เรื่องควรรู้ก่อนขุดและถมดิน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะขุดบ่อหรือถมที่ดิน กับบทความ เรื่องควรรู้ก่อนขุดและถมดิน ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อป้องกันตัวเองจากการผิดกฎหมาย

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ และคิดว่า เราสามารถทำอะไรก็ได้บนที่ดินของเราเองนั้น วันนี้เราจึงได้นำความรู้มาบอ กให้ทราบกันว่า ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ซื้ อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างบ้านเอง แล้วพบว่าพื้นที่ดินเดิมนั้นมีระดับต่ำกว่าพื้นถนน หรือบ้านข้างเคียง หรือบางครั้งมีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามา อย ากทำไร่ทำการเกษตร มีการปรับปรุงพื้นที่ ขุดบ่อ ขุดสระ ถมดิน อาจทำให้ดินพังถล่มได้ จึงมีกฎหมายกำหนดไว้เพื่อไ่ม่ให้สร้างความเดือ ดร้อนแก่ผู้ออื่น บทความนี้มีเรามีคำตอบมาให้ทุกคนได้ศึกษาไว้ เพื่อไม่เป็นการไปสร้างความเดือ ดร้อนให้แก่กัน

เป็นพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2543 การที่เราขุดดินที่ลึกเกิน 3 เมตร พื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ต ารางเมตร หรือปากบ่อ ดินของเรามีระยะไปถึงเขตที่ดินของเพื่อนบ้าน เกิน 2 เท่าของความลึก การกระทำเช่นนี้มีความเสี่ยงต่อ การพังทล า ยของดิน จึงต้องขออนุญาต จัดการป้องกันการพังทล า ยของดิน เสียก่อน

การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ต ารางเมตร จะต้องให้มีการระบายน้ำอย่ างเพียงพอไม่เกิดความเดือ ดร้อนแก่ผู้อื่น หรือเจ้าของที่ดินข้างเคียง เพราะถ้าสร้างความเดือ ดร้อนแก่เพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเราได้ทันที จึงต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเสียก่อน

หากผู้ใดทำการขุดดินหรือทำการถมดิน โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นโทษที่หนักพอสมควร จะขุดต ามใจฉันไม่ได้ ต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการ

ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินเกินพื้นที่ต ามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต ามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการต ามที่ระบุไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออ กใบรับแจ้งต ามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อแสดงเป็นหลักฐานแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินต ามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่อย่ างไรก็ต าม การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3 เมตร ซึ่งไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือหากขุดดินใกล้กับแนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า 2 เท่าของความลึกของบ่อ ดินที่จะขุดต้องจัดการป้องกันการพังทล า ยของดินต ามวิสัยที่ควรจะทำด้วย

ที่มา Youtube Channel อานนท์ เชื้อสัตตบงกช, poobpub