3 ข้อคิด ทำก่อนอายุ 50 ปี ชีวิตไม่มีวันลำบาก

หากวันนี้คุณนั้นกำลังวางแผนอนาคตของตัวเองว่าเมื่อแก่ตัวไปแล้ว คุณจะต้องมีชีวิตที่สุขสบาย ไม่ทำให้ใครเดือ ดร้อน และไม่ทำให้ใครลำบาก วันนี้เราก็มีบทความที่อย าก

จะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 3 ข้อคิด ทำก่อนอายุ 50 ปี ชีวิตไม่มีวันลำบาก ไปดูกันว่าข้อคิดอะไรที่จะทำให้ชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณอยู่ได้อย่ างมีความสุข

นั่นเพราะการสร้างความมั่นคงถือเป็นเรื่องที่หล า ยคนนั้นปรารถนา และเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน แต่หล า ยคน ก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จ ไปสู่เป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้ เป้าหมายของผู้คนส่วน มาก คือ อย าก จะร ว ย ความ ร ว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินอย่ างเดียวนะ แต่ยังหมายถึง

ร ว ยในความสุขด้วย แม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้ านเหมือนใครเขา แต่ทั้งนี้ความปรารถนา ของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงิน เพราะงั้นเรา จึงมี 3 ข้อแก้จ น เพิ่มความร วย และความสุขมาฝากกัน อาจจะช่วยให้ใครคิดได้บ้าง ไม่มากก็น้อย

1 รู้จักเก็บออม ในเงินที่หามาได้

การออมที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ด เหลือเก็บไว้นั้น ออ กผลมากขึ้น การออมมีวิธีการยังไง ที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผล การออมเป็นการออมจากร ายได้ประจำ แบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน เช่นหั ก 10 – 20% จากร ายได้ ต่อไปก็นำเงินออมบางส่วน

ไปต่ อ ยอ ดให้เกิ ด ด อ ก ออ กผล ซื้ อ กองทุ นรวม หรือ การนำเงินออมไปลงทุ นต่อในหุ้ นก็ได้ ซึ่งการลงทุ นในกองทุ นรวมนั้น จะช่วยให้ผู้ลงทุ นได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง กว่าในหุ้ น เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ า การนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุ นบริห ารเงินได้ง่าย

เพราะธน าค ารจะนำเงินของเรา ไปลงทุ นในกองทุ นหุ้ น ที่มีศั ก ย ภ าพดี มีความเสี่ย งต่ำ ทั้งนี้ร ายได้จากกองทุ นรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นของเรานั่นแหละ หลักการเลื อ กซื้ อ ก็คือช่วงจังหวะที่ราค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลงนั่นแหละ เพราะจะทำให้เราซื้ อหุ้ นในราค าที่ถู กกว่าร า ค าตล าด

2 ประหยัดกินประหยัดใช้มากขึ้น

ควรต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัดนี่แหละก่อนเลย ให้รู้จักคุณค่าของเงิน ทุกบาทที่หามาได้ การประห ยัดไม่ได้แปลว่าการใช้จ่ายอย่ าง คนอ ด อย ากหรอ กนะ แต่หมายถึง การใช้จ่าย กับสิ่งที่จำเป็น สิ่งไหนไม่จำเป็นก็พักไว้ก่อน ไม่ก็ซื้ อในช่วงสินค้ านั้นล ดร า ค า

หรือซื้ อสินค้ าที่มีราค าถู กกว่า ทดแทน สังเกตุดูสิว่าสินค้าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่ทำไมร าค ามันต่างกัน

ทั้งที่ในความเป็นจริง แหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกันทั้งนั้น จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อ ที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมู ลค่ าให้กับสินค้ าตนเอง จนมีราค าที่สูงขึ้นไง

ส่วนการประหยั ดในด้านอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะ อาทิ ค่าโทรศั พท์ ค่าเดินทาง ค่านํ้า ค่าไ ฟ ก็เป็นอีกทาง ที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้เช่นกัน หากทำได้จะประหยัดได้เยอะเลย

3 หาร ายได้เสริมในหล า ยๆ ช่องทาง

คุณมีงานอดิเรก หรือชื่นชอบทำในสิ่งใดไหม ถ้าคุณมี ควรนำสิ่งที่คุณถนัด มาต่ อ ยอ ด ให้เป็นร ายได้เสริม เช่น ถ้าคุณชื่นชอบการทำขน ม ควรหาการติดต่อ ร้ านค้า

เพื่อวางข ายเป็นการสร้างร ายได้เล็กๆ ฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองเป็นอันดับแรกว่า ชื่นชอบอะไร แล้วใช้สิ่งนั้นไปต่ อ ยอ ดให้เกิดรายได้

ที่กล่าวมาทั้งหมด อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว และการที่คุณจะแก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรงหรอ กนะ แต่คุณต้องเริ่มจาก การตั้งใจของตัวคุณก่อนเป็นสิ่งแรก มีวินัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร วยทางการเงิน มีทั้งความสุขที่ได้ทำด้วย

ที่มา san-sabai