อย ากเห็นลูกได้ดี แม่ควรเป็นตัวอย่ างที่ดีให้กับลูก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้ได้ดี และเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคม กับบทความ อย ากเห็นลูกได้ดี แม่ควรเป็นตัวอย่ างที่ดีให้กับลูก ไปดูกันว่าแบบอย่ างที่แม่ควรทำเป็นตัวอย่ างให้กับลูกนั้น มีอะไรบ้าง

ต ามทัศนคติของผู้เขียนแล้ว บทบาทของความเป็น ‘แม่’ ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเป็น แม่ที่ดี นั้นไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกด้วยการให้น มป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูกเติบโต ทางด้านร่า งกา ยเพียงอย่ างเดียว แต่หมายถึงการดูแลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านร่า งกา ย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจด้วย ซึ่งลูกจะเป็นเช่นนี้ได้อย่ างสมบูรณ์นั้นก็ต้องมาจากการเลี้ยงดูจาก แม่ที่ดี นั่นเอง แม่ที่ดี ควรเป็นอย่ างไร

1 มีเวลาให้กับลูกเสมอ

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใดก็ต าม ต่างก็อย ากให้แม่มีเวลาให้เขาอยู่เสมอ ยิ่งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่ แม่ยิ่งต้องให้เวลากับลูกมากที่สุด แม้จะมีภาระหน้าที่การงาน มากเพียงใดก็ต าม ก็ต้องให้เวลาแก่ลูกในการอุ้ม การกอ ด การพูดคุย ทำกิจก ร ร มด้วยกัน เช่น เล่นกับลูก เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน

เมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัยที่แสวงหาตัวตน แม่ก็ควรจะ ปรับตัวให้เป็นเหมือนแหล่งพักพิงใจให้กับลูก โดยให้เวลาในการพูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูก ๆ อยู่เสมอด้วยความเข้าใจ และอยู่เคียงข้างลูกเสมอ ไม่ว่าย ามที่ลูกสุขหรือทุ ก ข์ก็ต าม

2 มีความพร้อมที่จะเป็นแม่

เรื่องนี้ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหนึ่งในปัญหาของสังคมในปัจจุบัน มักมีจุดเริ่มต้น มาจากคนที่ไม่พร้อมจะเป็นแม่ แต่มีลูกขึ้น มาอย่ างไม่ตั้งใจที่จะมี ซึ่งเมื่อให้กำเนิดลูกออ กมาก็ไม่ได้เลี้ยงดูและอบรมเอาใจใส่เท่าที่ควร จึงทำให้ลูกเป็นเด็กที่ข า ดความรักความอบอุ่น และมักจะมีพฤติก ร ร มที่สร้างปัญหาให้สังคม ดังนั้น

การเป็นแม่ที่ดีต้องเริ่มต้นที่การมีความพร้อมในการที่จะเป็นแม่ก่อนสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิภาวะและวัยที่พร้อมต่อ การมีลูก มีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีรายได้ และ หลักฐานที่มั่นคงเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูกให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอ ดภั ย แข็งแรง และได้รับการศึกษาที่ดีได้

3 รักและให้อภั ย

คนเป็นแม่สามารถแสดงความรักกับลูกได้หล า ยวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโอบกอ ด อุ้ม หอม แก้ม ลูบหัว การพูดจาที่อ่อนโยนและให้กำลังใจกับลูก แม่ที่แสดงให้ลูกรู้ว่า มีความรักให้กับลูกอยู่เสมอนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีมากกว่าเด็กที่ข า ดความรักความอบอุ่นจากแม่

นอ กจากนี้ เมื่อลูกทำผิด หรือมีความผิดพลาดในสิ่งใดก็ต าม เช่น ทำข้าวของเสียห า ยหนีเที่ยว สอบตก ฯลฯ แม่ที่ดีควรเข้าใจ รับฟัง และให้อภั ยลูกอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละเลย ในการตักเตือน หรืออาจมีการลงโทษว่ากล่าวต ามสมควร ซึ่งก็อย่ าใช้วิธีลงโทษรุ นแ ร งด้วยการทำร้ า ยร่า งกา ย หรือด่าว่าด้วยถ้อยคำหย าบคายกับลูกเลย เพราะนั่นจะเป็น การสร้างบ า ดแผ ลในใจลูกให้คิดไปว่าแม่เก ลี ย ดตนเอง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ลูกกล า ยเป็นคนก้าวร้าวดุดันและประชดทำในเรื่องร้ า ย ๆ มากยิ่งขึ้นได้

4 อย่ าเป็นตัวอย่ างที่ไม่ดี

คำที่กล่าวกันว่า ‘ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น’ นั้น เป็นเรื่องจริง เพราะลูกจะซึมซับพฤติก ร ร มของแม่ไว้ ฉะนั้น แม่เป็นอย่ างไรลูกก็มักจะเป็นเช่นนั้นนั่นเอง ถ้าตัวแม่เองยังเป็น

แบบอย่ างที่ดีให้กับลูกไม่ได้ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ดีได้เลย ยกตัวอย่ าง เช่น

– ถ้าแม่เป็นคนขี้โ ก งมักได้ละโมบโลภมาก ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และรู้จักพอ

– ถ้าแม่เป็นคนที่มีนิสัยหย าบคาย ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยได้

– ถ้าแม่เป็นคนที่ใจแคบตระหนี่ถี่เหนียว ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ใจกว้างชอบแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้

– ถ้าแม่เป็นคน มีนิสัยปลิ้นปล้อนหลอ กลวง ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อตรงและจริงใจได้

สำหรับผู้หญิงทุกคนที่คิดจะเป็นแม่ หรือวางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น ควรเริ่มต้นในการที่จะเช็กตัวเองดูก่อนว่าใจพร้อม กายพร้อม ความรับผิดชอบพร้อม ที่จะดูแลชีวิตน้อย ๆ ที่จะเกิดมาได้อย่ างดีหรือไม่ และเมื่อมั่นใจว่าพร้อมแล้ว และได้เป็นแม่คนแล้วก็ควรจะเป็นแม่ที่ดูแล ทะนุถนอม เอาใจใส่ และมีเวลาให้กับลูกอย่ างเต็มที่ อีกทั้งเป็นแม่ที่มี ความรักและให้อภั ยกับลูกเสมอ ที่สำคัญ จงเป็นแม่ที่ลูก ๆภูมิใจ โดยอย่ าเป็นแม่ที่เป็นตัวอย่ างเ ล วร้ า ยให้กับลูกเลย

ที่มา t e r r a b k k, f a h h s a i