เอ กสารสำคัญ 5 อย่ างนี้ห า ยแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย

เมื่อทุกวันนี้ต้องเจอกับเหตุการณ์บ้านเมื่อที่ไม่ปกติสุข ทำให้หล า ยๆ สถานที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ และต้องอยุ่ที่บ้าน ทำงานที่บ้าน และหากวันใดวันหนึ่งคุณได้ไปทำเอ กสารสำคัญของคุรและคนในครอบครัวห า ย คุณจะต้องทำอย่ างไร เพื่อที่จะได้เอ กสารสำคัญนั้น มาใหม่ วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาแนะนำคุณเกี่ยวกับ เอ กสารสำคัญ 5 อย่ างนี้ห า ยแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย ไปดูกันว่าเอ กสารสำคัยอะไรบ้าง ที่สามารถยื่นเรื่องทำใหม่ได้เลย

1 ป้ายทะเ บี ย นรถ

หากต้องทำทะเบียนรถใหม่ ให้เราเตรียม สมุดคู่มือ การจดทะเบียนรถ ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบก เพื่อขอทำทะเบียนใหม่ได้ ไม่ต้องแจ้งความก่อน

2 บัตรประช าชน

ไม่ต้องวิ่งไปแจ้งเอ กส ารห า ย ก็สามารถนำทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อของเราอยู่ ไปติดต่อขอแจ้งทำบัตรใหม่ได้เลย

3 ทะเบียนบ้าน

หากทำทะเบียนบ้านห า ยและต้องทำใหม่ ให้เราเข้าไปติดต่อพร้อมกับ เจ้าบ้าน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน และเตรียม หนังสือรับมอบอำนาจ ไปด้วยเพื่อแจ้งทำทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้

4 ใบขับขี่

สะดวกขึ้น มากเมื่อไม่ต้องแจ้งเอ กส ารห า ยก่อน ถ้าทำใบขับขี่ห า ยและต้องการทำใหม่ ให้เราเตรียมบัตรประช าช น ไปที่กรมขนส่ งหรือสำนักงานย่อย เพื่อติดต่อขอทำใบใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบ แต่ให้เราเตรียมรูปถ่ายที่จะใช้ติดใบขับขี่ไปด้วย

5 บัตรประกั นสัง ค ม

หากทำบัตรประกันสังคม หรือเอ กส ารรับรองสิทธิ รั ก ษ า พย าบาลต่างๆห า ย เราสามารถทำใบใหม่ได้ โดยการนำบัตรประช าชนไปยื่นขอทำบัตรใหม่ได้ ที่ สำนักงานประกันสังคม ได้เลย

เอ กส ารสำคัญเหล่านี้ แม้ว่าจะสามารถทำใหม่ได้ก็ต าม แต่เราก็ควรที่จะรั ก ษ าให้ดีไว้ก่อน เพราะเป็นเอ กส ารที่สามารถทำไปใช้ประโยชน์ได้ จากพวกกลุ่มมิ จ ฉ าชี พ หรือผู้ไม่หวังดีควรเก็บรั ก ษ าเอ กส ารสำคัญเหล่านี้ไว้ในที่ปลอ ด ภั ย เสมอ

ที่มา krustory