3 ค า ถ าสวดบูช าพ่อแม่ทุกวัน ทำแล้วชีวิตดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ค าถ า บูช าพ่อแม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองกับบทความ 3 ค า ถ าสวดบูช าพ่อแม่ทุกวัน ทำแล้วชีวิตดี

พ่อแม่ผู้มีพระคุณ ‘พ่อแม่’ คำๆนี้มีความหมายว่าเป็นผู้ให้กำเนิดลูก ลูกเป็นผู้ที่เกิดมาจากพ่อแม่ และเติบโตมาได้เพราะมีพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูมา เปรียบเหมือนเจ้าของชีวิตของลูก โดยพ่อแม่จะกำหนดให้ลูกเกิดหรือไม่ก็ได้ ลูกทุกคนจึงควรสำนึกพระคุณข้อนี้เป็นข้อแรกเมื่อลูกเกิดขึ้น มาก็ได้พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูมาโดยตลอ ด

ตั้งแต่แม่ให้ลูกกินน มที่มาจากเลือ ดในอ กของแม่กลั่น มาเป็นน้ำน มให้ลูกกิน เมื่อโตขึ้นพอ กินอ า ห า ร ได้พ่อแม่ก็จะสรรหาอ า ห า ร ที่ดีที่สุดมาให้ลูกกิน แม้บางครั้งพ่อแม่จะต้องอ ดก็ต าม เราจะเห็นได้ว่าบางช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆจะทำให้เรามีความรู้สึกระลึกถึงความสำคัญ เพื่อที่จะรำลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถแสดงออ กความรักความห่วงใยได้ในทุกวัน โดยที่ไม่ต้องรอในช่วงเทศกาล

และในวันนี้เราได้มีความเชื่อเป็น ค า ถ า บทสวดสำหรับการบูช าพ่อแม่ผู้ที่มีบุญคุณ ผู้ที่เป็นเหมือนพระในบ้ าน ให้สวดทุกวันก่อนที่เราจะทำการนอน ความเชื่อของคนโบราณว่าเอาไว้ว่า จะทำให้คุณมีแต่ความก้าวหน้า ความเจริญยิ่งขึ้นไป บทสวด ค า ถ า บูช าพ่อแม่ทำทุกวันก่อนนอน อานิสงส์ที่ตัวคุณจะได้รับจะทำให้ตัวคุณและครอบครัวมีความสุขมีความสงบ

ชีวิตของคุณดำเนินไปอย่ างราบรื่น ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเข้ามา จะทำให้มีการก้าวหน้าในทุกๆด้าน ชีวิตดีขึ้น หากว่าจะทำการสวดนั้นอย า กที่จะนำพวงมาลัยไป ก ร า บ ไหว้พ่อแม่ก็สามารถทำได้ บทสวดจำไม่ได้ก็สามารถจดใส่กระดาษเล็กๆเอาไปท่องได้เ ท่านี้เราก็จะสามารถ ต อ บ แ ท น บุญคุณของพ่อ กับแม่ได้

3 ค า ถ า สวดบูช าพ่อแม่

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอ ก ร า บ สักการะบูช า อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่าน มีเมตต าการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุ ก ข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูช าเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นด ว ง ชีวา ขอปวงเทพไท้รั ก ษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง ( ก ร า บ 1 ครั้ง )

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูช าแล้ว หากตัวเราสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอ กมะลิไปหนึ่ งขัน แล้วให้ตัวเรานั้นกล่าวว่า…’กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโ ท ษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณต า คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ข้าพเจ้าด้วย’

โดยหลังจากนั้นให้เราทำการราดน้ำลดมือลดเท้า ของผู้ที่เป็นพ่อแม่ เพื่อความเป็นสิริม ง ค ลให้กับตัวคุณเองพระคุณของพ่อแม่มีมากมายเกินกว่าจะ ต อ บ แ ท น ได้หมด ลูกที่ดีต้องสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ให้เปี่ยมล้นในใจอยู่เสมอ ปฏิบัติต่อท่านให้ดีที่สุด ให้สม กับที่ท่านเป็นพระในบ้าน

หน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ กล่าวโดยย่อ คือ

1 คอยดูแลท่านให้ดี ตั้งแต่เรื่องอ า ห า ร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ย ามเ จ็ บ ป่ ว ย ก็ช่วยพย าบาลรั ก ษ า ให้ดีที่สุด ทำให้สม่ำเสมอตราบจนวาระสุดท้ายของท่าน

2 ประพฤติตนเป็นคนดี สร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล ให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ

3 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้รับมรดก

4 ทำกิจการงานแทนท่านไม่ให้บกพร่อง

5 ชักชวนหรืออำนวยความสะดวก สนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาสทำทาน รั ก ษ า ศีล และเจริญภาวนา จะได้เป็นบุญติดตัวท่านไปในภพเบื้องหน้า เป็นการถากถางหนทางไปสู่พระนิพพานของท่านเอง หน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดที่ลูกทุกคนต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่

แม้ที่สุดเมื่อท่านละโลกไปแล้วก็ต้องทำบุญ กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่ างสม่ำเสมอ อีกประการหนึ่งด้วย

ที่มา shar e -si, parinyacheewit