13 บุญใหญ่ดูแลพ่อแม่ย ามแก่เฒ่า อยู่กับท่านให้มีความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การสร้างบุญให้กับตัวเองด้วยการดูแลพ่อแม่ย ามแก่เฒ่า และใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีความสุขที่สุด กับบทความ 13 บุญใหญ่ดูแลพ่อแม่ย ามแก่เฒ่า อยู่กับท่านให้มีความสุข ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ครอบครัวของเรามีความสุข

1 ไม่ว่าเราจะโตแค่ไหน มีความรู้เยอะเพียงใด อายุก็ยังห่าง กับพ่อแม่เท่าเดิม

อย่ าพย าย ามที่จะเปลี่ยนพฤติก ร ร มของท่านถึงแม้จะเป็นพฤติก ร ร มที่ไม่เป็นผลดีต่อ โ ร ค เลยก็ต าม เถียงกันไปเราจะเหนื่อยทั้งกายและ ป ว ด ทั้งใจ ให้ค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในชีวิตท่านอย่ างเนียนๆ วันหนึ่งที่พ่อแม่เห็นด้วยตัวเองว่า ทำแบบนี้แล้วสบายตัวขึ้นท่านจะยอมทำเอง

2 แบ่งหน้าที่กันกับพี่น้อง หรือคนในครอบครัวให้ชัดเจน จะช่วยลดภาระทางกาย

และทางใจลงได้มาก อย่ างน้อยที่สุด ก็ลดความตึง เ ค รี ย ด ในครอบครัว รวมทั้งลดการดูแลซ้ำซ้อน เช่น การให้ ย า ซ้ำ อันอาจเป็น อั น ต ร า ย ได้

3 ดูแลพ่อแม่อย่ างลูกพึงดู ไม่ใช่อย่ างผู้รู้ นักวิช าการ หรือผู้ปกครอง

อย่ าลืมว่าพ่อแม่ทุกคนต้องการความรัก ความอบอุ่นและความเคารพจากลูก มากกว่าอะไรทั้งหมด ถึงแม้บางท่านอาจจะแสดงออ กในทางตรงกันข้ามก็ต าม

4 ไม่มีใครอย ากเป็นคน ป่ ว ย อย ากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

หรืออย ากเป็นคนแก่ที่สูญเสียความเคารพตัวเองและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ข้อนี้ คนเป็นลูกมักจะมองข้ามมากที่สุด ไม่ว่าท่านจะ ป่ ว ย หรือแก่ขนาดไหนก็ต าม ท่าน มีสิทธิเต็มที่ ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อด้วยความเคารพ

5 อย่ ายัดเยียดสิ่งที่เราเห็นว่า เหมาะที่สุดกับพ่อแม่ โดยท่านไม่เต็มใจ

ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เลิศเหลือเกินในสายต าเรา หรือช าวโลกก็ต าม อย่ าบ่นว่า หาคน มาดูแลก็ไม่เอา ซื้ อเตียงใหม่ให้ก็ไม่ชอบ ทำห้องให้ใหม่ก็ไม่ยอมอยู่ ห ม อ ที่เก่งกว่าตั้งเยอะ ก็ไม่ยอมเปลี่ยน ขอให้ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เมื่อความไว้ เ นื้ อ เชื่อใจเกิดขึ้น ผู้ใหญ่จะรับความหวังดีจากเราด้วยความเต็มใจเอง

6 การเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้ถูกดูแล มาเป็นผู้ดูแล ทั้งทางกาย ทางใจ

ทางทุนท รั พ ย์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาศัยเวลา และความเข้มแข็งมหาศาล อย่ าโทษตัวเอง ถ้าพบว่ามันไม่ง่ายและท้อแท้ คิดถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ แล้วจะพบว่าหัวใจของลูกที่พร้อมจะทำทุกอย่ างเพื่อตอบแทนท่าน ไม่ได้ยิ่งใหญ่น้อยไปกว่ากันเลย

7 ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องรู้เวลากิน นอน ขับถ่าย ความดัน ปริมาณอาหารและ ย า

และการตอบสนองทั้งหมด ต่อสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งเบอร์โรง พ ย า บ า ล ห ม อ และ ambulance เพราะเหตุฉุกเฉิน เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ข้อมูลยิ่งพร้อม การ รั ก ษ า พ ย า บ า ล ก็ยิ่งเป็นผลดี

8 เป็นคนพาพ่อแม่ไปหา ห ม อ ทุกครั้ง แรกๆ อาจได้รับการปฏิเสธไม่ให้ไปด้วย

ให้พย าย ามแทรกซึม จนท่านชินที่มีเราไปอำนวยความสะดวก ที่สุดแล้วท่านจะรู้สึกชิน กับความสบายนี้และเปิดใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการ รั ก ษ า

9 หากจะจ้างคนดูแล เราต้องแน่ใจที่สุดว่าเรามีเวลาในการดูแลการทำงานของเขาอย่ างใกล้ชิด คนดูแลไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าเรา และไม่ได้มีใจรักพ่อแม่เราอย่ างที่เรามีแน่นอน

10 จัดหาทุกอย่ างที่พ่อแม่เคยชอบเคยใช้ แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ต าม

เช่น เสื้อผ้าที่นานๆ จะมีโอกาสใส่สักครั้งหนึ่ง นอ กจากท่านจะรู้สึกว่าเราเอาใจใส่แล้ว ท่านจะยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ไม่มีอะไรเสื่อมถอยจนด้อยค่า ใช้ของดีๆ สวยๆ ไม่ได้แล้ว คุณค่าทางใจแบบนี้ประมาณค่าไม่ได้เลย

11 คุยทิศทางการ รั ก ษ า และการดูแลกับคนในครอบครัวให้ชัดเจนก่อนคุยกับ ห ม อ

เมื่อ ห ม อ เสนอวิธีการ รั ก ษ า อะไร อย่ ากลัวที่จะถามหรือขอเวลา ห ม อ หาข้อมูลเพิ่มเติม 2nd, 3rd Opinion สำคัญเสมอ อย่ าหลับหูหลับต าเชื่ออะไรที่ไม่เข้าใจ และก่อนตัดสินใจอะไรสำคัญๆ ทุกครั้ง อย่ าลืมหาข้อมูลของแต่ละทิศทาง และผลข้างเคียงประกอบการตัดสินใจด้วย

12 ถ้าคุยกับคนในครอบครัวไม่รู้เรื่อง ญาติที่ไกลออ กไปหน่อยที่มีความเป็นกลาง

จะช่วยไกล่เกลี่ยได้ดีมาก จำไว้เสมอ ว่าเราอาจเป็นคนที่คิดผิดเองก็ได้ และทิฏฐิมานะไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้น

13 เกิดอะไรผิดพลาด อย่ ามัวแต่โทษตัวเองหรือปิดบังความจริง

ให้รีบแจ้ง ห ม อ แจ้งครอบครัว และช่วยกันแก้ไขปัญหา ทุกข้อมูลสำคัญกับการ รั ก ษ า ทั้งสิ้น ‘ขออนุโมทนากับลูก ทุกคนที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่’ เมื่อเราทำเต็มที่ ใจจะไม่รู้สึกข า ดเลย ใจจะอิ่มจะเต็มและเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่

ที่มา g a n g b e a u t y, v e r r y s m i l e j u n g