4 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เป็นคน มีเหตุผล เชื่อฟัง โดยไม่ต้องบังคับ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคนไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นคน มีเหตุและผล กับบทความ 4 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เป็นคน มีเหตุผล เชื่อฟัง โดยไม่ต้องบังคับ ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรให้เป็นคนที่เติบโตมาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุด และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคม

ปัญหาต่างๆ นั้นส่วนใหญ่ที่คุณพ่อแม่ทั้งหล า ย ได้พบเจอคือ ปัญหาที่ลูกของคุณไม่ยอมเชื่อฟัง พูดอะไรก็ทำเป็นหูทวนลม สิ่งเหล่านี้นี่แหละ ที่สามารถแก้ไขได้ด้วย การใช้เทคนิคที่เหมาะสม สำหรับการสอนให้ลูกน้อยเข้าใจ เชื่อฟังในแบบที่พ่อแม่ต้องการ ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลกว่า วิธีที่ใช้ความรุนแร งอีกนะ และมาดูว่า มัน มีวิธีไหนที่จะทำให้ลูกๆ ของเรา เชื่อฟังเรา

1 สอนเขา ทั้งทำให้ดูเป็นตัวอย่ าง

เพราะเด็ กๆ ในช่วง 3-6 ขวบ มักลอ กเลียนแบบคนใกล้ชิดเสมอ และซึ่งบางที ก็ยังไม่สามารถแยกอะไรได้ว่า ควรหรือไม่ ฉะนั้นเนี่ย ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกล อ กเลียน แต่พฤติ ก ร ร มที่เหมาะสม ที่ดีๆ ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่ าง ให้เขาเห็น และสิ่งเหล่านั้น ที่มันจะทำให้ลูกสามารถจดจำ นำไปปฏิบัติได้

2 ฟังลูก เข้าใจลูกให้มากๆ

มันคือข้อสำคัญสำหรับการสอนลูก นั่นคือ การเปิดพื้นที่ ให้เขาได้มีโอกาสพูด ไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่จะถูกเสมอไป เพราะบางทีเด็ กก็มีแง่มุมความคิด ที่เป็นของเขาเหมือนกัน ฉะนั้น จึงควรให้เด็ กได้ลองพูด เสนอมุมมองของเขาหน่อย และจะผิ ดถูกอย่ างไร คุณเองก็จะได้รับรู้ความรู้สึก นึกคิดของลูก มันทำให้คุณแก้ไขปัญหา ที่ต้นส ายปล า ยเห ตุได้

3 สอนให้ลูก พึ่งตัวเอง แก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้

เพราะพ่อแม่บางรายนั้น มักจะห้ ามลูกทำโน่นนี่ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ก็ต้องโด นว่า และการกระทำเช่นนี้นั้น จะทำให้ลูกข าดความมั่นใจ เพราะงั้นสิ่งที่เหมาะสม ในการสอนลูกก็คือ เราควรฝึกให้ลูกใช้ความคิด ใช้ปัญญาแก้ปัญหา ไม่ควรห้ ามเขา เพราะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ ด้วยตัวเองไม่ได้

4 ใช้คำพูดสุภาพ ในการสอนเขาแต่ละครั้ง

เพราะเราเชื่อได้ว่าเด็ กๆ นั้น มักจะเกิดอาร ม ณ์ต่อต้ านหากพ่อแม่ใช้ คำพูดที่รุ นแร งในการสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูกไม่เป็น ไปต ามที่พ่อแม่คาดหวังไว้ ฉะนั้น วิธีที่เหมาะสม ในการสอนลูกคือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ ในโทนเสียงที่อ่อนหวาน และเรียกชื่อลูกทุกๆ

ครั้ง ไม่ว่าจะสอนอะไร จะทำให้ลูกหัน มารับฟัง หัน มาสนใจได้มากขึ้น จงสอนลูกซะใหม่นะ จงหัน มาให้ความรักกับเขา ให้ความใกล้ชิด ให้ความเข้าใจลูก สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณรับรู้ได้ ถึงปัญหาแท้จริง ว่าเกิดขึ้นอย่ างไร เป็น มาอย่ างไร และจะแก้ไขได้ อย่ างเข้าใจมัน

ที่มา s a n o o k, s a n – s a b a i