อย ากให้ลูกจงจำไว้ คำสอนของแม่มักเป็นจริงเสมอ

แม่คนหนึ่งที่อย ากให้ลูกได้เติบโตเป็นคนที่ดี และสามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่ างมีความสุข วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความที่อย ากให้ลูกๆ ได้อ่ า นคำสอนที่แม่ กับบทความ อย ากให้ลูกจงจำไว้ คำสอนของแม่มักเป็นจริงเสมอ ไปดูกันว่าคำสอนของแม่นั้นจะเป็นจริงเมื่อไร

1 จงกล้าที่จะฝัน

หากลูกมีความฝัน ฝันที่อย ากจะทำอย ากจะเป็นอะไร ก็ต ามแต่ ขอให้ลูกจงอย่ าหยุดคิด หยุดทำ และหยุดฝันง่ายๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลังใจ และแรงพลักดันให้กับลูกด้วยสองมือของแม่

2 ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ไม่มีสมบัติอะไร ให้กับลูกเลย นอ กเสียจากความรู้และความดี ขอให้ลูกจงจำเอาไว้ว่า สิ่งเหล่านี้นี่แหละ ที่จะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอ ดไป

3 ทุกอย่ างมีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่า เหรียญนั้น ย่อมมีสองด้านเสมอ สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิดพลาดไป ขอให้ลูกจงรับรู้และเรียนรู้ ความผิดพลาดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอย่ าได้ทำต ามเด็ดข า ด

4 อย่ าลืมตน

หากในอนาคตข้างหน้า ลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงเงินทองมากมาย จงจำเอาไว้นะลูก อย่ าลืมถิ่นกำเนิด ว่าเรามาจากไหน จงอย่ าลืมพื้นดินที่เรา เ ห ยี ย บ มาโดยเด็ดข า ด

5 ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะ มีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับรู้เฉยๆ หากลูกไม่ปฎิบัติธรรม ต ามแล้ว ลูกจะเข้าใจธรรมได้อย่ างไร

6 เพื่อน

เรื่องเพื่อน เป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือ กคบ แต่เพื่อนที่ดีจงระลึกไว้เสมอ ว่าเพื่อนนั้น มีหลากหล า ยประเภท หากได้เพื่อนที่ดี เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

7 ใจเขาใจเรา

จงอย่ าเห็นความทุ ก ข์ ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเขาเดือ ดร้อนก็จงให้ความช่วยเหลือ เห็นอ กเห็นใจกัน หรือเป็น ที่ปรึกษาที่ดี จงอย่ าได้ซ้ำเติมหากเมื่อเขาได้ทำผิด ขอให้ลูกระลึกไว้อยู่เสมอว่าใจเขาใจเรา หากวันหนึ่ง ลูกเดือ ดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

8 พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเสียใจมากที่สุด ก็คือ ลูกของแม่ พี่น้องที่เกิดคลานต ามกัน มานั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง ลูกอย่ าเห็นคนอื่นดีกว่า พี่น้องเด็ดข า ด และอย่ าอิจฉาซึ่งกันและกัน

9 ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาล อะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยคิดหวังหรือต้องการสิ่งใดเลย นอ กจากลูกของแม่ แต่ถ้าลูกอย ากให้ แม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก นอ กจากขอให้ลูกออ กห่างจาก อ บ า ย มุ ข อย่ าใช้ชีวิต บนความประม าท อย่ าสร้างความเดือ ดร้อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

10 การอ่อนน้อมถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูก ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอย่ างเดียว แต่มือของลูก เ ป รี ย บ เสมือนพลั ง แห่งความรัก ความเมตต าจงเป็นคน อ่ อ น น้ อ ม ถ่อนตน เจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

11 รู้จักเสียสละ

เมื่อลูกเติบโต เป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ อยู่ร่วมกับคนอื่นให้เป็น แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเอง จนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเสียสละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

12 อย่ าหยุดเรียนรู้

ลูกจงขยันใฝ่เรียนรู้ รักในการอ่ าน การอ่ านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ และเดินต ามความฝัน เป็นรากฐานที่ช่วย ให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาตได้

13 ลิ้มรสทุกช่วงเวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใคร มีที่จะมีความสุขได้ตลอ ดเวลา ในบางครั้งเราต้องเจอ กับปัญหา และอุปสรรคต่างๆ มากมาย ความไม่สมหวัง และความเสียใจ บ้าง ลูกจงก้าวผ่านความทุ ก ข์ย ากนี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน

14 ต่างคนต่างความคิด

ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน จงรับฟังคนอื่นบ้าง ลูกอย่ าพย าย ามบังคับให้คนอื่น ทำต ามใจลูก หรือทำต ามความคิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังใครเลย

15 รู้จักขอโทษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิด อย่ าพย าย ามแก้ตัว และอย่ าโยนความผิดให้ผู้อื่น อย่ ากลบเกลื่อนความผิด โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่น ต้องเดือนร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโทษออ กมา

ที่มา t h.t h e a si a n p a r e n t, v e r r y s m i l e j u n g