4 นิสัยฝึกลูกให้เติบโตเป็นเศรษฐี

วันนี้เราอย ากที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การปลูกฝักการใช้เงินของลูกให้รู้จักใช้เงินและเติบโตเป็นคนร่ำร ว ย มีชีวิตที่สุขสบาย กับบทความ 4 นิสัยฝึกลูกให้เติบโตเป็นเศรษฐี ไปดูกันว่าจะต้องปลูกฝังนิสัยอะไรให้ลูกบ้าง

พ่อแม่ทุกคนอย ากฝึกให้ลูกเป็นคนประหยัด มัธยัสถ์ รู้ค่าของเงิน ใช้จ่ายเงินอย่ างรู้คุณค่าไม่ฟุ่มเฟือย นอ กจากวิธีสอนให้ลูก ‘หยอ ดกระปุกออม’ ยังมีอีกหล า ยวิธี ที่สอนเด็กๆ ได้ เพื่อเป็นพื้นฐานให้พวกเขาได้เรียนรู้และฝึกฝนนำไปใช้จนกล า ยเป็นรากฐานที่สร้างความ ‘มั่งคั่ง’ ให้กับพวกเขาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่และถ่ายทอ ดจากรุ่นสู่รุ่น

1 เรียนรู้การแบ่ งปั น

รู้จักรับและให้ เมื่อเด็กๆ มีวินัยในการใช้จ่ายเงินที่ดีแล้ว ควรฝึกให้เด็กๆ เรียนรู้คุณค่าของการแบ่ งปั นให้กับผู้ด้อยโอกาส เช่น เมื่อมีของเล่นที่ไม่ใช้แล้ว ควรนำของเล่นเหล่านี้ ไปบ ริจ า คให้กับผู้ด้อยโอกาสต ามสถานเลี้ยงเด็กกำ พ ร้ า หรือ เด็กพิ ก า ร นอ กจากจะใช้ของเล่นที่มีอยู่ให้คุ้มค่าแล้ว ยังสอนให้พวกเขารู้จักการแบ่ งปั นให้กับคนอื่น เห็นคุณค่า ของตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ ในสังคมได้แม้จะเป็นเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่ง

2 ใส่ใจการใช้จ่าย

ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ช่วยให้เด็กรู้ว่า เงินค่าขน มที่ได้รับในแต่ละวันถูกใช้จ่ายไปกับอะไรบ้ าง เช่น ค่าขน ม ค่าอ าห า ร หรือค่าเดินทาง หากเงินที่ได้รับในแต่ละวัน ไม่พอใช้จ่าย บัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้รู้ว่า ควรปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนใด เพื่อให้เงินค่าขน มที่ได้รับในแต่ละวันเพียงพอ กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซื้ อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น

ของเล่นกับเด็ก มักเป็นของคู่กัน บ่อยครั้งที่พ่อแม่มักใจอ่อนเมื่อลูกร้องขอให้ซื้ อของเล่นที่ตนอย ากได้ การซื้ อของเล่นให้เป็นประจำจะทำให้ลูกไม่รู้จักค่าของเงิน และอาจสร้างนิสัยใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยให้เกิดขึ้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การปฏิเสธคำขอร้องให้ซื้ อของเล่นและอธิบายถึงการใช้เงินในการซื้ อของที่จำเป็นจะช่วยสร้างนิสัยที่ดีในการใช้จ่ายเงิน

3 ขยันไว้เพื่อได้เงิน

ทำงานเพื่อแลกเงิน สอนลูกให้เรียนรู้การทำงาน ถ้าลูกยังเล็ก ลองฝึกเด็กๆ หัดทำงานบ้ าน โดยให้เงินค่าจ่างเล็กๆ น้อยๆ เช่น ถ้ากวาดบ้ านถูพื้นเสร็จหมดแล้วจะได้เงินกี่บาท การให้ลูกได้มีส่วนร่วมในงานบ้ านและต้องใช้แรงงานเพื่อให้ได้เงินเพิ่มนั้น จะช่วยให้ลูกเห็นคุณค่าของเงิน มากขึ้น และได้รับรู้ถึงความลำบากของพ่อแม่ในการทำงาน

4 ออมเงินไว้ไม่อ ด

จัดการเงินด้วยตัวเอง ให้เงินลูกใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อให้ลูกรู้จักประเมินว่าตนเองควรออมเงินและใช้จ่ายอย่ างไร เช่น ให้เงินลูกเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 100 บาท นั่นหมายความว่า เฉลี่ยแล้วไม่ควรใช้เกินวันละ 20 บาท พ่อแม่อาจแนะนำลูกว่า หากวันใดใช้เกิน 20 บาท ก็ควรลดค่าใช้จ่ายของวันถัดไป ซึ่งวิธีเช่นนี้จะช่วยให้ ลูกสามารถบริหารเงินรายรับได้เพียงพอตลอ ดทั้งสัปดาห์รู้จักบัญชีเงินฝากและด อ กเ บี้ ย เมื่อลูกมีเงินเก็บหลักร้อยหรือมากถึงหลักพัน ก็ควรพาลูกไปเปิดบัญชีออมท รั พ ย์

ในชื่อของเขาเอง ลูกจะได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของบัญชีด้วยตัวเอง นอ กจากนี้ การฝากเงินกับธนาคารทำให้เงินงอ กเงยขึ้นจากด อ กเ บี้ ยเงินฝาก ยิ่งฝากนาน ก็ยิ่งได้ด อ ก เบี้ ยมากขึ้นอย ากได้ ให้เก็บออม เมื่อได้รับเงินค่าขน ม เด็กๆ มักจะใช้เงินที่มีจนหมด และไม่เหลือเก็บออม และบางครั้งร้องขอให้ซื้ อสิ่งของให้ พ่อแม่จึง

ควรกำหนดเป้าหมายกับเด็กๆ และสอนให้พวกเขาออมเงินโดยออมก่อนใช้ เช่น ถ้าลูกอย ากได้จักรย านร า ค า 1,500 บาท พ่อแม่อาจช่วยออ กเงินให้ลูกส่วนหนึ่ง และที่เหลือให้ลูกเริ่มต้นเก็บเงิน เช่น หักจากเงินค่าขน มประจำสัปดาห์จำนวนหนึ่งเพื่อเก็บเงินไว้ซื้ อจักรย าน ซึ่งจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจกับของที่ซื้ อได้ด้วยเงินเก็บของตัวเอง

ที่มา m a t i c h o n, f a h h s a i