แม้เราจะรู้เรื่องดีแค่ไหน ก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องของเขา

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยไม่ยุ่งเรื่องของคน แม้เราจะรับรู้เรื่องของดีแค่ไหนก็ต ามกับบทความ แม้เราจะรู้เรื่องดีแค่ไหน ก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องของเขา ไปดูกันว่าการไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นั้นทำให้ชีวิตของเราดีเพียงใด

คุณเคยเจอมั้ย คนประเภทไม่ได้ถาม แต่ชอบออ กความเห็น ก่อนออ กความคิดเห็น หรือ ตำ ห นิ ใคร ให้ถามตัวเองก่อน ว่า รู้จริง แค่ไหน ถึงไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่น บางคน หลงตัวเอง คิดว่าผ่านโลกมาเยอะ ต้องเก่ง ต้องรู้ทุกเรื่อง ใครมีปัญหารีบ เสนอหน้า ทำตัวเป็นผู้พิพากษา ตัดสินว่าคนนั้น ผิ ด คนนี้ ถู ก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครถาม ทุกคน มีเหตุผลส่วนตัว ถ้าเราไม่ได้ไปยืนอยู่ ณ จุดนั้น ยิ่งไม่ควรพูดเยอะ

บางทีตัวเองยังไม่รอ ด ดันไปหาทางออ กให้เรื่องช าวบ้ าน จะให้คำปรึกษา ต้องแน่ใจว่าเขาอ ย า กฟัง ไม่ใช่ไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นเพราะแค่อ ย า กรู้อ ย า กเห็น ยุ่งเรื่องช าวบ้ าน โดยที่ไม่มีใครต้องการ เขาอาจไม่มองว่า เ ก่ ง แต่จะมองว่า เ สื อ ก รู้ แต่ไม่ทำ มีค่าเท่ากับ ไม่รู้ พร่ำสอนคนอื่นไปเรื่อยเปื่อย แต่ตัวเองยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน บอ กคนอื่นให้ทำต ามอย่ างโน้นอย่ างนี้

แล้วจะดี แต่ตัวเองกลับทำตรงกันข้าม เราก็ไม่อ ย า กใจ ร้ า ย บางครั้ง ก็อ ย า กพูดออ กไปตรงๆ บ้ าง แต่เรายังเกรงใจคุณอยู่ ถ้าอ ย า กให้ใครทำต าม จงทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่ าง เพราะ การกระทำ นั้น เป็นแบบอย่ างที่ดี และชัดเจน มากกว่า คำ พูด

ที่มา t e e n e e t h a i l a n d 2, y i m l a m u n