เรียนจบสูงแค่ไหนไม่สำคัญ ทำงานให้เป็นนั้นสำคัญกว่า

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ข้อคิดเตือนใจสำหรับคนที่อย ากเล่าเรียนสูงๆ ในปัจจุบันนี้ กับบทความ เรียนจบสูงแค่ไหนไม่สำคัญ ทำงานให้เป็นนั้นสำคัญกว่า ไปดูกันว่าทำไมใบปริญญาถึงไม่ได้สำคัญต่อคนยุคสมัยนี้

หมดยุค ปริญญาแปะฝาบ้านทักษะชีวิต ทั ก ษ ะ อ า ชี พ สำคัญกว่าเรียนสูง มา ไหน ไม่ใช่ประเด็นทำงาน ให้เป็น คือประเด็นที่สำคัญ ประเด็นแรก ของเ รื่ อ งนี้คือ เ รื่ อ งการเรียน ถ้าจะว่าไปว่า การศึกษาบ้านเราเหมือนกับว่าเป็นเ รื่ อ งของคน ที่เรียนเพียงคนเดียวเรียนดีเรียนแย่ ก็อยู่ที่คนนั้นเองทั้งสิ้นทั้งหมดพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พี่น้อง ช่วยอะไรไม่ได้เลย สถาบันที่เรียนบางครั้งจบมาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ การทำงานของเราทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

และฝีมือในการทำงาน และใช้ชี วิ ต อ ยู่ กับผู้อื่นล้วน ถ้าผลการเรียนออ กมาดี ก็มีแนวโน้มว่า น่าจะทำงานเก่งนะ เพราะกว่าจะจบมันต้องฝึกต้องฝนกัน มากมายหล า ยกระบวนท่า แต่ อ ย่ า ง ไรก็ต าม การฝึกฝนในช่วงระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นั้น มันฝึกฝนอยู่ในกรอบของสมมติฐานที่ว่า ฝึกเพื่อเรียนรู้ ถ้าถูกก็แล้วไป แต่ถ้าผิดก็กลับไปแก้ไขใหม่จนกว่าจะดีขึ้นซึ่งเป็นหลักง่าย ของชีวิตนักศึกษา

เชื่อว่าเคย ผ่ า น กัน มาทุกคนสังเกตุดี จะเห็นว่าในช่วงที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นหากเรา คิดผิด ทำผิด มันจะถูกลงโท ษเพียง อ ย่ า ง เดียวคือเกรด หรือผลการเรียนจะออ กมาไม่ดีหรือไม่ก็ ติ ด เอ ฟ F ต้องไปลงทะเบียนเรียนใหม่กับ เ ด็ ก รุ่นน้อง บางคนก็ไม่ถือเพราะหน้าด้ๅนบางคนเครี ยดมากเพราะอายกับ การที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง

ชีวิตวัยเรียน มีเ รื่ อ งให้ເครียດป วดสม องไม่กี่เ รื่ อ งนอ กนั้นเป็นเ รื่ อ งสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เสียเป็นส่วนใหญ่บางคนถึ งกั บไม่อย า กจบออ กมา เพราะยัง อ ย า ก สนุกกับชีวิตในช่วงวัยนี้ต่อไปอีกแต่เมื่อถึงเวลาจบก็ต้องจบ อยู่ที่ว่าตอนจบของช่วงวัย จะจบออ กมาดี หรือ จบออ กมาแบบไม่ได้เ รื่ อ ง

ซึ่งจะถูกนำไปพิสูจน์ต่อไป ในช่วงชีวิตวัยทำงานประเด็นที่สอง คือ เ รื่ อ งการทำงานการทำงานคือ การพิสูจน์คุณภาพของคนว่าคนคนนั้น มีคุณภาพ ไหนคุณภาพมาก ไหนวัดกัน อ ย่ า ง ไร ง่ายเลย ก็ วัดว่าผลของงานที่ทำสัมฤnธิ์ออ กมา มันเกิดคุณค่าหรือประโยชน์แก่คนอื่น มาก ไหนนั่นแหละคือคุณภาพจะเห็นว่าตอนเรียนเราไม่วัดผลการเรียนแบ บนี้เลย การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายสอบไม่ ผ่ า น ก็ลงเรียนใหม่แต่ถ้าทำงานแล้วทำไม่ ผ่ า น

จะ เกิ ดอะไ รขึ้ นบ้าง เสียเวลา เสียเงิน เสียใจ ถูกเจ้านายด่า เพื่อนร่วมงานขๅดคว ามเชื่อถือ ทั้งหมดนี้คือโลกของความจริงโลกที่แสน เ จ็ บป ว ด เมื่อทำผิดพลาดขึ้น มาในขณะเดียวกัน มันก็เป็นโลกที่ หอมหวานเมื่อเราทำงานสำเร็จขึ้น มาเกิดคุณค่า ต่อผู้อื่นในวงกว้าง สังเกตุดี ชีวิตในช่วงกำลังเรียนคือช่วง อยู่ในโลกของจินตนาการ แต่ชีวิตในช่วงทำงาน มันคือ โลกแห่งความจริง คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหล า ยเขาเชื่อว่า ถึงแม้เรียนจบจากช่วงชีวิตวัยเรียนแล้วเขาหาได้คิดว่า

เขาต้องหยุดเรียนรู้อยู่ นั้นไม่แต่กลับกล า ยเป็นว่าพอจบการเรียนในช่วงวัยเรียน จะต้องศึกษาแบบจริง จัง ต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีกคือร ะดับมหาวิทย าลัยชีวิตซึ่งจะต้อง เรียนรู้ทุกลมห า ยใจ เพราะมันจะมีผล ได้-เสียในทุกครั้งที่ลงมือทำอะไรก็ต าม และจะต้องศึกษาไปเรื่อยในมหาวิทย าลัยชีวิตแห่งนี้ส่วนคนที่ชีวิตล้มเหล วก็มีสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวก็คือ ไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องมันก็ผิดซ้ำ ซาก จนหาคุณภาพไม่ได้และสิ้ นความน่าเชื่อถือในที่สุด และสุดท้ายก็คือล้มเหล ว

ที่มา showbizinfoo, sit-smiling