10 แนวทางเลี้ยงลูก ให้ฉลาดรอบรู้ อารมณ์ดี

วันนี้เราจะพาคุณพ่อแม่มือใหม่ไปเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมทุกวันนี้กับบทความ 10 แนวทางเลี้ยงลูก ให้ฉลาดรอบรู้ อารมณ์ดี ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง

ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัญญา ความฉลาดที่มาจากพันธุก ร ร มแล้ว ส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือ สภาพแวดล้อมของเด็ก ถ้าเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่ส่ งเสริมต่อพัฒนาการทางสม อ ง

ก็ทำให้เด็กฉลาดขึ้นได้ อีกทั้งความฉลาดที่กำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่แค่ I.Q. ความฉลาดทางปัญญา การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล แต่ยังรวมไปถึง E.Q. คือความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น อีกด้วย แล้วจะทำยังไงให้ลูกของเราฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์ ไปดูกันเลยค่ะ

10 วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด

1 เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน ทุกเพศทุกวัย ต่างใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต คุณพ่อคุณแม่ควรเลือ กแอพพลิเคชั่นหรือวิดิโอที่เป็นประโยชน์เพื่อ การเรียนรู้สำหรับเด็ก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ควรให้ลูกใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็นไม่มากจนเกินไป

2 เรียนรู้จากการเล่น

ในวัยเด็กการเรียนรู้เกิดจากการเล่น ดังนั้น ควรส่ งเสริมให้เด็กได้ทำกิจก ร ร มหรือศิลปะที่สร้างสรรค์ เช่น เกมกระดาน วาดภาพ เล่นดนตรี ร้องเพลง หรือเกมที่เน้นใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่า งกา ยในการเคลื่อนไหว

3 ให้ลูกดื่มน มแม่นานขึ้น

ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาสม อ งหล า ยชิ้น แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่เด็กได้ดื่มน มแม่เชื่อมโยงกับการที่เด็กจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีฉลาด มีโอกาส

4 ให้ความรักแก่ลูก

การที่พ่อและแม่ให้ความรัก แสดงความรักต่อลูกเป็นที่สิ่งสำคัญมาก เมื่อลูกมีความสุข รู้สึกอบอุ่น จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

5 พาลูกไปออ กกำลังกาย

การออ กกำลังกาย ช่วยให้เ ลื อ ด เกิดการหมุนเวียนไปเลี้ยงสม อ งได้ดี เมื่อสม อ งได้รับออ กซิเจนอย่ างเพียงพอ ความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่ างมีเหตุผลของลูก จะได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้กับลูกอีกด้วย

6 สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้ลูก

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านสม อ งที่ดีขึ้นได้ ทั้งสภาพแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ของลูก ไม่จำกัดหรือปิดกั้นพัฒนาการเด็กด้วยคำว่า ‘อย่ าทำ’

7 การให้กำลังใจลูก

การก ร ะตุ้ นลูกฉลาดไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่ างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิดเกิดเป็นการเรียนรู้ และความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูกเพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

8 สอนให้ลูกรักการอ่ า น

การอ่ า นถือเป็นการสร้างความฉลาดที่ดีที่สุด คุณพ่อคุณแม่ควรหาหนังสือ ดีๆ มาอ่ า นให้ลูกฟังเป็นประจำหรืออ่ า นเป็นตัวอย่ าง นอ กจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือ กหนังสือที่ ชอบเองด้วย พย าย ามอย่ าบังคับลูกหรือสร้างข้อจำกัดในการอ่ า นของลูกมากเกินไป

9 อ าห า รบำรุงสม อ ง

ลูกควรได้รับส า รอ าห า รครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน และไม่ควรข้ามอ าห า รมื้อใดมื้อหนึ่งไป รวมถึงลูกควรได้รับส า รอ าห า รสำคัญที่จำเป็นต่อ การทำงานของสม อ ง เช่น ดีเอชเอ และโอเมก้า เพื่อช่วยให้การทำงานของสม อ งเป็นไปอย่ างมีประสิทธิ์ภาพ

10 สอนให้ลูกคิดบวก

การคิดบวกหรือ การตอบสนองเชิงบวก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพสม อ งของลูกได้ ในทางกลับกันการคิดในแง่ลบจะเป็นการบั่ นท อ น สติปัญญา สม อ งและจิตใจ

ที่มา fahhsai