10 เรื่องเริ่มเกิดขึ้นในทุกวัน จงอย่ าใช้เงินฟุ่มเฟือย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตกับบทความ 10 เรื่องเริ่มเกิดขึ้นในทุกวัน จงอย่ าใช้เงินฟุ่มเฟือย ไปดูกันว่าทำไมถึงไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในยุคสมัยนี้

ป ระ ช ากรวัยทำงาน กำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลก จะให้ด อ กเบี้ยเงินฝาก 0%ซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิต อย่ างไร และต้องปรับตัวอย่ างไรในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากไหน สรุปออ กมาเป็นข้อได้ดังนี้

1 เงินเฟ้อแฝง หล า ยคนไม่ทราบว่า

เ งิ น เฟ้อแฝงก็คือ ‘ ค่าครองชีพ’ การที่ด อ กเบี้ย เงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่าค่า ครองชีพจะไม่เพิ่มเ พ ร า ะ จากอ ดีตที่ผ่ าน มาเราก็เห็นแล้วว่าค่าครองชีพเพิ่ม
ขึ้ น เ ส มอ เงินที่เรามีจะซื้ อของได้น้อยลงเรื่อย และไม่สามา รถฝากเงินกิน ด อ กเบี้ยแบบคนในยุคก่อนได้แล้ว

2 เงินจะห า ย ากขึ้น เ พ ร า ะ คนใช้จ่ายน้อยลง

ถ้าด อ กเบี้ยเงินฝากก็เท่ากับว่าคนที่มีเงินฝากทั้งหมดไม่ได้ด อ กเบี้ยซึ่งปกติ เงินที่งอ กออ กมาจากในระบบด อ กเบี้ยมีมากถึงแสนล้านบาทต่อปี ลองคิดดู ว่าเงินที่ห า ยไปจะทำให้กำลังซื้ อลดลงไปมากแค่ไหน

3 คอรั บชั่ น และ กา รโก งจะมากขึ้น

คนจะยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ต ามมา

4 ผู้คนจะเริ่มห่างไกลคำว่า

อิ ส ร ภาพทางการเงิน เดี๋ยวนี้เรามักได้ยินคำว่า Passive Income หรือ มี ร า ยได้เข้ามามากกว่าค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องทำงานซึ่งเดิมทีการฝากเงิน ธ น าคารก็ยังพอมี ด อ กเบี้ยบ้างแต่ยุคต่อไปถ้าเราลงทุนไม่เป็นลงทุนในหุ้น ผิ ดตัว ซื้ อท รั พ ย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้เราอาจต้องทำงานไปตลอ ดชีวิตไม่มี คำว่าอิสรภาพทางการเงินอีกต่อไป

5 ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงาน

เ ร า จะ เ ห็นคนสูงอายุเดิมทีมีเงินเก็บเป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินด อ กเบี้ยได้ เรื่อย แต่พอเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ยก็เลยใช้จ่ายเงินก้อนหมดไปเรื่อยจึงเป็นเหตุ ให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงานหาเงินให้เพียงพอ

6 สินท รั พ ย์ต่างร า ค าจะไม่ลดลง เ พ ร า ะ

ค น มี เ งิ น ไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ เงินจะไหลออ ก จากธนาคารที่ไม่มีด อ กเบี้ยไปอยู่ในสินท รั พ ย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่น ลงทุน หุ้ น ล ง ทุ น ในกองทุน ที่ได้เงินปันผลแทนด อ กเบี้ยลงทุนในอสังหาที่ให้ค่าเช่า แ ละ ค น ที่ ถื อ ครอบท รั พ ย์สินเหล่ านี้ไว้ไม่คิดจะปล่อยข า ยออ กมา ทำให้ร า ค า สินท รั พ ย์สูงเกินเอื้อมมากขึ้นเรื่อย คิดดูง่ายๆสมัยก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้ อบ้านได้ แล้วเดี๋ยวนี้ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียวที่ดินก็ไม่มี

7 หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0% ทุกอย่ างจะแย่ลงไปอีก

เ พ ร า ะ เงิน มันล้นระบบ แต่เงินที่ล้นระบบมันอยู่ในมือคนร ว ย ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อย ที่ ไม่ค่อยใช้จ่าย พอ การใช้จ่ายน้อยของก็ข า ยไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่พอเศรษฐกิจแย่ บริษัทก็ต้องปิดตัวคนก็ตกงาน ลูกจ้างที่ก ู้เงิน มาก็จ่ายห นี้ไม่ไหว ซึ่งระบบการเงิน เป็นอะไรที่ซับซ้อน มากถ้ามันล้ม มันก็ล้มไปทั้งระบบ

8 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น คนร ว ยจะร ว ยขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บ โดยที่คนระดับรากหญ้าแทบจะไม่รู้ สึกตัวเลย หากวางแผนการเงินไม่ถูกลงทุนไม่เป็น พวกเขาอาจต้องทำงานหนักไป ตลอ ดชีวิต

9 ครอบครัวจะแ ต กแย กมากขึ้น

ยุคที่แล้วพ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ยังส า ม า ร ถทำได้แต่มายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ ทำ ง า น แ ละ ทำโอทีต่อจนดึก ดื่น ทำงานทั้งวันก็ยังแทบไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมลูกทำให้เราได้เห็นปัญหาในสังคมที่สูง ขึ้นเรื่อยๆ

10 เงินจะเหนือคน มากขึ้น ยุคที่เงินห า ย าก

คนส่วนใหญ่จะทำทุกอย่ างเพื่อมัน ทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มัน มา โดยไม่สนวิธีการ และ ไม่แคร์ผลที่ต ามมา

ที่มา e-yhangwa