12 ประโยชน์ของการมีเงินออม เราจะเห็นค่าในย ามที่ชีวิตลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อ ดี ที่มีคุณค่าในชีวิตของการมีเงินออมสำรองไว้สักก้อน กับบทความ 12 ประโยชน์ของการมีเงินออม เราจะเห็นค่าในย ามที่ชีวิตลำบาก ไปดูกันว่าการที่เรามีเงินออมนั้นจะช่วยให้ชีวิตดีได้อย่ างไร

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิดเพราะเงินที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิน แต่หากศึกษาข้อ ดีของการมีเงินออมอาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน การออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง

เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่ างข้อ ดีของการมีเงินเก็บ มีเงินเก็บ

ข้อ ดีของการมีเงินออม นั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆ สักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1 เงินเก็บมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิน ไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศช าติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

2 เงินเก็บเป็นหลักฐาน ค้ำ ป ร ะ กั น การกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วยให้มี ความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้ อบ้าน ที่ดิน

3 เงินเก็บมีประโยชน์มากย ามเกิด วิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

4 เงินเก็บทำให้เรามีความสุข

คน มีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่ เ ค รี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

5 มีเงินเก็บ จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

6 มีเงินเก็บ ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็ เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ย โร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแ ย่ งสมบัติ

7 มีเงินเก็บ ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลยจะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้น เมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

8 เงินเก็บทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินใน การซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงินออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

9 เงินเก็บทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ างต้องล้มห า ย ต าย จาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงาน แทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

10 เก็บเงินเก็บไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียห า ย ต ามวันเวลาดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

11 มีเงินเก็บไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออม หากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กันแต่ละคน ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

12 เงินเก็บช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เงินปั น ผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อ ดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา s i a m e b o o k, y i n d e e yi n d e e