เดิน 30 นาที ได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปเดินออ กกำลังกายในทุกๆ วัน เพียงวันละ 30 นาที และมาดูประโยชน์ที่คุณจะได้รับในแต่ละวัน กับบทความ เดิน 30 นาที ได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด ไปดูกันว่าคุรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเดินทุกๆ วัน เพียงแค่ 30 นาที

การรั ก ษ าสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นการสร้างภู มิ คุ้ ม กั นให้กับตัวเองได้อย่ า งดี

เพื่อที่โ ร ค ภั ย ไ ข้เ จ็ บต่างๆจะไม่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าจะอ า ยุเท่าไหร่ก็ต าม การมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจอย่ า งสม่ำเสมอ

เพราะเรามีเพียงร่างกายเดียวแถมยังค่อยๆสึกหรอลงเรื่อยๆต ามวัยและอ า ยุที่เพิ่มขึ้น การออ กกำลังกายที่ง่ายที่สุดและยังดีที่สุด ก็คือ การเดิน โดยมีการวิจัยออ กมาว่าเพียงเดินต่อเนื่องแค่วันละ 30-40 นาที ก็สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้และยังมีผลดีกับร่างกายมากมาย ดังนี้

1 ป้อง กั น โ ร ค อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ควรเดินบ่อยๆเ พราะการเดิน

จะช่วยลดความเ สี่ ย งของการห ด ตั วของส ม อ ง ช่วย รั ก ษ า ความทรงจำได้นานหล า ยปี

ทั้งนี้มีการพบว่ า ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน จะพบ

ผู้ ป่ ว ยโ ร ค ส ม อ ง เสื่อมอยู่ 1 คน และสำหรับคนอายุ 80 ปีขึ้นไป ในทุกๆ 6 คน จะพบผู้ป่ ว ยโ ร ค ส ม อ งเ สื่ อ มอยู่ 1 คน

2 ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้ อ การมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ การเดินจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อช่วงข า สะโ พ ก และหน้าท้อง ซึ่งการเดินออ กกำลังกายให้ถูกต้องนั้นก็ต้องมีท่าเดินที่ถูกท่าด้วย

3 ลำไ ส้ ใ หญ่ การเดินช่วยลดโอ กาสการเกิด ม ะเ ร็ งลำ ไ ส้ ได้มากถึง 31% เพียงแค่การเดินวันละ 10-15 นาที ก็จะช่วยให้ระบบย่อยอ า ห า รของร่างกายทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ช่วยให้ขั บ ถ่ า ยเป็นปกติ

4 หุ่ น ดี การมีสัดส่วนที่สมส่วน ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไปเป็นสิ่งที่หล า ยคนต้องการ เราสามารถเป็นเจ้าของรูปร่างที่ดีได้ต ามต้องการเพียงหมั่นเดินให้บ่อยขึ้นในแต่ละวัน

การเดินวันละ 1 ชั่ วโมงจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อขาและสะโ พ กแ ข็ ง แ ร ง และทำให้เอ็นร้อยหวายทำงานได้อ ย่ า งดี ช่วยให้ร่างกายของเราสมส่วน

5 ป้องกั นโ ร ค เ บ า ห ว าน การเดินบ่อยๆสามารถลดความเ สี่ ย งในการเป็นโ ร ค เ บ า ห ว า นได้ และยังบรรเ ท าอ า การของคนที่ป่ ว ย

เป็นเ บ า ห ว า นได้เพราะการเดินจะทำให้น้ำต าลใน เ ลื อ ด ลดลงได้ เพียงเดินวันละ 30 นาทีจะสามารถช่วยลดระดับน้ำต าลได้ต่อเนื่องถึง 24 ชั่ วโมง

6 บำรุงหั ว ใ จแ ละ ป อ ด การออ กกำลังกายเป็นประจำช่วยให้ ป อ ดและหั ว ใ จ ทำงานได้ดีขึ้น การเดินธรรมดาจะช่วยเพิ่มอัตราการห า ยใจ

และทำให้ออ ก ซิเจ นผ่ า นก ร ะ แ ส เ ลื อ ดได้เร็วขึ้น ช่วยกำ จั ดของเ สี ยที่ค้างอยู่ในร่างกายทำให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีขึ้น

7 ป้องกันโ ร ค ก ร ะ ดู ก พ รุ น โดยเฉพาะในผู้หญิง การเดินวันละ 1/2 ชั่ วโมงจะช่วยลดความเสี่ยงของการ

เกิดโ ร ค ก ระ ดู ก พ รุ นได้ 30% เพราะการเดินจะทำให้กระ ดู กแข็งแรงขึ้น

8 รั ก ษ า ต้ อ หิ น การเดินออ กกำลังแค่เพียงสัปดาห์ละ 3 ครั้งจะสามารถลดความดันของด ว ง ต าได้อ ย่ า ง ดี

9 สุขภาพจิตดี เพราะการออ กกำลังกายจะทำให้ร่างกายห ลั่ ง ส า ร แห่งความสุขหรือเอ็นโดรฟินออ กมา

ช่วยให้อารมณ์ดี ทำให้ผู้ ป่ ว ยที่เป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า มีอาการดีขึ้นได้ ลดความเค รี ย ด ความกังวลลงได้

10 ทำให้ความดันลดลง สำหรับคนที่เป็นโ ร ค หั ว ใ จ การเดินบ่อยๆจะทำให้หั ว ใ จแข็งแรงขึ้นได้ ช่วยลดความดัน

เ ลื อ ดได้อ ย่ า งมีประสิทธิภาพ ป้องกันและลดความเ สี่ ย ง ของโ ร ค หั ว ใ จ โร ค ค ว า ม ดั น สู ง และโ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด หั ว ใ จ

ดังนั้นเราทุกคนจึงควรออ กกำลังกายด้วยการเดินให้เป็นนิสัยและสม่ำเสมอ ช่วยชะ ล อ คว ามเสื่อมของร่างกายได้อ ย่ า ง ดีที่สุด เพราะเรามีเพียงร่างกายเดียว การดูแลบำ รุ ง รั ก ษ าร่ างกาย

ให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรใส่ใจ และทำต ามให้ได้ เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปนานๆ ไม่มี โ ร ค ภั ยไ ข้ เ จ็ บมาเยือนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ต ามที

ที่มา krustอry