4 วิ ธีแก้เก็บเ งิ นไม่อยู่ มีแล้วชอบเอาออ กมาใช้จนหมดกระเป๋า

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้การใช้เงินเก่ง มีเท่าไรก็ใช้จนหมด กับบทความ 4 วิ ธีแก้เก็บเ งิ นไม่อ มีแล้วชอบเอาออ กมาใช้จนหมดกระเป๋า ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้อนาคตไม่ลำบาก

1 สร้างซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอ กทาง

หากมีปัญหาทางด้านการเงิน ทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องติดขัด ปราศจากความสุข ให้เราร่วมสร้างซุ้มประตูวัด หรือป้ายบอ กทางมายังวัด ซึ่งเปรียบเสมือนการชี้ทางบุญ บอ กบุญให้กับผู้อื่น คนโบราณเชื่อว่า จะทำให้เราได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่ และส่ งผลดีให้แก่ชีวิต ไม่ต้องคอยเดือร้อนเรื่องเงินทองอีกด้วย

2 ใส่บาตรด้วยข้าวส า ร

ให้เราเลือ กข้าวส า ร ขนิดที่ดีที่สุดเท่าที่เราพอจะมีกำลังหาซื้ อได้ นำมาแบ่งใส่เป็นถุงเล็กๆ เพื่อนำมาใส่บาตรถวายพระ คนโบราณเขาถือว่า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดอานิสงค์ ให้เรามีชีวิตที่กินดีอยู่ดี มีเงินใช้ไม่ขัดสน ทำมาหากิน มีเงินเก็บ ไม่รั่วไหลออ กไปโดยใช่เหตุ ไม่ต้องอ ดๆอย า กๆ อยู่สบาย ไม่มีเรื่องเดือเนื้อร้อนใจทางการเงิน

3 ถวายข้าวส า ร ต ามน้ำหนักตัวบวกหนึ่ง

หากการใช้จ่ายไม่คล่องตัว มีแต่เรื่องติดๆขัดๆ บางครั้งต้องจ่ายมากกว่ารายได้ เงินทองรั่วไหล ไม่มีเก็บ คนโบราณเขามีความเชื่อว่า เกิดจากการที่เราไปยืมเงินคนอื่นเขาแล้วไม่ใช้คืน หากเป็นเป็นช าตินี้ก็ให้ใช้คืนเสีย แต่หากเป็นช าติก่อนๆเราควรแก้ไขด้วยการ ถวายข้าวส า ร โดยยึดจากน้ำหนักตัวของเราบวกเพิ่มเข้าไปอีก 1 กิโล เช่น หากคุณมีน้ำหนักตัว 50 กิโล ก็ให้บวกเพิ่มไปอีก 1 ผลลัพธ์คือ 51 กิโล หากไม่สามารถถวายได้ในครั้งเดียว เนื่องจากกำลังไม่พอ หรือข้าวส า ร มีจำนวน มากเกินไป สามารถแบ่งถวายได้ภายในเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการแก้ก ร ร ม ให้หลุดพ้นจากห นี้ก ร ร ม เก่า

4 ทำบุญด้วยสิ่งที่หนุนขึ้นสูง

สิ่งที่หนุนขึ้นสูง อย่ า งเช่น เสื่อสาด อาสนสงฆ์ แท่นประทับพระพุทธรูป เครื่องลาดปู สร้างถนน หรือ การสร้างสะพาน คนโบราณเชื่อ กันว่า จะทำให้หลุดพ้นจากก ร ร ม เก่า ช่วยไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆทางด้านการเงิน หนุนนำทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มาก

การทำบุญทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมานี้ ถือเป็นการชำระห นี้สงฆ์ และเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ส่ งผลให้ชีวิตดี มีเงินใช้ ปราศจากปัญหาให้เดือ ดเนื้อร้อนใจ หนุนนำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า มีเงินเข้ากระเป๋าอย่ า งเหลือเก็บ ไม่รั่วไหลออ กไปหมด สร้างความสุข ให้ได้รับผลบุญต ามมา ทั้งช าตินี้และช าติหน้าสืบไป

ที่มา Postsod, krustory