เอ กสารเหล่านี้ห า ย ไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลย

วันนี้เราจะมาแนะนำเอ กสารสำคัญของคุรหากสูญห า ย สามารถที่จะไปยื่นเรื่องทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความเอ กสารห า ย กับ เอ กสารเหล่านี้ห า ย ไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลย ไปดูกันว่ามีเอ กสารอะไรบ้างที่สามารถทำใหม่ได้เลย

เอ กส า รสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นบัตรประช าชน หรือ ใบ ขั บ ขี่ เป็นบัตรที่เราจะต้องพกติดตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาไปข้างนอ ก เพราะอาจมีความจำเป็นต้องใช้ในหล า ยๆกรณี แต่ถ้าบัตรป ร ะจำ ตั วหรือเอ กส า ร แสดงตัวเฉพาะเหล่านี้ห า ยไป เราควรทำอ ย่ า งไร ต้องแจ้งความก่อนที่จะไปทำใหม่หรือไม่ ต ามไป อ่ า น บ ท ค ว า มนี้กัน

ล่าสุดนี้เราสามารถทำบัตรต่างๆเหล่านี้ใหม่ได้เลยทันที โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความมาเพื่อยนยันเหมือนเมื่อก่อน บัตรหรือเอ กส ารใดบ้างที่ทำห า ยแล้วสามารถทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ มีทั้งหมด 6 อ ย่ างนี้

1 ทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนรถที่ติดกับรถ อาจตกห า ยหรือห ลุดไปตอนที่เราไม่ทันรู้ตัว หากป้ายทะเบียนรถห า ย อ ย่ านำป้ายอื่น มาสวม แต่ให้เข้าไปติดต่อกับเข้าหน้าที่ก ร ม ข นส่ งทางบก เพื่อขอทำป้ายใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งความก่อน

2 บั ต ร ป ร ะ ช า ช น

เป็นบัตรสำคัญที่จำเป็นต้องติดตัวไว้เสมอเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในหล า ยๆกรณี แต่หากทำบั ต รปร ะช า ช นห า ยไปก่อนนี้อาจต้องเข้าแจ้งความเพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน แล้วนำใบแจ้งความไปยื่นขอทำบั ต รป ร ะ ช าชนใหม่ แต่ปัจจุบันเราไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งความก่อนอีกแล้ว โดยเราสามารถเดินทางไปที่ว่าการอำเภ อ และแจ้งขอทำบัตรใหม่ได้เลย

3 ใ บ ขั บ ขี่

หากใครที่ขับรถเอง ใบขับขี่เป็นสิ่งที่ต้องติดตัวไว้เช่นกัน แต่หากทำห า ยไปเราก็สามารถติดต่อขอทำใหม่กับ กรมขนส่ งทางบก หรือ สำนักงานย่อยก็ได้ โดยไม่ต้องทำการสอบใหม่หรือแจ้งความก่อน แต่อาจต้องมีการถ่ายรูปเพื่อติดบัตรใหม่

4 บั ต ร ป ระจำตัวผู้เ สี ย ภ า ษี

หากทำบั ต รประจำ ตั ว ผู้เ สี ย ภ า ษีห า ย ให้เราเตรียมสำเนาบั ต ร ป ร ะ ช า ช น และทะเบียนบ้าน ไปติดต่อขอทำบั ต ร ให ม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งความ ที่สำนะกงานส ร ร พ ก รในเขตที่เราอยู่ได้เลย

5 บัตรรับรองสิ ทธิใ นการรั ก ษ า พ ย า บ า ล หรือ บัตรป ระ กั น สั ง ค ม

ไม่จำเป็นต้องเข้าแจ้งความ สามารถทำใหม่ได้โดยการ ติด ต่ อกับฝ่ายบุคคลในที่ทำงานของคุณ หรือติดต่อทำบั ต รใหม่ได้ที่สำนักงานประกัน สั งค ม

6 ทะเบียนบ้าน

หากทะเบียนบ้าน ห าย ในกรณีนี้หากคุณไม่ใช่เจ้าบ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ติดต่อขอทำทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้ที่อำเภ อของเราเอง

เอ กส า รทั้ง 6 อ ย่ างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หากเราทำห า ย ให้เราสามารถเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทำบัตรใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องนำใบแจ้งความไปยื่นเหมือนในสมัยก่อนอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นหากมีเอ กส ารใดๆห า ย ให้รีบติดต่อขอทำใหม่โดยเร็ว เพราะอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อ ย่ า งเร่งด่วนขึ้น มา จะได้ไม่มีปัญหาต ามมาในภายหลัง

ที่มา krustory