เพื่อนยิ่งน้อย ยิ่งเป็นคนฉลาด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการมีเพื่อนปริมาณน้อย กับบทความ เพื่อนยิ่งน้อย ยิ่งเป็นคนฉลาด ไปดูกันว่าทำไมเพื่อนยิ่งน้อย เราถึงดูเป็นคนฉลาด

งานวิ จั ยใหม่บ่งชี้ว่า คนฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย กว่าคนทั่วไป หล า ยคนคงเคยตั้งคำถามว่า ‘ชีวิตที่ดีนั้นเกิดจากอะไร’ ใช่ชีวิตที่รายล้อมไปด้วยมิตรสห า ย และครอบครัวหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นชีวิตที่รายล้อมไปด้วยเพื่อนสนิท เพียงไม่กี่คนกันแน่ผมเชื่อว่า คุณต้องรู้จักใครสักคน ที่คุณคิดว่าเขานั้น เป็นคนที่ฉลาดเอามากๆและคุณคงรู้ดีว่า คนเหล่านี้มักจะมีเพื่อน และเพื่อนสนิท เพียงไม่กี่คนเท่านั้นแล้วทำไมคนฉลาด เขาถึงคบเพื่อนน้อยล่ะ วันนี้เราจะมาคล า ยข้อสงสัยนี้กันงานวิ จั ยใหม่ ได้ตั้งคำถามว่า หัวใจหลักของการมีชีวิตที่ดีคืออะไร

โดยนักวิ จั ยได้ทำการสำรวจคนจำนวนกว่า 15,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 28 ปีแล้วพบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชน ที่มีความหนาแน่นของประช ากรมากจะระบุว่าพวกเขานั้น ไม่ค่อยพึงพอใจ ต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองมากนักนอ กจากนี้ยังพบว่า กลุ่มคนที่ได้มีโอกาส ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทบ่อยๆจะระบุว่า พวกเขานั้น มีความสุขเพิ่มขึ้น จากเดิมมาก คนฉลาดคือข้อยกเว้นอย่ างไรก็ดีมันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ เพราะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้กลับลดลงอย่ างเห็นได้ชัด ในผู้ที่มีไอคิวสูง โดยความหนาแน่นของประช ากรได้ส่ งผลกระทบ

ต่อคนฉลาด เป็นอย่ างมาก และคนฉลาดมีความพึงพอใจต่ำ ยิ่งกว่าคนทีมีไอคิวต่ำกว่า ถึง 2 เท่า หมายความว่ายิ่งคุณฉลาดคุณยิ่งไม่ชอบเข้าสังคม คุณจะมีความพึงพอใจกับชีวิต น้อยลง เมื่อต้องเข้าสังคมและพบเจอคนอื่นบ่อยๆแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คนฉลาดจะโฟกัสไปที่เป้าหมายระยะย าวคนที่มีไอคิวสูง มักจะไม่ใช้เวลา ไปกับการเข้าสังคม นั่นเป็นเพราะ

คนฉลาดมักโฟกัสไปที่เป้าหมาย ในระยะย าว พวกเขามีความสนใจและมีแรงผลักดัน ในการจะสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่ างเช่นเพื่อนที่คุณรู้จักที่ได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับ บัณฑิตศึกษาหรือได้ทำธุรกิจของตนเองในระหว่างที่พวกเขาเดิน ต ามความฝันพวกเขาได้ลดการพบปะผู้คนเพื่อโฟกัสไปที่การงาน และการสร้างฝันของพวกเขาให้เป็นจริง

คนฉลาดที่กำลังจะบรรลุเป้าหมาย อันยิ่งใหญ่อาจมองว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งรบกวนเขา และคอยทำให้เขาเสียสมาธิในการที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมายระยะย าวของเขา ในทางกลับกัน ก็คือมันส่ งผลต่อความสุขของพวกเขาด้วย ในระหว่างที่กำลังเดินต ามเป้าหมายคนฉลาดจะเก็บตัวและใส่ใจกับความฝันที่แท้จริงของพวกเขาแทนที่จะออ กไปเทียวในคืนวันเสาร์ พบปะกับเพื่อนสองสามคนไม่ใช่ว่าพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของเพื่อน เพียงแต่ในระหว่างที่กำลังมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ พวกเขาอาจมองว่า การเข้าสังคมเป็นการรบกวน

สมาธิของเขาพัฒนาการที่แตกต่าง ของคนฉลาดในช่วงวิวัฒนาการของสม อ ง วิวัฒนาการของสม อ งมนุษย์นั้น เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอ ดของบรรพบุรุษ ในสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้า สะวันนาเมื่อก่อนนั้น มนุษย์มีจำนวนประช ากรต่ำ และใช้ชีวิตแบบผู้ล่า ผู้เก็บเกี่ยวมนุษย์ในสมัยนั้นจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด เพื่อความอยู่รอ ด และการดำรงเผ่าพันธุ์สืบไป เมื่อมองมาที่ปัจจุบัน การใช้ชีวิตของมนุษย์ ได้เปลี่ยนไปอย่ างมาก และการปฏิสัมพันธ์ก็เป็นไปอย่ างง่ายดาย คนฉลาดมักจะเป็นผู้ที่จัดการกับปัญหาต่างๆ ในยุคปัจจุบันได้มากกว่า

นั่นหมายความว่าคนฉลาดมีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ และรับมือ กับเหตุการณ์ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณฉลาด คุณจะยิ่งสามารถปรับตัว เข้ากับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นอีกทั้ง ยังสามารถผสมผสาน สัญช าตญาณของบรรพบุรุษ ให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ง่ายอีกด้วย นี่อาจเป็นเพราะคนฉลาด สามารถละทิ้งความต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์ ในแบบของสังคมผู้ล่า ผู้เก็บเกี่ยวเพื่อเลือ กที่จะใช้เวลาไปกับการบรรลุเป้าหมาย คนฉลาดเห็นคุณค่า ของความสัมพันธ์ต่างจากคนทั่วไปคนฉลาดให้ความสำคัญ กับเพื่อนและสังคมเช่นเดียวกับคนทั่วไป

นั่นแหละ เพียงแต่ว่าพวกเขาค่อนข้างเรื่องมากเมื่อต้องแบ่งเวลาเพื่อให้ใช้อย่ างคุ้มค่า ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รัก เพื่อนหรือ การสังสรรค์เพียงแต่ว่าพวกเขาก็รักเป้าหมายส่วนตัวของ พวกเขาที่ต้องก้าวไปให้ถึงเช่นเดียวกัน

ที่มา s u m r e j .c o m,f a h h s a i