5 นิสัยที่คนโ ง่มักแตกต่างกับคนฉลาด

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคนโ ง่และคนฉลาดว่าคนเหล่านี้เขามีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันอย่ างไรบ้าง กับบทความ 5 นิสัยที่คนโ ง่มักแตกต่างกับคนฉลาด

1 คิดว่าตนเองดีกว่า ฉลาดกว่าผู้อื่น

คนโ ง่ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นที่หนึ่งเสมอ และมักจะวิจารณ์หาข้อติของผู้อื่นตลอ ดเวลา หรือ ตัดสินผู้คนแค่เพียงแ ต่แวบ แรก หรือรูปลักษณ์ภายนอ กเท่าที่ตนเองเห็นเท่านั้น ทั้งนี้ยังพบจากผลวิจัยว่าคน โ ง่ที่มีไ อ คิ วต่ำ ส่วนใหญ่ มักจะเป็นพวกเห ยี ย ด เ ชื้ อ ช า ติ และชอบการลงโ ท ษที่ รุ น แ ร งอีกด้วย

2 โยนความผิดของตนเองให้คนอื่น

คนโ ง่ส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับความผิดของตน และมักจะโยนความผิดเหล่านั้นให้ผู้อื่นเสมอ ต่างกันคนฉลาดที่จะเรียนรู้จากความผิดเหล่านั้น ปรับปรุงเรียนรู้เป็นประสบการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้อีก

3 คิดเพียงตนเองถูกต้องเสมอ

เป็นอีกตรรกะทางความคิดผิดๆ ของคนโ ง่ ที่คิดแต่เพียงว่าตนเองถูกต้องเสมอ ไม่ว่าความผิดนั้นจะเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ต าม ทั้งยังโต้เถียงเพื่อเอาชนะ โดยไม่สนใจผู้อื่นด้วย

4 โมโหกลบเกลื่อน

หากทุกอ ย่ า งไม่เป็นเหมือนอ ย่ า งที่ต้องการ คนโ ง่มักจะแสดงอาการโมโห ก้าวร้าว พาลอารมณ์เสียใส่ผู้อื่นไปทั่ว ซึ่งลักษณะนิสัยเช่นนี้ มักจะเป็นกับคนที่มีไอคิวต่ำที่มักจะมีพฤติก ร ร มก้าวร้าวออ กมา และควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้

5 ไม่รับฟังหรือไม่สนใจความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น

มีผลงานวิจัยจากมหาวิท ย าลัยเท็กซัสแล้วว่า คนฉลาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มรับฟัง เข้าใจความเห็นของผู้อื่น มากกว่า แต่สำหรับในคนโ ง่ มักจะมองว่าการเข้าใจทั้งความรู้สึกและความต้องการนั้นไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง และยังมองว่าเป็นเรื่องแปลกอีกด้วย

นิสัยของคนโ ง่เหล่านี้ หากไม่อ ย า กเป็นควรปรับปรุงตัว หรือหากเจอคนประเภทเหล่านี้ ควรเลี่ยงห่างไว้ก่อนได้จะเป็นดี เพื่อสุขภาพจิตของเราเอง

ที่มา krustory