เริ่มผ่อนรถไม่ไหว แต่รถไม่ถูกยึด กับ 5 ทางออ กนี้

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่กำลังเริ่มผ่อนรถยนต์ไม่ไหวแล้ว แต่ไม่อย ากให้รถยนต์ถูกยึดวันนี้เรามีทางออ กกับ เริ่มผ่อนรถไม่ไหว แต่รถไม่ถูกยึด กับ 5 ทางออ กนี้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไร เพื่อไม่ให้รถยนต์ของคุณถูกยึด

เชื่อว่าหลายคนมีปั ญหาทางการเงินอยู่ ในยุคที่เงินฝืด เงินห า ย าก ทำมาหากินลำบาก พอคิดจะทำอาชีพ หรือค้าข า ยอะไรก็ต าม ก็ต้องมีคนทำอยู่ก่อนหน้าแล้ว หรือไม่ก็ต้องเจอคู่แข่ง ที่พร้อมจะทำธุรกิ จเหมือนเราตลอ ด หลายคนที่ทำง านอาชีพอิสระ หรือเป็นคนค้าข า ย

ถ้าต้องผ่อนรถอยู่ในเวลานี้ รถที่คุณรัก คงกลายเป็นตัวภาระไปเสียแล้ว บางคนมักคิดว่า เดือนนี้จะผ่อนไหว หรือไม่ไหว แล้วถ้าข า ดส่ งเกิน 3 งวดล่ะ จะโดนยึดรถไปหรือเปล่า เพราะต ามกฎหมายอนุโลมให้ผู้เช่าซื้ อ สามารถค้างค่างวดได้เป็นจำนวน 3 งวด หากเกินกว่านั้น บริษัทไฟแนนซ์มีสิ ทธิ์ยึดรถได้ในทันที

1 ผ่อนด อ กเบี้ยไปก่อน

ถ้าผ่อนรถด้วยเงิ นต้นไม่ไหวจริงๆ ก็ลองคุยกับท างไฟแนนซ์ดู ว่าผ่อนเฉพาะด อ กเบี้ยไปก่อนได้หรือไม่

2 การข า ยให้บุคคลอื่น โดยไม่ต้องเปลี่ยนสัญญา

คุณเคยเข้าไปดูต ามกลุ่ม Facebook ไหมล่ะ จะมีประกาศข า ยรถ หาคนผ่อนต่อ ของคนร้อนเงินอยู่เรื่อยๆ บางคันมีร า ค าที่ถูกเป็นพิเศษ หรือให้เปล่าเลยก็มี กรณีที่ผู้ข า ยพึ่งผ่อนไปได้ไม่กี่งวด แต่จงจำไว้ด้วยว่า การข า ยรถให้บุคคลอื่น โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญา ชื่อผู้เช่าซื้ อยังเป็นคนเดิมอยู่

ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควร กรณีที่คนซื้ อรถคุณไปแล้ว เอาไปข า ยให้คนอื่นต่อ หรือรถห า ย ผู้เช่าซื้ อจะต้องรับผิดชอบเต็มๆ หรือเอารถไปจำนำในบ่อน หรือเอาไปข า ยให้เต็นท์ต่อ เจ้าของ

หรือผู้เช่าซื้ อรถ ต้องรับปัญหากันไปเต็มๆ เจ้าของรถอาจจะถูกดำเนินคดีอาญา ในข้อห า ยักยอ กท รั พ ย์ได้ เพราะกร รมสิทธิ์รถเป็นของไฟแนนซ์ ดังนั้นเจ้าของรถไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปข า ย

3 การข า ยให้บุคคลอื่น โดยเปลี่ยนสัญญา

อันนี้เป็นการข า ยรถ โดยผู้ซื้ อ และผู้ข า ยไปเปลี่ยนสัญญาใหม่ และนำเงินที่ได้ไ ปปิดจ่ายไฟแนนซ์ วิธีนี้ปลอ ดภั ยสุด ทั้งคนค้ำประกัน ทั้งผู้เช่าซื้ อ เพราะถือว่าเป็นการตัดปัญหาทุกอย่ าง ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง แต่คุณก็อาจจะต้องยอมข ายรถถูกมากเป็นพิเศษ หรือให้เปล่าไปก็มี กรณีที่ผู้ข า ยพึ่งผ่ อนไปได้ไม่กี่งวด

4 ปรับโครงสร้างห นี้

หลายๆ ไฟแนนซ์ในตอนนี้ มีบริการปรับโครงสร้างห นี้ หรือรีไฟแนนซ์ สำหรับคนที่ผ่อนรถไม่ไหว โดยขย ายเวลาจ่ายค่ าเช่าซื้ อออ กไปอีก ซึ่งโดยมากจะเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่ 48 เดือน เมื่อรวมกับสัญญาเดิม จะต้องไม่เกิน 96 เดือน

( เงื่อนไขอาจแตกต่างกันไป ต ามแต่ละสถาบันการเงิน ) แต่เงื่อนไขนี้ จะต้องผ่อนจ่ายค่างวดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และต้องจ่ายค่างวดที่ยังค้างอยู่ก่อน รถต้องมีประกันภั ยชั้น 1 รวมไปถึงมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี และด อ กเบี้ยต่องวด ที่อาจจะต้องจ่ายมากขึ้น เป็นต้น

5 คืนรถ

กรณีผ่อนไม่ไหวจริงๆ ติดค้างหลายงวดมาก และรถก็ยังข า ยเป ลี่ยนสัญญาไม่ได้ ก็ควรนำรถไปคื นไฟแนนซ์ดีกว่า เพราะการคืนรถ คือ การเลิกสัญญาเช่าซื้ อ ซึ่งไฟแนนซ์ก็จะนำร ถคุณไปข า ยทอ ดตลาด

แต่คุณก็อาจจะต้องเต รียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางไฟแนนซ์อาจเรีย กกับคุณในภายหลังได้ ในกรณีที่รถข า ยทอ ดตลาดแล้ว โปะห นี้ของคุณไม่หมด

แต่ถ้ายังหลบๆ ซ่อนๆ เอาเก็บไว้ใช้ต่อ หมายศาลอาจส่ งมาถึงบ้านได้ ต้องไปชำระค่าเสียห า ย ค่าข า ดประโยชน์อื่นๆ รวมถึงเป็นคดีแพ่ง ฐานผิดสัญญาเช่าซื้ ออีก

ที่มา sit-smiling