10 สิ่ง ที่คู่แท้ คู่บุญ มีให้กันและกัน

หากวันนี้คุณกำลังสงสัยว่าคุณกำลังเจอรักแท้ คู่บุญของคุณหรือเปล่า เราจะพาคุณไปดูว่าลักษณะอะไรที่คู่บุญ เขามีให้กันบ้าง กับบทความ 10 สิ่ง ที่คู่แท้ คู่บุญ มีให้กันและกัน

ลักษณะของคู่แท้คู่บารมี Soul Mate

เรื่องของการบำเพ็ญบารมีระหว่างพระโพธิสั ต ว์ และนางแก้วนั้น แต่ละท่านก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จเนื่องจากทุกอย่ างนั้นเกิดจากก ร ร มที่ต่างสร้างกัน มาแต่อดีตช าติใดเกิดมารักใคร่ปรองดองกันดี เกิดจากกุศลก ร ร มส่ งผล ช าติใดที่ไม่เข้าใจกัน

มีปัญหาเกิดขึ้น มาต่างๆ กันก็เกิดจากอกุศลก ร ร มที่ต่างร่วมสร้างกัน มาหล า ยท่านคิดว่าเป็นบททดสอบว่า จะร่วมเดินทางต่อไปอีกหรือไม่ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ และผู้ปรารถนานางแก้วนั้น อาจจะเคยอธิษฐานครองคู่กันหล า ยท่าน ระหว่างที่สร้างบารมีในแต่ละคู่นั้น

จะมีบททดสอบมากมายอันเกิดจากก ร ร มที่กระทำร่วมกันในอดีต มีเหตุให้หล า ยคนต้องอธิษฐานลาข า ดกันไป ไม่ขอติดต ามสร้างบารมีร่วมกันอีก ยกเว้นกรณีที่ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ลาพุทธภูมิเพื่อเข้าพระนิพพาน หรือเพื่อปรารถนาอย่ างอื่นการคัดกรองคู่บารมีจะเป็นไปอย่ างเข้มข้น

มีบททดสอบแล้วทดสอบอีก จนกระทั่งเหลือเพียง ๑ คนเดียวที่ปรากฏไม่เกิน ๓๐ ช าติสุดท้ายจะเป็นคนสุดท้ายที่จะครองคู่กันจนกว่าพระโพธิสั ต ว์จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้มาดูลักษณะของคู่แท้คู่บารมี มีดังนี้

1 อยู่กันจนแก่เฒ่า ไม่นอ กใจกัน

2 มองต าก็รู้ใจ พบกันครั้งแรกจะรู้สึกแบบรักแรกพบไม่ต้องเอ่ยคำอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าใจทุกอย่ างที่อีกฝ่ายต้องการ

3 โอนอ่อนผ่อนต ามกันทุกเรื่อง

4 เมตต าต่อกันดุจบิดามารดาเมตต าต่อบุตรของตน

5 ปราศจากคำว่า หึงหวง ริษย า หรืออาฆาตต่อกัน

6 พร้อมจะเป็นผู้เสียสละความสุขให้แก่กันได้เสมอ และทุกเวลา

7 พร้อมจะเป็นผู้ให้ และผู้รับ ซึ่งกันและกัน

8 ทุกครั้งที่ฝ่ายหนึ่งมีทุ ก ข์ กระแสใจจะเชื่อมความรู้สึกถึงอีกฝ่ายทันทีคล้ายใจที่เชื่อมถึงใจ กรณีที่อีกฝ่ายเป็นนักปฏิบัติธรรมขั้นสูงจะช่วยบรรเทาความทุ ก ข์ให้ได้ทันที

9 สามารถให้อภั ยให้แก่กันได้อย่ างไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่อีกฝ่ายทำผิดพลาดไป

10 รั ก ษ าท รั พ ย์ หรือผลประโยชน์ของกันและกัน

นี้คือลักษณะของคู่บารมีโดยแท้ หล า ยท่านคิดว่า จะไปหาที่ไหนคู่แบบนี้ขอเรียนว่า มีจริงในโลก ถึงแม้ไม่ได้เข้าข่ายหมดทุกข้อเพียงแค่ ๓ ข้อก็ถือว่า มากพอที่เรียกว่า เป็นคู่แท้คู่บารมีขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

ที่มา khoddeeja