อย ากให้ลูกเป็นคนเชื่อฟัง ไม่ดื้อ พ่อแม่ควรทำ 8 วิ ธีนี้

หากวันนี้ลูกๆของคุณเป็นคนที่ไม่ยอมฟังเหตุผลและดื้อตลอ ดเวลา วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำวิธีการรับมือ กับความดื้อของลูก เพื่อให้เขาเป็นคนที่เชื่อฟังและมีเหตุผลกับบทความ อย ากให้ลูกเป็นคนเชื่อฟัง ไม่ดื้อ พ่อแม่ควรทำ 8 วิ ธีนี้ ไปดูกันว่าพ่อแม่จะต้องรับมืออย่ างไรบ้าง

1 ห นู คิดว่าพ่อแม่ต้องทำยังไงกับความผิดของ ห นู

เราสามารถหาทางออ ก และคิดแก้ปัญหๅไปพร้อมกับลูกได้ อาจจะเป็นการเสนอแนะแนว ทางให้เขาให้เขารู้สึกถึงการร่วมแก้ปัญหา ไปพร้อมกันกับคุณ และเราก็ต้องให้เกียรติ ความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกัน

2 เกิดอะไรขึ้นหรือลูก

พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโ อ ก า ส ใ ห้ ลู กได้พูดบ้าง ไ ม่ ค ว ร ด่ ว นตัดสินใจด้วยตัวเอง แม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ต าม เขาจะยินดีที่จะยอมรับความผิดของเขา ที่สำคัญไม่ควรต่อว่าลูกแต่ให้ทำ ความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากมุมมองของลูก เพื่อให้เราได้เข้าใจ เขาได้มากขึ้น

3 ห นู รู้สึกยังไงบ้าง ห นู คิดอะไรอยู่

ปล่อยให้เขาได้แสดงออ ก หรือพูดถึงความรู้สึกของเขาออ กมา อ ย่ า เพิ่งเข้าไปสั่งสอนอะไร เขาเวลาแบบนี้ เพราะเวลาที่คนเรามีอารมณ์ ติ ด ค้างอยู่ ต่อให้ใครพูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่รับเข้าหัวอยู่แล้ว ต้องรอให้อารมณ์เย็นลงซะก่อน

4 ห นู อ ย า ก ให้พ่อแม่ทำอะไรดี

หากลูกเอ่ยปากให้พ่อแม่ช่วยอะไรเ ข าสัก อ ย่ า ง คนเป็นพ่อแม่ต้องสนับสนุน และช่วยเหลือลูก อ ย่ า ง เต็มที่เพราะพลังสนับสนุนของพ่อแม่ จะส่ งความเข็มแข็งไปถึงลูก ทำให้เขามีความมั่นใจ ในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

5 ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้แล้ว ห นูจะเป็น อ ย่ า ง ไร

เราต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่จะต ามมา หรือผลที่จะต ามมา ถ้าแก้ปัญหๅด้วยวิธีที่ลูกพูดมา เพื่อให้เขารู้ว่าเขาทำแบบนี้จะได้รับผลแบบนี้ เขาจะสามารถรับผลที่ต ามมาได้ไหม การทำแบบนี้จะส่ งผลให้ลูกเชื่อใจคุณ และเมื่อเขามีปัญหาอะไร เขาจะมาปรึกษาคุณ

6 ห นู ต้องการแบบไหนจ๊ะ

เมื่อเราถามคำถามนี้กับลูกไป ไม่ว่าเขาจะตอบอะไรกลับมา อ ย่ า เพิ่งตัดสิน หรือแสดงความรู้สึกอะไร ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องกลัว ทำใจให้สงบไว้ แล้วตั้งคำถามต่อไป

7 ห นู ตัดสินใจได้ไหมว่าเราควรทำ อ ย่ า ง ไรดี

เมื่อวิเครๅะห์เรื่องราวและผลที่ต ามมาครบหมดแล้ว ลูกจะเลือ กวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดออมาจนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดเอาไว้ แต่ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูก เพราะ ถ้าคุณพูดกลับไปกลับมา จะยิ่งทำให้ลูกไม่เชื่อคุณ และไม่ อ ย า ก จะปรึกษาคุณอีกเลย

8 ถ้า ห นู ทำผิดอีกคราวหน้าพ่อแม่ต้องทำยังไง

ให้เวลาลูกให้โอกาสเขาได้ทบทวนตัวเอง ให้เขาได้ตัดสินใจและคิดหาวิธีแก้ไขปัญห าด้วยตัวเองแล้วรอ ดูว่าเขาจะมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไหมผู้ใหญ่ อ ย่ า ง เราอาจจะคิดว่า ลูกไม่มีความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหาเองได้ เพราะอายุยังน้อย แต่จริงๆ แล้วเมื่อถึงที่สุดลูกๆ จะมีความสามารถและวิธีการแก้ไขปัญหาได้เองในที่สุด เหมือนกับสัญช าตญาณ ในการเอาตัวรอ ดนั่นเอง

ที่มา 108resources, horoscopedaily99