10 เหตุผลที่ควรทานไข่เป็นอาหารเช้าทุกวัน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูประโยชน์ของการทานไข่เป็นอาหารเช้าทุกวัน กับ 10 เหตุผลที่ควรทานไข่เป็นอาหารเช้าทุกวัน ไปดูกันว่าการที่ทานไข่ทุกวัน มีประโยชน์ต่อคุณอย่ างไรบ้าง

ไข่เป็นอ า ห า รที่จัดว่าเป็นอาหารหลักที่มักจะทานกันทุกคน เพราะไข่เป็นเมนูที่ทำได้ง่ า ยสะดวก ใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำทานกันได้อย่ างรวดเร็ว เพราะไข่เป็นอ า ห า ร ที่อุดมไปด้วยส า รอาหารทั้งโ ป ร ตี นและวิต ามิน มากมาย

สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานให้กับสมองและร่ า ง ก า ยให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อ ย่ า งดีขึ้น เพราะไข่เป็นอาหารและบำ รุ ง ส ม อ ง ทำให้ไข่กล า ยเป็นอ า ห า ร เช้าที่ได้รับความนิยมจากผู้คน มากที่สุด

10 ประโยชน์ที่ร่ า ง ก า ยได้รับจากการทานไข่

1 ทำได้ง่ายหลากหล า ยเมนู

สำหรับเมนูไข่ เป็นรายการอาหารที่สามารถทำได้หล า ยอ ย่ า งโดยเฉพาะในมื้อที่เร่งรีบหรือคิดอะไรไม่ออ กว่าจะทานอะไร เมนูไข่ มั ก เป็นตัวเลือ กอันดับต้นๆของทุกครัวเรือน

2 อุดมไปด้วยโปรตีน

ในไข่ไก่ 1 ฟอง จะมีปริมาณโปรตีนสูงถึง 6 กรัม จัดว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุด อีกทั้งยังมีร า ค า ถู ก ทานได้ง่ายทุกเมนู เหมาะมากกับผู้ที่ต้องการโ ป ร ตี น แ ต่ ไม่ทานเ นื้ อ สั ต ว์

3 มีประโยชน์ต่อร่ า ง ก า ย

ไข่เป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์มากมายทั้ง โปรตีน สังกะสี วิต ามินเอ วิต ามินดี วิต ามินอี และวิต ามินบี12 ในขณะที่ให้โปรตีนสูงถึง 6 กรัม ต่อ 1 ฟอง ไข่มีพลังงานแคลอรี่เพียง 80-85 กิโลแคลฯเท่านั้น มีไ ข มั นน้อย อิ่มไว เหมาะกับผู้ต้องการจะลดน้ำหนักมาก

4 บำ รุ ง ส ม อ ง ช่วยให้มีสมาธิ

ไข่มีส า รอาหารที่ชื่อว่า โคลีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเ ยื่ อ หุ้ ม เ ซ ล ล์ ส ม อ ง ส่ งผลต่อระบบประสาทและสมอง ช่วยให้เรารู้สึกป ล อ ด โ ป ร่ ง สามารถเรียนหรือทำงานได้อย่ างดี มีสมาธิ โดยไข่ 1 ใบ มีปริมาณ โคลีนอยู่มากถึง 20%

5 บำรุงส า ย ต าช่วยการมองเห็น

ส า รลูทีนและซีแซนทีน เป็นส า รแ คโรทีนอยด์ที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของการมองเห็น ช่วยเรื่องส า ยต า ลดความเสี่ยงของ โ ร ค ที่เกี่ยวกับระบบ จ อ ปร ะ ส า ท ต า และยังมี ส า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิสระช่วยชะลอ การเสื่อมของเ ซ ล ล์ ด้วย

6 ป้อง กั น โ ร ค ต้ อ ก ร ะจ ก

ไ ข่ ไ ก่ ช่วยป้องกัน ส า ย ต า จาก U V ได้ นอ กจากช่วยป้องกันโ ร คเกี่ยวกับระบบป ร ะ ส า ท ต าแล้ว ส า ร ต้ า นอนุมูลอิสระในไ ข่ ยังป้ อ ง กั น และลดความเ สี่ ย ง การเป็นต้ อ ก ร ะ จ กในผู้ใหญ่ได้ด้วย

7 ช่วยลดไ ข มั นในร่ า ง ก า ย ช่วยล ด น้ำหนัก

มีการศึกษาจากมหาวิทย าลัยแห่งหนึ่งเผยว่า คนที่ทานไข่ในตอนเมื้อเช้า จะสามารถลดน้ำหนักได้อ ย่ า งรวดเร็วและต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ มากกว่าคนที่ไม่ได้ท า นไข่ในมื้อเช้า

8 เสริมสร้างระบ บ ส ม อ ง ช่วยให้ความจำดีขึ้น

เพราะในไข่มีแร่ธาตุและวิต ามินที่มีประโยชน์มากมาย ช่วยทำให้การทำงานของระบบ ส ม อ ง ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้และก า รจ ดจำ

9 สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่ า ง ก า ย

ธาตุเหล็กในไข่ช่วยเสริมการทำงานของระบบร่ า ง ก า ย ช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันไม่ป่ ว ยง่าย และยังทำให้ร่ า ง ก า ยสามารถผลิดเ ซ ล ล์ เ ม็ ด เ ลื อ ด แ ด งได้เป็นปกติได้

10 ส า ร อ า ห า รที่ มีประโยชน์ในร า ค า ถู ก

ไข่มี ร า ค า ไม่แพง หาทานได้ง่าย แต่เต็มไปด้วยส า ร อาหารต่างๆที่ร่ า ง ก า ยต้องการ เป็นอาหารสำหรับผู้ที่รักสุขภาพมักจะเลือ กทานกันเพราะให้ประโยชน์กับร่ า ง ก า ยได้อย่ างมหาศาล แถมยังร า ค าถูกอีกด้วย

การทานไข่ทุกวันจะทำให้ อ้ ว นได้หรือไม่

ทานไข่มากๆทานทุกวัน จะทำให้อ้ ว น หรือไป และเราควรทานไข่วันละกี่ฟองถึงจะไม่มากเกินไป คำตอบคือ แม้ในไข่จะมีแคลที่ต่ำ แต่ก็ให้พลังงานที่เยอะพอสมควร คำแนะนำคือ

ไม่ควรทานไข่เกินวันละ 6 ฟอง ( ไข่ต้ม 6 ฟองมีปริมาณแคลสูงถึง 500 กิโลแคลลอรี่ เลยทีเดียว ) ปริมาณที่เหมาะสมในการทานไข่คือ ไม่เกินวันละ 3 ฟอง จะช่วยให้ร่ า ง ก า ยสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกล โ ร คได้

ที่มา : krustory