เ ท ค นิ คเลี้ยงลูกให้ฉลาด เป็นคนเก่ง

พ่อแม่ทุกคนก็หวังอย ากให้ลูกเติบโตมาเป็นเ ด็ กที่ฉลาด เอาตัวรอ ดได้ วันนี้เราเลยจะพาคุณพ่อคุณแม่มาดูเ ท ค นิ คการเลี้ยงลูกให้ฉลาดเป็นคนเก่ง ให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำไปปรับใช้ในการเลี้ยงลูกกัน ถ้าพร้อแล้วก็ไปดูกันเลย

1.ชื่นชมความพย าย าม ไม่ใช่ความสามารถ

สนับสนุนให้เ ด็ กมองเรื่องพัฒนาการ มากกว่าจดจ่อที่ผลลัพธ์ เ ด็ กมักจะเลียนแบบพ่อแม่ในทุก ๆ เรื่อง และพ่อแม่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องความพย าย ามที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ภาษาใหม่ หรือ การหัดขี่จักรย าน

2.ฟูมฟักความสามารถและความสนใจ

ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ดนตรี หรือ การละคร การให้เ ด็ ก ๆ ได้ค้นหาความสามารถของตนตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้พวกเขาได้ฝึกทักษะต่าง ๆ อาทิ การอ ดทนปรับตัว อ ย่ างไรก็ต าม ไม่ควรบังคับ ให้พวกเขาทำอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง

3.อ ย่ ากลัวความล้ ม เ ห ล ว

แนะให้เ ด็ กมองความล้ ม เ ห ล วว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้จากความล้ ม เ ห ล วจะช่วยให้เ ด็ กเรียนรู้ที่จะจัดการปัญหาในครั้งต่อไปได้ดีขึ้น

4.เปิดโอกาสให้เ ด็ กได้มีประสบการณ์ที่หลากหล า ย

เ ด็ กที่มีระดับสติปัญญาสูงต้องการสิ่งใหม่ ๆ ที่จะคอยจูงใจพวกเขาเสมอ การเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้กับเ ด็ กจะช่วยให้พวกเขารับมือ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อ ย่ างมั่นอ กมั่นใจขึ้น

5.สนับสนุนความต้องการทางสติปัญญาและอารมณ์

การสงสัยใคร่รู้เป็นหัวใจของการเรียนรู้ เ ด็ ก ๆ ชอบถามคำถาม และการพย าย ามตอบคำถามเหล่านั้นเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเ ด็ ก ยิ่งเ ด็ ก ๆ ถามคำถามประเภท ทำไม และ อ ย่ างไร มากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้น

6.ร่วมมือ กับครู

เ ด็ กที่มีสติปัญญาดีเลิศมักต้องการเ นื้ อหาการเรียนรู้ที่ย ากและมากกว่าเ ด็ กทั่ว ๆ ไป เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองและครูต้องหาทางให้ความรู้เ ด็ กมากกว่าที่ระบบการเรียนรู้ แบบธรรมดาจะให้ได้

7.อ ย่ าตีตรา

การยกย่องว่าเ ด็ กคนหนึ่ง มีพรสวรรค์ อาจทำให้เขาถูกเพื่อนตีตัวออ กห่าง นอ กจากจะทำให้เขาโดนแกล้งได้แล้ว เขาอาจจะรู้สึกกดดันว่าจะทำให้ใครผิ ดหวัง

8.ให้ลูกทดสอบความสามารถ

หลักฐานจากการทดสอบด้านสติปัญญาจะช่วยให้กระบวนการในการขอให้โรงเรียนจัดเ นื้ อหาความรู้ให้เ ด็ กเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษเป็นไปได้ง่ายขึ้น และการทดสอบนี้ก็อาจจะทำให้ พ่อแม่ได้ทราบด้วยหากลูกมีปัญหาด้านการเรียนรู้ เช่น โ ร คดิสเล็กเซีย ภาวะบกพร่องในการอ่า นและเขียน สมาธิสั้น และอุปสรรคทางอารมณ์หรือ การปรับตัวเข้าหาสังคม อะไรคือสัญญาณว่าลูกคุณมีพรสวรรค์

ความจำดีเป็นพิเศษ

เริ่มอ่ า นหนังสือได้เร็ว

มีงานอ ดิเรกพิเศษ หรือมีความรู้ในเรื่องบางเรื่องอ ย่ างพิเศษ

รู้เรื่องราวของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก

ถามคำถามตลอ ดเวลา

มีความสามารถด้านดนตรี

ชอบเป็นฝ่ายควบคุม

สร้างก ฎ เกณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเองเวลาเล่นเกมส์

ที่มา b b c. c o m  fahhsai