อย าหลับสบาย อย่ าวาง 5 อย่ างนี้ ไว้บนหัวเตียง

วันนี้เราก็อย ากจะพาเพื่อนๆ ไปดูสิ่งของที่ไม่ควรนำไปว่างไว้ที่หัวเตียงนอนของคุณ ถ้าคุณอย ากที่จะนอนพักผ่อนแบบสบายๆ กับบทความ อย าหลับสบาย อย่ าวาง 5 อย่ างนี้ ไว้บนหัวเตียง ไปดูกันว่าสิ่งของที่ห้ามวางไว้บนหัวเตียงนอนมีอะไรบ้าง

การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญ ต่ อ ร่ า ง ก า ย เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองทั้งส ม อ งและร่างกาย การนอนหลับให้เพียงพอ และหลับได้สนิทตลอ ดทั้งคืนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอ ย่ า งยิ่งสำหรับทุกคน ดังนั้น สิ่งของที่อาจร บ ก ว น การนอนของเราก็ไม่ควรที่จำนำมาวางเอาไว้บริเวณหัวเตียง ซึ่งจะทำให้เราหลับได้ไม่สนิททำให้การนอนไม่มีคุณภาพมากพอ

1 เครื่องหอม

ผลิ ต ภั ณ ฑ์เครื่อ งหอมต่างๆที่ช่วยให้ห้องมีกลิ่นหอม ไม่ควรวางตั้งไว้หัวนอนซึ่งเป็นจุดที่เรา ต้องห า ยใจเอากลิ่นเข้าไปตลอ ดทั้งคืน อาจทำให้ระคายเคืองจ มู กได้

2 โทรศัพท์มือถือ

การเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน และทันทีหลังตื่นนอนเป็นพ ฤ ติ ก ร ร มที่ไม่ควรทำ เพราะการเล่นมือถือก่อนนอน จะส่ งผลให้ส ม อ งไม่สามารถเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ อาจทำให้นอนไม่หลับและการวางมือถือไว้ใกล้หัวนอนก็อาจส่ งเสียงรบกวนการนอนอีกด้วย

3 นาฬิกาปลุก

หากเราใช้นาฬิกาปลุกควรวางไว้ให้ห่างจากหัวเตียงสักนิด เพื่อทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นเพราะการวางนาฬิกาปลุกไว้ตรงหัวนอนอาจทำให้รู้สึกกดดันรวมทั้งเสียงของนาฬิกาก็จะทำให้นอนหลับได้ไม่สนิท หลับๆตื่นๆทั้งคืน โดยเฉพาะอ ย่ า ง ยิ่งคนที่ติดนิสัยชอบดูนาฬิกาอาจทำให้เกิดความกังวลมากขึ้น

4 เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวิทยุ

บริเวณหัวนอนเป็นจุดที่ไม่ควรมีเครื่องไฟฟ้าใดๆตั้งอยู่เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอ ย่ า งอาจมีคลื่นที่รบกวน สม อ งทำให้การนอนหลับของเราไม่มีคุณภาพเพียงพอ

5 ตุ๊กต า

ตุ๊กต าเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นจำนวน มาก ทั้งไ ร ฝุ่ นและแ บ คทีเรี ยต่างๆอาจสะสมอยู่ในตุ๊ก ต า ได้อ ย่ า งง่ายดาย การวางตุ๊กต าไว้บนเตียงหรือใกล้ที่นอนจะทำให้เราต้องสูดดมไรฝุ่นอาจทำให้เกิดอาการแพ้และมีผลกับระบบกา ร ห า ยใจรวมทั้งเกิดกา รร ะค า ยเคืองผิวห นังได้อีกด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรนำมาวางบริเวณหัวเตียง หรือ หั วน อนของเรา เพราะอาจทำให้นอนหลับได้ไม่สนิท ทำให้ฝันร้ า ยหรือมีอ า ก า รหลับๆตื่นๆ ส่ งผลต่อคุณภาพการนอนของเราได้ และการนอนไม่พอยังส่ งผลต่อความดันโลหิตอีกด้วย ทางที่ดีควรใส่ใจในเรื่องของการนอนหลับที่ดีของเราด้วยการจัดบรรย ากาศในห้องนอนของเราให้สามารถพักผ่อนได้อ ย่ า งเต็มที่

ที่มา krustory