12 วิ ธีสอนลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง ฉลาด โตไปไม่ลำบาก มีความสุขกับชีวิต

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตไปเป็นคนดี มีชีวิตที่ไม่ลำบาก รู้จักการใช้ชีวิตให้มีความสุข กับบทความ
12 วิธีสอนลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง ฉลาด โตไปไม่ลำบาก มีความสุขกับชีวิต ไปดูกันว่าจะต้องสอนลูกอย่ างไรบ้าง

เมื่อภร ร ย าประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ( เผิงลี่หยวน ) ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อ เรื่องคะแนนสอบเอ็นทรานซ์ คะ แ น นสอบของลูก ไม่ได้มีความสำคัญ เทียบเท่ากับการสอนให้ ลูกรู้จักสำนึกในบุ ญ คุณรู้จักเรียนรู้การ ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ลูกจะมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับท รั พ ย์สินเงินทองการที่จะให้ท รั พ ย์สินแก่ลูกหลาน ทำไมไม่คิดจะสร้ า งลูกให้กล า ยเป็นท รั พ ย์สินล้ำค่าเล่านั่นคือ การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคม ดังนั้น การเก็บสะสมทรั พย์สิน มหา ศ า ลให้กับลูกหลานไม่สามารถเทียบเท่า กับการให้ข้อคิดดีๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อ การดำเนินชีวิตดังต่อไปนี้

1 ลูกรัก…รอยยิ้ม ความสง่างาม ความมั่นใจ

นั้นเป็นท รั พ ย์สินทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากมีสิ่งเหล่านี้ ลูกจะมีทุกสิ่งทุกอย่ า ง

2 ลูกรัก…ลูกต้องเรียนรู้ที่จะทำอาหาร

นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลป ร น นิบัติคนอื่น แต่เมื่อคราที่คนที่รักลูก ไม่ได้อยู่ข้างกายลูก ลูกก็จะสามารถดูแลตนเองได้

3 ลูกรัก…ลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะ ขั บรถ

นี่ไม่ได้เกี่ยวกับ ฐานะตำแหน่งหน้าที่ เ พ ร า ะเช่นนี้แล้ว ลูกก็จะสามารถไปในทุกๆ ที่ลูกอย า กไปทุกเวลา ไม่ต้องไปขอร้องใคร

4 ลูกรัก…ลูกจะต้องเข้าเรียน มหาวิทย าลัย

และ ต้องเป็น มหาวิทย าลัยที่ได้มาตรฐาน นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการรับรองฐ า นะการศึกษา ในชีวิตคนเรา จำเป็นต้องผ่าน ประสบการณ์ในมหาวิทย าลัยสัก 3 – 4 ปี ซึ่งเป็นชีวิตที่ ไม่มีเงื่อนไข และเป็นชีวิตที่ได้รับ การอบรมบ่ม เพาะให้มีสติปัญญา ความนึกคิดและ การใช้เหตุผล

5 ลูกรัก…ลูกรู้หรือไม่ ฝากร อ ยเท้าไกลเท่าไหน จิตใจจะกว้างเท่านั้น

เมื่อใจกว้างแล้ว ลูกจึงจะมีความสุข หากเดินไปได้ไม่ไกล ให้หนังสือช่วยพาลูกเดินไป

6 ลูกรัก…หากโลกนี้เหลือเพียงน้ำสองถ้วย

ให้เก็บถ้วยหนึ่งเอาไว้ดื่ม ส่วนอีกถ้วยหนึ่ง ใช้ทำความสะอาดใบหน้า และชุดชั้นในของลูก

7 ลูกรัก…หากฟ้าถ ล่ ม ท ล า ยลงมา

ก็ไม่ต้องร้องไห้ และไม่ต้องบ่นว่าอะไร เ พ ร า ะไม่อย่ า ง นั้นจะทำให้คนที่รักลูกยิ่งเ จ็ บ ป ว ดใจ ส่วนคนที่เ ก ลี ย ดลูกจะยิ่งได้ใจ

8 ลูกรัก…ต่อให้ต้องกินข้าวคลุกซีอิ๊วขาว

ก็ต้องปูผ้าปูโต๊ะที่สะอาด และนั่งลงไปอย่ า งสง่างาม ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่ า ง ใส่ใจในคุณภาพ

9 ลูกรัก…เมื่อไปยังสถานที่ไกลๆ

จำไว้ว่า….…นอ กจากจะต้องนำกล้องถ่ า ยรูปไปแล้ว ก็ต้องนำปากกาและกระดาษไปด้วยวิว ทิวทัศน์นั้นเหมือนกัน แต่อารมณ์ที่ดูวิวทิวทัศน์นั้น ไม่สา ม ารถกลับมาซ้ำเหมือนเดิมได้อีก

10 ลูกรัก…ลูกจะต้องมีพื้นที่ เป็นของตนเอง

ต่อให้มีแค่ 5 ต ารางเมตรก็ต าม เ พ ร า ะตอนที่ลูกทะเ ล าะกับคนรักและฉุ นโก ร ธเดินออ กมา ก็ไม่ถึงกลับร่อน เ ร่ไปต ามถนน พบเจอ กับคนไม่ดี สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เมื่อตอนที่ลูก ใจร้ อ นก็จะมีสถานที่ ที่ ทำให้ลูกใจเย็นลงได้ ให้หัวใจของลูกได้พักไว้ในมุมนั้น

11 ลูกรัก…เมื่อตอนยังเด็กจะต้องมีความรู้

เมื่อโตขึ้นจะต้อง มีประสบการณ์ ลูกจึงจะมีชีวิต ที่เจริญก้าวหน้าอย่ า งมีคุณภาพ

12 ลูกรัก…ไม่ว่าเวลาใดก็ต าม ก็จงเป็นคนดีมีเมตต า

โปรดจำไว้ว่า การมีจิตใจดี ก็จะทำให้ลูกเป็นผู้ที่ได้รับ ความคุ้มครองดูแลอย่ า งดีที่สุด จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย

ที่มา e-yhangwa