12 วิ ธีสร้างวินัยทางการเ งิ นให้ดีขึ้น เพื่อความมั่นคงในอนาคต

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคต กับบทความ 12 วิ ธีสร้างวินัยทางการเงินให้ดีขึ้น เพื่อความมั่นคงในอนาคต ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 รู้จักจัดสรร รายได้

รายได้เมื่อรับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและลงทุน 10% – 30%

2 จดบันทึกรายรับ รายจ่าย

การบันทึกจะทำให้เรารู้ว่า เราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และรายการใด ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ เพื่อจะได้มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

3 มีบัญชีสำรองฉุกเฉิน

บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ย ามฉุกเฉิน ควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

4 เก็บออมสม่ำเสมอ

วินัยในการออมถือว่า เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีรายได้เข้ามา ควรเก็บออมก่อน ที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่าย ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

5 มีเป้าหมายทางการเงิน

การตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะทำให้เรารู้ว่า ต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเงินได้ ต ามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะย าว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ

6 ไม่สร้างห นี้ ที่ไม่จำเป็น

ห นี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสม พิจารณาถึงความสามารถ ในการชำระ และการปลดห นี้ทุกอย่ างก่อนเกษียณ

7 หมั่นดูแล สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย

การดูแล สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย หมั่น ออ กกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่ใจ เรื่องอาหารการกินที่มีประโยชน์ เพื่อ สุ ข ภ า พ ที่ดี เพราะหากมีปัญหาด้าน สุ ข ภ า พ ก็จะมีผลกระทบต่อ การทำงาน ค่าใช้จ่าย ค่ารั ก ษ าพย าบาล การดูแล สุ ข ภ า พ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง

8 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน

การที่เรามีความรู้ทางการเงิน จะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเงินที่ดี มีการวางแผนการเงินที่ดี รวมถึงการติดต ามข่าวสารเกี่ยวกับ การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถเตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

9 รู้จักการป้องกันความ เ สี่ ย ง

อย่ าใช้ชีวิต บนความประมาท เรื่องการป้องกันความ เ สี่ ย ง ก็ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นด้านประกันชีวิต ประกัน สุ ข ภ า พ ประกันภั ย เพราะหากเกิด เหตุการณ์ไม่คาดคิด ก็จะสามารถลดความเสียห า ยลงได้

10 รู้จักการลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง

ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการลงทุน เพื่อนำเงินที่มีไป ต่อยอ ดแล้ว ถือว่าเสียโอกาส ด้านผลตอบแทน มากเลยทีเดียว เพราะการฝากเงินธนาคาร ไม่ได้ให้ผลตอบแทน มากเท่าในอ ดีตที่ผ่าน มา ซึ่งผลตอบแทนเงินฝาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้เลย

11 มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง

เมื่อรายจ่าย ยังมีหล า ยทาง การมีรายได้ทางเดียว ถือว่ามีความ เ สี่ ย ง อีกอย่ างหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากรายได้หลักนั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุด หยุดลง โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับ การหาช่องทางรายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

12 การวางแผนภาษี

เพื่อใช้สิทธิ ลดหย่อนให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อประหยัดเงิน ที่จ่ายภาษี สามารถนำเงินที่ประหยัดภาษีมาเป็นเงินออมเพิ่มได้

อย ากมี สุ ข ภ า พ การเงินที่ดี…12 วิธีนี้ ช่วยได้นะคะ

ที่มา f i n n o m e n a, s a b a i l e y