15 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนฉลาดทั้งด้าน IQ และ EQ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นคนฉลาด และเติบโตเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตรอ ดได้ในสังคม กับบทความ 15 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนฉลาดทั้งด้าน IQ และ EQ ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง

เลี้ยงลูกอย่ างไรดี ให้มีความสุขและฉลาด ทั้งทางด้านสติปัญญา ( IntelligenceQuotient,IQ ) และทางด้านอารมณ์ ( EmotionalIntelligence,EQ ) แถมยังมีความสุข และเติบโตขึ้น มามีเหตุผล และเป็นคนดีของสังคม?

1 ให้ลูกกินน มแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics ( AAP ) และ American College of Obstetriciansand Gynecologists เผยว่าการให้ลูกกินน มแม่ อย่ างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ ในการพัฒนา IQ

และEQ เด็กอย่ างเป็นธรรมช าติ และมีประสิทธิภาพ คุณค่าทางโภชนาการของน้ำน มแม่ ช่วยพัฒนาระบบทางประสาทของเด็ก และการใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูก ขณะให้น ม ยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น และรับรู้ถึงความรัก ความเอาใจใส่จากแม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2 ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ ( Gratitude )

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ ( Gratitude ) หมายถึงความรู้สึกขอบคุณ และสุขใจ เมื่อได้รับสิ่งต่างๆหรือ การมองเห็น และซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่ างในชีวิต มิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆงานวิจัยพบว่า การหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข

โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณ สามารถทำได้ง่ายๆ เช่นให้ลูกลองเขียน ลงในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออ กมาสักสอง หรือสามสิ่ง ที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกิน มื้อเย็นเป็นต้น

3 ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่ คอยดูแลจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางที อาจะมีการทะเลาะ หรือโดนเพื่องแกล้งบ้างแต่นี่คือวิธีการที่ดี ที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

4 ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัยและถามพ่อแม่บ่อยๆ นั้นเป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่า ลูกเป็นคนช่างสังเกต และใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอย่ าเบื่อหรือรำคาญเพราะการถามตอบของเด็ก จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ อย่ าลืมถามลูกกลับ เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้ จะทำอย่ างไรเพื่อ กระตุ้นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

5 เสริมสร้างกิจกร รมทางความทรงจำ

กิจก รรมทางความทรงจำ ( Memoriesactivities ) ช่วยพัฒนา มิเพียงทักษะในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษาตลอ ด จนการปะติดปะต่อเหตุการณ์ และความเข้าใจ สถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ การให้ลูกเล่นกิจกรร ม ทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ครอสเวิร์ดซูโดกุ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกร รม ที่ช่วยเสริมสร้างIQและEQ ให้ลูกได้อย่ างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

6 คาดหวังความพย าย ามมิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความพย าย าม จะช่วยให้ลูกสนุกสนาน กับการเรียน และกิจกร รมที่เขากำลังทำ ได้ดีกว่าการคาดหวังความสมบูรณ์แบบ งานวิจัยพบว่าพ่อแม่ที่มักคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบจากลูก มักทำให้ลูกเสี่ยง มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล ในตอนโต โดยมิรู้ตัว การเลี้ยงลูกอยู่บนฐาน ของความพย าย าม จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และสิ่งเขาทำได้อย่ างเป็นเหตุผล เป็นผลและมีความสุขมากกว่า

7 พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอ กเหนือจากการพัฒนา ผ่านทางทักษะ และกิจกรร มต่างๆ การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็ก ยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติก รรมของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เสีย ให้ลูกเห็นบ่อยๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตก และปมในใจให้ลูกเช่นกัน ดังนั้นนอ กเหนือจาก การฝึกให้ลูกพัฒนา ทักษะทางด้านอารมณ์ต่างๆการที่พ่อแม่มีความสุข และอารมณ์ดีก่อน และเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุขดังกล่าว ต่อให้ลูกยังนับ เป็นอีกวิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

8 ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโตมาด้วยความรัก และความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

9 อ่ านหนังสือ กับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กระตุ้นให้ลูกอ่ านหนังสือ หรืออ่ านหนังสือให้ลูกฟัง ผู้เชี่ยวช าญแนะนำว่า การอ่ านพร้อมกันกับลูก และพย าย ามอธิบายจุดที่สำคัญที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่มมิเพียงทั้งความเข้าใจ และการพัฒนาทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่น และความรักระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผล ฉลาดตลอ ด จนรู้สึกถึงความรักจากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน

10 พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬานอ กจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็ว ในการคิดวิเคราะห์และกระบวนคิดอย่ างมีเหตุผลของลูก

11 กิน มื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมต า

มิเชื่อก็ต้องเชื่อว่ากิจกรร มง่ายๆ อย่ างการกิน มื้อค่ำด้วยกัน อย่ างพร้อมหน้าพร้อมต า ระหว่างพ่อแม่ลูก หรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจก รรม ที่งานวิจัยพบว่า เด็กส่วนใหญ่ ชื่นชอบและสามารถช่วยบ่มเพาะความสุข และการเติบโตทางอารมณ์ของลูกได้ อย่ างอบอุ่นและเป็นธรรมช าติ โดยเฉพาะการกิน มื้อค่ำ ที่ครอบครัวสนใจที่จะแลกเปลี่ยน เหตุการณ์ประจำวันของกันและกัน ถามสารทุ ก ข์สุกดิบ และแสดงความรัก ความห่วงใยต่อ กันและกัน

12 ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้นลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่ างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิดเกิด เป็นการเรียนรู้ และความฉลาด ดังนั้นเราควรพูดให้กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ และรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

13 ส่ งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหล า ยแห่งพบ ว่าการฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรัก ในเสียงดนตรี สามารถช่วยพัฒนา ทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่ างมีประสิทธิภาพ แถมยังช่วยเสริม สร้างทักษะการแสดงออ ก ทางอารมณ์และปลดปล่อย ความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอย่ างสร้างสรรค์

14 ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีสารอาหารเหมาะสมกับเด็กวัยเจริญเติบโต เช่นเมนูปลาทะเลต่างๆ ที่มีDHAช่วยบำรุงสมอง

15 เป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายๆที่สุด ก็คือคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่ างที่ดีให้ลูกค่ะ เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่ างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ ถ้าแม่ชอบอ่ านหนังสือให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับ

นิสัยรักการอ่ านไปโดยปริย าย วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด หรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี อาจไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ถ้าลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ ที่แนะนำแล้วละก็ เชื่อว่าเด็กๆต้องเติบโตมาอย่ างมีความสุข และมีคุณภาพแน่นอน

ที่มา starfishlabz, stand-smiling