โอนเงินผิดบัญชี ไม่ตกใจ มีวิ ธีแก้ ขอเงินคืนได้

วันนี้เราจะพาคุรไปขอเงินคืนในกรณีที่คุณนั้นโอนเงินผิดบัญชี กับบทความ โอนเงินผิดบัญชี ไม่ตกใจ มีวิ ธีแก้ ขอเงินคืนได้ ไปดูกันว่าต้องทำอย่ างไรบ้าง

หากใครเคยประสบปัญหาการโอนเงินเข้าผิดบัญชีแล้วไม่รู้จะทำอ ย่ า งไร วันนี้เรามีวิธีและขั้นตอนที่จะสามารถแจ้งขอเงินคืนจากธน า ค า รได้โดยเราได้นำข้อมูลมาจาก ศู นย์ คุ้ ม ค ร อ งผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไ ท ย หรือ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213

การโอนเงินผิดนั้นเป็นไปได้สองแบบ คือ เราโอนเงินผิดไปเข้าบัญชีผู้อื่น อาจเป็นเพราะการใสตัวเลขผิดพลาดหรือใส่เบอร์โทรผิดพลาดก็จะทำให้เงินของเราไปเข้าบัญชีผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ สามารถแก้ไขได้โดยให้เราแจ้งเรื่องและนำหลักฐานการโอนเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าแจ้งกับธนาคารโดยธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ

และติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีที่เราโอนเข้าไป เพื่อติดต่อให้คืนเงินให้ หากทางฝั่งนั้นยอมคืนเงินให้ ทางธนาคารก็จะโอนเงินคืนบัญชีเรา แต่ในกรณีที่เจ้าของบัญชีที่เราโอนผิดไม่ยอมคืนเงินให้ ทางธนาคารจะให้

เราทำการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อออ กคำสั่งบังคับใช้ก ฎ ห ม า ย โดยทางธนาคารจะทำการอ า ยั ด บั ญ ชี ของผู้ที่ไม่ยอมคืนเงินให้เราเอาไว้ และจะดำเนินการต ามขั้นตอนต่อไป จนกว่าเราจะได้เงินคืน

ทั้งนี้ หากมีผู้แจ้งมาทางเราว่ามีเงินเข้าบัญชีผิด ให้เราทำการตรวจเช็คก่อนว่ามียอ ดผิดเข้ามาจริงหรือไม่ อ ย่ าเพิ่งตัดสินใจโอนเงินคืนไปเพราะอาจเป็นพวกมิ จ ฉ า ชี พ มาหลอ กลวงได้ หากพบว่ามีเงินเกินเข้าบัญชีเราจริง

ก็ให้ติดต่อธนาคารเพื่อคืนเงินให้กับเจ้าของ หากเรายังเพิกเฉยทางผู้เสียห า ยก็จะเรียกร้องค่าเสียห า ยรวมทั้งแจ้งความกับเราได้เช่นกัน และในกรณีที่ทางธนาคารเป็นผู้ทำการผิ ด พ ล า ด ในการโอนเงินเข้าบัญชีใดก็ต าม ทางธนาคารจะสามารถแก้ไขข้อมูลเองได้ โดยพนักงานที่ทำผิดพลาดจะต้องเป็นผู้รั บ ผิ ด ชอบในการติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อนำเงินคืนกลับมา

แม้ว่าการโอนเงินผิดบัญชีจะสามารถทำเรื่องขอคืนได้ แต่ทุกครั้งที่เราทำธุ ร ก ร ร ม ทางการเงินไม่ว่าจะยอ ดเงิน มากหรือน้อยแค่ไหน ก็ควรตรวจสอบให้รอบคอบ ทั้งหมายเลข

และชื่อเจ้าของบัญชีรวมทั้งยอ ดเงิน ว่าตรงต ามกับยอ ดที่เราจะโอนหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการทำเรื่องที่ต้องผ่ า นขั้นตอนวุ่นวายและกว่าจะได้เงินคืนนั้นก็อาจต้องใช้เวลานานพอสมควร

ที่มา krustory