำให้ลูกเติบโตเป็นเด็กที่มี สุ ข ภ า พ แข็งแรง

ปัญหาเกี่ยวกับ สุ ข ภ า พ อนามัยของเด็กที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเด็กมีน้ำหนักเกิน เป็น โ ร ค อ้ ว น เป็นหน้าที่ของ คุณพ่อคุณแม่โดยตรงในการจัดเตรียมอาหารที่ดีต่อ สุ ข ภ า พ สำหรับลูก หากครอบครัวไหน มีคุณพ่อคุณแม่ชอบทานผัก มักจะสังเกตเห็นว่าลูกก็ชอบทานผักด้วย ควรหลีกเลี่ยงอาหารว่าง ของลูกที่เป็นพวกขน มกรุบกรอบและน้ำอัดลม เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อ การเจริญเติบโตของเด็ก

6 การมีมารย าทที่ดี ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรสอนลูกอย่ างแรกคือ การมีมรรย าทที่ดี พวกเราคงเคยเห็นเด็กๆที่ไม่รู้จักกาลเทศะ ทำตัวไม่น่ารัก ใครเห็นใครก็อย ากเบือนหน้าหนี เราคงไม่อย ากให้ลูกถูกคนอื่น มองแบบนี้เป็นแน่ ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือ การสอนให้ลูกรู้จักมรรย าทการเข้าสังคม รู้จัก กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี การแสดงความเคารพ พูดจาสุภาพอ่อนหวาน การมีมารย าทที่ดีถือเป็นนิสัย หนึ่งที่เด็กไทยควรพึงมี และนั่นจะช่วยลูกในการปรับตัวเข้ากับสังคมในอนาคตอีกด้วย

7 การ รั ก ษ า ความสะอาด ต้องอาบน้ำ ล้างหน้าแปรง ฟั น ก่อนออ กจากบ้าน แปรง ฟั น และอาบน้ำอย่ างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่ าง เพื่อลูกจะได้ปฏิบัติต าม และทำเป็นกิจวัตรประจำวัน การ รั ก ษ า ความสะอาดจะทำให้มี สุ ข ภ า พ แข็งแรงและไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ มาเยือน

สิ่งจำเป็นทั้ง 7 ข้อนี้เป็นสิ่งที่มี ความสำคัญสำหรับชีวิต เพื่อลูกจะมี สุ ข ภ า พ ดีทั้งกายและใจ สิ่งที่สำคัญคือ การใช้เวลากับลูกทำให้ลูกดู เพื่อลูกจะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

ที่มา m g r o n l i n e, v e r r y s m i l e j u n g