11 วิ ธีรับภาระห นี้ท่วมหัว ให้ชีวิตไม่สิ้นหวัง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การับมือ กับภาระห นี้สินที่ท่วมหัว จนไม่รู้ว่าจะต้องหันหน้าไปพึ่งใคร กับบทความ 11 วิ ธีรับภาระห นี้ท่วมหัว ให้ชีวิตไม่สิ้นหวัง ไปดูกันว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไร เพื่อให้ชีวิตไม่เ ค รี ย ดจนเกินไป

1 เผื่อใจสำหรับการใช้ห นี้ไม่ได้

อาจต้องยอมข า ยหรือ เสียอะไรบางอย่ างบ้ าง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการห นี้ได้ อย่ าเป็นคนที่ใช้ชีวิต แบบยึดติดกับวัตถุมากเกินไปเงินทองของนอ กกายไม่ต าย ก็หาใหม่ได้ อย่ าไปปักใจอยู่กับคุณค่าของวัตถุมากเกินไป เพราะคุณค่าที่เกิดขึ้นเกิดจากใจ ของเราต่างหากที่ไปสร้างเงื่อนไขทางความคิดตัวเอง

2 อย่ าเป็นคนรักษ าหน้ามาก

บางคน มองการเป็นห นี้คนอื่น เป็นการบอ กว่าเราด้อย ไม่มีเงิน ไม่มีท รั พ ย์สมบัติทนไม่ได้ที่ต้องเป็นห นี้ ก็เลยไม่กล้าล งทุ นทำอะไรหรือยอมไปหาเงิน มาจากที่อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมแทน เช่น เล่นการ พ นั น เสี่ ย งโชค ยอมข า ยตัวข า ยศักดิ์ศรีแลกเงิน แ ย่ กว่าการเป็นห นี้สถาบันการเงินเสียอีก

3 ถ้าโดนเจ้าห นี้ทวงอยู่เรื่อยๆ ใช้วิช าการเจรจาต่อรอง

แสดงความจริงใจว่าจะผ่ อ นส่ งให้ ถ้าเขาอย ากได้มากกว่าที่เราสามารถให้ได้ ก็ตอบไปตรงๆ ว่าไม่สามารถทำได้ในเวลานั้น ( แต่จะพย าย ามหามาให้ ) เพราะเขาเองก็กลัว จะไม่ได้เหมือนกัน ฉะนั้น หาข้อตกลงรอมชอมดีที่สุด อย่ าเ ค รี ย ด ไปก่อนเพราะกลัวว่าจะทนต่อ การถูกทวงไม่ไหว อย่ าลืมว่าเจ้าห นี้บางรายเป็นพวกจู้จี้จุกจิก ย้ำคิดย้ำทำ ซึ่งควรเห็นใจเขา เพราะเงินของใคร ก็หวงห่วงเป็นธรรมดา

4 มองว่าการมีห นี้ ก็เพื่อ การฝึกควบคุมตนเอง

และฝึกการบริหารจัดการ เรื่องเงินเรื่องทองให้ได้ ถ้าทำได้ ฝ่าฟั น ได้จะเป็นผู้มีประสบการณ์แกร่งขึ้น

5 บอ กตัวเองเสมอว่าคนที่เค รี ย ด ควรเป็นเจ้าห นี้

อย่ ามองเพียงแค่ว่าเจ้าห นี้ มีความสุขจากการได้ ด อ กเบี้ ยเงินกู้อย่ างเดียว มีเจ้าห นี้จำนวน มากก็ข า ดทุนไปไม่น้อยซึ่งควรจะช่วยกัน ทั้งลูกห นี้และเจ้าห นี้ เพื่อให้เกิด ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย อย่ าเอาเปรียบกันดีที่สุด

6 คิดหาทางเลือ กอื่นๆ ไว้เมื่อห นี้มีปัญหา

อย่ าคิดสั้ นๆ อย่ าลืมว่าปัญหา มักจะมีทางออ กสำหรับผู้ที่ฝึกคิดเสมอ

7 การเป็นห นี้ในแง่ดี

คือว่าคุณยังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่ อย่ างไรก็ต าม ถ้าขอใครแล้วเขาไม่ให้ยืมก็กลับมาทบทวนบอ กตัวเองว่า ‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’อย่ าไปหวังใครจะมาช่วยเรา ถ้าเรา ยังไม่เริ่มต้น คิดช่วยเหลือตนเอง

8 ฝึกตนเองมุ่งมั่น ในการทำงานไปเรื่อยๆ

ไม่ต้องคิดเรื่องการเป็นห นี้อยู่ใน ส มอง ให้มากนัก มีความรับผิดชอบต่อชีวิตและห นี้สิน เมื่อนั้นจะรู้สึกมีความสุขมากและจะภูมิใจ ที่เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ดี ให้ชมตัวเองบ่อยๆ ได้

9 ผู้ไม่มีท รั พ ย์สินอะไรให้ข า ยชดใช้ห นี้ อย่ าลืม ‘ท รั พ ย์สินทางปัญญา’

ต้องพย าย ามหาออ กมาใช้ให้มากที่สุดเชื่อว่าไม่มีท รั พ ย์ใดจะมีค่ามากไปกว่าปัญญาของเราเอง

10 มองโลกในแง่ดีให้มาก

คิดว่า การที่ติดห นี้สิน เพื่อ การพัฒนา พิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน แต่ก็ห้ามคิดว่าพัฒนามากเกินไป จนกล า ยเป็นฟุ้งเฟ้อ ไม่รู้จักพอที่แ ย่ คือคิดเอาเงิน ในอนาคตมาใช้ โดยไม่รู้จักบริหารจัดการให้ดี อย่ างนี้ก็เป็นห นี้หัวโต

11 คนที่ค่อนข้างเ ค รี ย ด คิดมาก เรื่องการเป็นห นี้

ให้สำรวจตนเองว่าเป็นคนวิตกกังวลเกินไปหรือไม่ ส่ งผลต่อชีวิตอย่ างไร เช่น ทำให้ขยันขึ้น ทำให้หม ดเรี่ยวแรงในการต่อสู้กับปัญหากันไหมถ้าเป็นประเด็นหลังอาจต้อง รับการบำบั ด รักษ า ทางด้านสุขภ าพ จิตจะดีกว่า หากปล่อยไว้ ชีวิตจะค่อยๆ หมดพลั ง ในการดำเนินชีวิตในที่สุด’ผมคิดว่าไม่จำเป็น อย่ ามีห นี้ดีที่สุด หากต้องมีขอ

ให้มีห นี้สิน เพื่อเป็นท รั พ ย์สินที่มั่นคงในอนาคตมากกว่าห นี้สูญ เช่น ห นี้จากการฟุ่มเฟือยใช้จ่ายในสิ่งที่ไร้ส าระ หาความสุขที่มากเกินพอ ดีการเล่นการ พ นั น ติ ด ย า เ ส พ ติ ด เป็นต้น ดูๆ ไปก็น่าเหนื่อยใจไม่น้อย ขอเป็นกำลังใจ ให้คนที่กำลังมีห นี้อยู่ด้วยว่าความพย าย าม อ ดทน อยู่ที่ไหนห นี้ทางใจก็จะไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป’ แต่ถ้าไม่สามารถจัดการได้ คุณอาจจะ ‘ป่ วย’ เพราะห นี้ได้เช่นกัน

ที่มา p a t t a n a k i t, f a h h s a i