ไม่ต้องรอถึงช าติหน้า 7 ผลก ร ร มที่คนนอ กใจคนรักจะต้องพบเจอ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูผลก ร ร มติดจรวดที่คนมักมากจะต้องพบเจอ แบบฉบับที่ไม่ต้องรอช าติหน้า กับบทความ ไม่ต้้องรอถึงช าติหน้า 7 ผลก ร ร มที่คนนอ กใจคนรักจะต้องพบเจอ ไปดูกันว่าพวกที่มันชอบออ กไปหากินนอนบ้านนั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้าง

1 โ รคเยอะป่ว ย ง่ายคนที่ทำชู้แ ย่ งสามีแ ย่ ง เ มี ยค นอื่น มาก ๆ อีกหนึ่งผลกร รมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องโร คภั ยโดยเฉพา ะโร ค ลับๆ ที่เกี่ยวกับอ วั ย ว ะเพ ศมักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลกร รมนี้ต่างกันแค่มากน้อย เท่านั้นเอง

2 เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกินนอ กใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไปจากที่เคยกล้า หาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่ างกลัวคนจะทำร้ าย กลัวคนจะรังเกียจแม้มีเงินทองมากใส่ เครื่องประดับดีๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

3 ชีวิต มีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

4 บุตรบริวาร คนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง ว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลูกเ วร ลูกก ร รมที่นำแต่ความเดือ ดร้อน ทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มีมีแต่นำความเสีย ห า ยมาให้

5 เมื่อยังมีชีวิตกร รมที่ได้กระทำ จะส่ งผลให้ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็ มักถูกคนอื่นแ ย่ งชิงไปไปรักใคร เข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไป ต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

6 ไรซึ่งเกียร , ชื่อเสียง , และการยอมรับ คนที่นอ กใจคนอื่นเลือ กคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไป จะดูดีหรือสวยงามเพียงไรแต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอม รับจากคนรอบข้างมีแต่คนนินทาต่อหน้า แม้ทำดี แต่รับหลัง ก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ าย เสียๆ ห า ยๆไม่สามารถ ทำงานที่มีเกียรติได้ เพราะ ไม่เจริญทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสียห า ย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

7 หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนจากโลกนี้ ชั่ ว ระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่กร รมชั่ ว ที่ทำการนอ กใจไว้จากความเป็นคนก็มีแต่นรกและความเป็นเป ร ต

ที่แสนทร มาน เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ต ามผลก รรมที่ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมากมีศิลธรรมมาก ผลของบาป ก รรม ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนาน มากขึ้นไปเท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็น คนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

ที่มา verrysmilejung