2 วิ ธีล้างองุ่นให้สะอาด ไร้คราบ น่าทาน

องุ่นเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่หลายๆ บ้าน ม ีไว้ติดบ้าน เพราะร า ค าองุ่นไม่ได้สูงมากจึงทำให้หลายๆมักซื้ อ กลับไปทาน แต่เมื่อซื้ อองุ่นไปแล้วเราจะพบว่าองุ่น ม ักจะมีคราบสีข า วเคลือบอยู่ที่เปลือ กและล้างด้วยน้ำเปล่าไม่สะอาด วันนี้เราก็อย ากที่จะมาแนะวิธีการล้างคราบสีข า วบนเปลือ กองุ่นออ กให้สะอาดน่ารับประทาน กับบทความ 2 วิ ธีล้างองุ่นให้สะอาด ไร้คราบ น่าทาน ไปดูกันว่าจะต้องล้างองุ่นอย่างไรให้น่ารับประทานและมีสีที่สวยสดใส

องุ่นนับเป็นผลไม้ยอ ดนิยมของใครหลายคน เพราะเ ส น่ ห์ของร ส ช า ติที่มาพร้อมกับความหวานปนเปรี้ยวหน่อย นอ กจากเราจะนิยมรับประทานองุ่นกันแบบสดแล้ว ก็ยังได้มีการนำเอาผลองุ่นไปสกัดเป็นเครื่องดื่มอีกมากมายหลายชนิดอีกด้วยประโยชน์ขององุ่นก็มีมากมายเช่นเดียวกัน

อาทิเช่น ในเนื้อองุ่นน้ำต าล ที่ร่ า งกายมีความต้องการเพื่อที่ร่ า งกายจะนำเอาไปเ ผ า ผ ล า ญกลายเป็นพลังงานนั้นเอง นอ กจากนั้นองุ่นก็ยังอุดมไปด้วยวิต ามินหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นวิต ามินเอ วิต ามินบี 1 วิต ามินบี 2 และวิต ามิซี แล้วเคยสังเกตหรือไม่ว่า คราบสีข า วบนองุ่น บน ผิ ว ข อ งองุ่นนั้นจะมีคราบสีข า วติดอยู่ จนหลายคนอาจจะกังวลใจว่ามันจะมีอั น ต ร า ยหรือไม่ หากรับประทานเช้าไป

คราบสีข า วบนองุ่น คืออะไร

คราบสีข า วคล้ายฟิล์มบางที่เคลือบอยู่บนผลองุ่นนั้นแท้ที่จริงแล้วมันเป็น ส า รที่เกิดต ามธรรมช าติ หรือที่เรียกว่า ยี ส ต์ ซึ่งลักษณะของมันจะมีสีข า วคล้ายแป้งโดยธรรมช าติแล้วผลไม้หลาย ชนิดไม่ว่าจะมะม่วง กล้วยหรือมะละกอนั้น เมื่อสุกเต็มที่ก็จะปล่อย ส า ร ยี ส ต์ ออ กมาเพื่อป้ อ งกัน ม ด แ ม ล ง หรือเพื่อป้ อ ง กันดูแล รั ก ษ าเปลือ กยังคงสภาพให้อยู่ได้นานที่สุด คราบสีข า วบนองุ่นนั้น ม ีผู้รู้และผู้เชียวช าญออ กมายื น ยั นว่า คราบสีข า วที่กล่าวมานั้น ไม่ มี อั น ตร า ยแต่อ ย่ า งใด

นอ กเสียจากว่าคราบสีข า วบนผิวองุ่นนั้นจะมีลักษณะขรุขระไม่เรียบเนียนและหากเป็นเช่นนั้นก็ควรที่จะร ะวั ง เพราะว่าคราบสีข า วที่มีผิวขรุขระนั้นอาจจะเป็นคราบของอาหารเสริมพืชที่ใช้พ่ นทางใบ หรืออาจจะเป็น เ ค มี เ ก ษ ต รที่ พ่ น ย า ก่อนเก็บเกี่ยวผลองุ่นก็ได้ ดังนั้นเราก็ควรที่จะล้างองุ่นให้สะอาด

วิธีล้างองุ่นให้สะอาด

1 ใช้กรรไ ก ร ตั ดเพื่อแยกองุ่นออ กจากพวง ( ล้างง่ายขึ้น )

2 ใช้ย าสี ฟั นใส่ฝ่ามือ

3 ถู ย า สี ฟั น ให้ทั่ว

4 ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด

5 ตักองุ่นออ กมาจากกะละมังให้สะเด็ดน้ำออ ก เพียงเท่านี้ก็ได้องุ่นลูกสวย ไว้ทานแล้วจ้า

วิธีที่ 2 ใช้น้ำส้มสายชู และ เบคกิ้งโซดา

1 นำน้ำใส่กะละมังให้ ท่ ว มพวงองุ่น

2 ใส่น้ำส้มสายชู และเบคกิ้งโซดา อ ย่ า งละประมาณ 2 ช้อนตวง

3 ใช้มือถูที่ผลองุ่นเบา คราบข า วจะออ กอ ย่ า งง่ายดาย

4 รินน้ำทิ้งแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก็จะได้ผลองุ่นใสปิ๊งน่ากิน

ที่มา 108archeepparuay