เหตุผลที่คนเก่ง ฉลาด มักมีเพื่อนน้อย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลที่ทำให้คนเก่งๆ มักจะคบเพื่อนน้อย แต่มีความจริงใจ กับบทความ เหตุผลที่คนเก่ง ฉลาด มักมีเพื่อนน้อย ไปดูกันว่าทำไมคนเหล่านี้เขาถึงเลือ กที่จะคบเพื่อนจำนวนน้อยๆ แต่มีคุณภาพ

งานวิจัยใหม่ ได้ตั้งคำถามว่า หัวใจหลักของการมีชีวิตที่ดีคืออะไร โดยนักวิจัยได้ทำการสำรวจ คนจำนวนกว่า 15,000 คนในช่วงอายุ ระหว่าง 18 ถึง 28 ปี แล้วพบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชน ที่มีความหนาแน่น ของประช ากรมาก จะระบุว่าพวกเขานั้นไม่ค่อยพึงพอใจ ต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองมากนัก นอ กจากนี้ยังพบว่า กลุ่มคนที่ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทบ่อยๆ จะระบุว่าพวกเขานั้น มีความสุขเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก คนฉลาดคือข้อยกเว้น อย่ างไรก็ดี

มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ เพราะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้ กลับลดลงอย่ างเห็นได้ชัด ในผู้ที่มีไอคิวสูงโดยความหนาแน่นของประช ากร ได้ส่ งผลกระทบต่อคนฉลาด เป็นอย่ างมากและคนฉลาดมีความพึงพอใจต่ำ ยิ่งกว่าคนทีมีไอคิวต่ำกว่าถึง 2 เท่า หมายความว่ายิ่งคุณฉลาด คุณยิ่งไม่ชอบเข้าสังคม คุณจะมีความพึงพอใจ กับชีวิตน้อยลง เมื่อต้องเข้าสังคมและพบเจอคนอื่นบ่อยๆ แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

คนฉลาดจะโฟกัสไปที่เป้าหมายระยะย าว คนที่มีไอคิวสูง มักจะไม่ใช้เวลา ไปกับการเข้าสังคมนั่นเป็นเพราะคนฉลาด มักโฟกัสไปที่เป้าหมาย ในระยะย าว พวกเขามีความสนใจและมีแรงผลักดัน ในการจะสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยกตัวอย่ างเช่นเพื่อนที่คุณรู้จักที่ได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือได้ทำธุรกิจของตนเองในระหว่างที่พวกเขาเดินต ามความฝัน

พวกเขาได้ลดการพบปะผู้คนเพื่อโฟกัสไปที่การงาน และการสร้างฝันของพวกเขาให้เป็นจริง คนฉลาดที่กำลังจะบรรลุเป้าหมาย อันยิ่งใหญ่อาจมองว่า การเข้าสังคม เป็นสิ่งรบกวนเขาและคอยทำให้เขา เสียสมาธิในการที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย ระยะย าวของเขา ในทางกลับกันก็คือ มันส่ งผลต่อความสุขของพวกเขาด้วย ในระหว่างที่กำลังเดินต ามเป้าหมาย คนฉลาดจะเก็บตัว

และใส่ใจกับความฝัน ที่แท้จริงของพวกเขา แทนที่จะออ กไปเทียวในคืนวันเสาร์ พบปะกับเพื่อนสองสามคน ไม่ใช่ว่าพวกเขา มองไม่เห็นคุณค่าของเพื่อน เพียงแต่ในระหว่างที่กำลังมุ่งหน้า สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ พวกเขาอาจมองว่า การเข้าสังคมเป็นการรบกวน สมาธิของเขา พัฒนาการที่แตกต่างของคน ฉลาดในช่วงวิวัฒนาการของสมอง วิวัฒนาการของสมองมนุษย์นั้น เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอ ด ของบรรพบุรุษในสภาพแวดล้อม แบบทุ่งหญ้าสะวันนา

เมื่อก่อนนั้น มนุษย์ มีจำนวนประช ากรต่ำ และใช้ชีวิตแบบผู้ล่า ผู้เก็บเกี่ยว มนุษย์ในสมัยนั้นจำเป็น ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด เพื่อความอยู่รอ ด และการดำรงเผ่าพันธุ์สืบไป เมื่อมองมาที่ปัจจุบัน การใช้ชีวิตของมนุษย์ ได้เปลี่ยนไปอย่ างมาก และการปฏิสัมพันธ์ก็เป็นไปอย่ างง่ายดาย คนฉลาดมักจะเป็นผู้ที่จัดการ กับปัญหาต่างๆในยุคปัจจุบัน ได้มากกว่านั่นหมายความว่า คนฉลาดมีความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ และรับมือ กับเหตุการณ์ใหม่ๆได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณฉลาด คุณจะยิ่งสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถผสมผสาน สัญช าตญาณของบรรพบุรุษ ให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ง่ายอีกด้วย นี่อาจเป็นเพราะคนฉลาด สามารถละทิ้งความต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์ ในแบบของสังคมผู้ล่าผู้เก็บเกี่ยว เพื่อเลือ กที่จะใช้เวลาไปกับการบรรลุเป้าหมาย คนฉลาดเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ ต่างจากคนทั่วไปคนฉลาดให้ความสำคัญ กับเพื่อนและสังคมเช่นเดียว

กับคนทั่วไปนั่นแหละ เพียงแต่ว่าพวกเขาค่อนข้างเรื่องมาก เมื่อต้องแบ่งเวลา เพื่อให้ใช้อย่ างคุ้มค่า ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รักเพื่อน หรือ การสังสรรค์ เพียงแต่ว่าพวกเขา ก็รักเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาที่ต้องก้าวไป ให้ถึงเช่นเดียวกัน

ที่มา stand–smiling, boktorth