10 จุด นวดกดจุดฝาเท้า ทำแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการทำให้ร่ า ง กา ยผ่อนคล า ยจากความป ว ดเมื่อยล้าจากการทำงาน มาทั้งวัน กับ 10 จุด นวดกดจุดฝาเท้า ทำแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะ ไปดูกันว่าจะต้องนวดกดจุดตรงจุดไหนบ้างที่จะช่วยให้สุขภ าพ ของคุณนั้นค่อยๆ ดีขึ้นในทุกๆ วัน

‘การนวดและกดจุดฝ่าเท้าหรือ การนวดฝ่าเท้า’ มรดกทางภูมิปัญญาอัศจรรย์ที่ถ่ายทอ ดสืบกัน มาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นตำราแพทย์แผนไทย นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรา… สำหรับขั้นตอนการนวดฝ่าเท้าขั้นพื้นฐานและกดจุดฝ่าเท้าเบื้องต้นด้วยตัวเองเป็นการรวบรวมท่านวดกดจุดขั้นพื้นฐานสำหรับเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง

1. นวดกด จุ ด รั ก ษ าโ ร ค ที่เกี่ยวกับ ป อ ด

ขั้นตอนการนวดให้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดไปที่จุดดังกล่าวแล้วออ กแรงกดแล้วคล า ย ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทีละนิดสลับไปมาประมาณ 10-15 นาทีจึงเปลี่ยนข้าง

2. นวดกดจุด รัก ษ า ไข้ ห วัด

ขั้นตอนนวด ให้ผู้นวดใช้นิ้วหัวแม่มือ กับนิ้วชี้ วางที่ส่วนเว้าข้างนิ้วหัวแม่เท้า แล้วออ กแรงกดโดยค่อยๆเพิ่มแรงกดเรื่อยๆสลับกับการกดและคล า ยเป็นระยะ ติดต่อ กัน 15 นาที แล้วค่อยเปลี่ยนไปกดอีกข้างหนึ่ง การกดจุดบริเวณนี้สามารถช่วยให้การห า ยใจคล่องขึ้น บรรเ ท าอ า ก า ร ห วั ดได้โดยไม่ต้องทาน ย า

3. นวดกดจุด รั ก ษ าโ ร คไ ต วาย

ขั้นตอนนวดให้ใช้นิ้วโป้งวางไปที่จุดดังกล่าวแล้วค่อยๆเพิ่มแรงนวดคลึงติดต่อ กันประมาณ 20 นาที แล้วจึงเปลี่ยนข้าง ตำแหน่งนี้ควรนวดอ ย่ างสม่ำเสมอจะช่วยลดอาการไ ต ว า ยได้

4. นวดกด จุ ดรั กษ า โ ร ค ภู มิ แ พ้

ขั้นตอนนวด ให้งอนิ้วมือของผู้นวดแล้วนำนิ้ววางตรงกลางท้องนิ้ว หัวแม่เท้าโดยให้ข้อต่ อ ก ร ะ ดู กนิ้วที่ง อ สั ม ผั สจุดนวดนั้น ออ กแรงกดแล้วคล า ยโดยเพิ่มแรงกดขึ้นเรื่อยๆติดต่อ กันประมาณ 5-10 นาที จึงเปลี่ยนข้าง

5. นวดกดจุดรั ก ษ า โ ร ค ตั บ พิ ก า ร

ขั้นตอนนวด ให้ใช้นิ้วโป้งของเรากดไปที่จุดดังกล่าว แล้วใช้นิ้วที่เหลือจับยึดเท้าไว้ จากนั้นจึงออ กแรงกดแล้วคล า ย ค่อยๆเพิ่มแรงกดและทำสลับไปมาติดต่อ กันประมาณ 15 นาที จึงเปลี่ยนไปทำอีกข้าง หากทำเป็นประจำจะทำให้ตับทำงานได้ขึ้นต ามลำดับ

6. นวดกดจุดรั ก ษ าโ ร ค บิ ด

ขั้นตอนนวด ให้งอนิ้วมือใดก็ได้ของเรา แล้วนำไปวางตรงจุดดังกล่าวแล้วออ กแรงกด ค่อยๆเพิ่มแรงกดขึ้นเรื่อยๆ กดแล้วคล า ยสลับกันไปประมาณ 10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนข้าง นวดกดจุดไปเรื่อยๆอาการป ว ดเก ร็งท้ องจะค่อยๆดีขึ้นจนห า ยดี

7. นวดกดจุดรั ก ษ าโ ร ค ก ร ะเ พ า ะ ปั ส ส า ว ะ อั ก เ ส บ

ขั้นตอนนวดให้งอนิ้วใดก็ได้ของผู้นวดแล้วนำไปวางตรงจุดที่จะนวด จากนั้นจึงออ กแรงกดค่อยๆเพิ่มแรงกดเรื่อยๆเป็นเวลา 10-15 นาทีแล้วจึงเปลี่ยนข้าง ซึ่งควรนวดด้วยขั้นตอนนี้เป็นประจำสัปดาห์ละ 3 ครั้งแล้วอา ก าร ก ร ะ เ พ า ะ ปั ส ส า ว ะ อั ก เ ส บ จะค่อยๆห า ยไป

8. นวดกดจุ ด รั ก ษ า โร ค หู ตึ ง

ขั้นตอนนวดให้เราใช้นิ้วโป้งวางบริเวณโคนนิ้วนางและนิ้วก้อย จากนั้นออ กแรงกดลงไปยังจุดนวด ค่อยๆเพิ่มแรงแล้วคล า ยสลับ ไปอ ย่ า งนี้เป็นเวลา 5-10 นาทีจึงเปลี่ยนไปทำอีกข้างหนึ่ง จะช่วยให้การได้ยินเสียงดีขึ้นได้

9. นวดกดจุดรั ก ษ า โ ร ค ค ว า ม ดั นโ ล หิ ต ต่ำ

ขั้นตอนนวดให้งอนิ้วชี้ของเราไว้แล้วนำไปวางกลางฝ่าเท้าให้ข้อต่อ กระ ดูก ข องนิ้วชี้ สัมผัสกดไปยังจุดนวดแล้วออ กแรงกดแล้วคล า ยเป็นระยะ และค่อยๆเพิ่มแรงกด ทำต่อเนื่องติดต่อ กันเป็นเวลา 5-10 นาทีจึงเปลี่ยนข้าง จะช่วยรั ก ษ าภาวะโ ล หิ ต ต่ำช่วยทำให้ไม่เกิดอาการเวียนศีรษะอีก

10. นวดกดจุด รั ก ษ า โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด หั ว ใ จ ตีบ

ขั้นตอนนวดให้เราใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดนวดไปที่บริเวณดังกล่าว แล้วให้ใช้นิ้วที่เหลือจับยึดเท้าไว้ ออ กแรงเพื่อ กดแล้วคล า ยพร้อมคลึงไปด้วย ค่อยๆเพิ่มแรงกดทีละนิด ทำติดต่อ กันเป็นเวลา 5-10 นาทีจึงเปลี่ยนข้าง

ที่มา poobpub