5 วิ ธีทำบุญแก้ก ร ร ม ให้มีเงินเก็บ มีกินมีใช้ไม่ข า ดมือ

หากวันนี้คุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ไม่เคยสำเร็จ และก็ไม่มีเงินเก็บ วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 5 วิ ธีทำบุญแก้ก ร ร ม ให้มีเงินเก็บ มีกินมีใช้ไม่ข า ดมือ ไปดูกันว่าจะต้องทำบุญอย่ างไรบ้าง คุณจะได้มีชีวิตใหม่
เรื่องของปัญหาเงินทองนั้นไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอ เมื่อการเงินติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆต ามมาได้มากมายทั้งความเครียดและความก ด ดั นต่างๆที่ต้องเจอ วันนี้เรามีการสร้างพลังใจในเรื่องของการเงินที่จะช่วยเสริมให้มี ด ว งในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นได้ โดยการแก้เคล็ดด้วยการทำบุญเป็นการหนุนด ว ง ช ะ ต าเรื่องเงินๆทองๆโดยเฉพาะ กับการแก้เคล็ด 5 วิธีดังนี้

1 ทำบุญด้วยของที่หนุนให้สูงขึ้น

เป็นการแก้เคล็ดช่วยให้ชีวิตดีขึ้น เช่นการถวายแท่นประทับพระพุทธรูป เก้าอี้ รองเท้า เสื่อ อาสนสงฆ์ สะพาน หรือถนน ที่จะช่วยหนุนด ว งของเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน การทำบุญเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั้นเราต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม รัก ษ า ศี ลและไม่สร้างความเดือ ดร้อนให้ผู้อื่นเรียกว่าไม่ก่อก รร มใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ร ร มเก่าจะได้จางลงโดยไวและส่ งผ ลใ ห้ชี วิ ต ขอ งเรากลับมาดีขึ้นได้

2 ใส่บาตร

การใส่บาตรให้กับพระนั้นมีหล า ยแบบ แต่การใส่ข้าวส า รนั้นจะดีที่สุดโดยให้เราใส่บาตรต ามกำลังท รั พ ย์ของเราแต่พอดี โดยให้เราใส่ข้าว า รในถุงพลาสติกแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการใส่ลงในบาตร การทำบุญด้วยข้าวส า รนี้จะให้อานิสงส์ให้เรามีกินมีใช้และไม่อ ดไม่อย า ก การค้าก็เจริญรุ่งเรืองและข้าวที่ใส่บาตรจะเปรียบเหมือนการช่วยใช้ห นี้ก ร รม ช่วยหนุนให้การเงินคล่องตัวขึ้น

3 ถวายข้าวส า ร

ใครที่มีห นี้สินเยอะมากๆ จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมด หรือใครที่มีปัญหาการเงินเข้ามาตลอ ด อาจเป็นเพราะช า ติ ก่ อ นติด ห นี้ เขาไว้เยอะจึงต้องมาชดใช้ก ร ร ม ต่ อ ในช าตินี้ ให้แก้เคล็ดด้วยการถวายข้าวส า ร ที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักตัวเราโดยบวกเพิ่มจากน้ำหนักตัวของเราไปอีก 1 กก. โดยให้ทำเป็นการถวายสังฆทานที่วัดใดก็ได้ โดยให้กล่าวคำถวายพร้อมเตรียมชุด สั ง ฆ ท า นไปด้วย

4 สร้างป้ายบอกทางไปวัด

หรือการสร้างซุ้มประตูวัด เพื่อเป็นการบอกทางให้กับผู้อื่น ซึ่งเปรียบเหมือนการบอกบุญให้กับช าวบ้านได้รับรู้

5 ชำ ร ะ ห นี้ ส ง ฆ์

การที่ชีวิตมีแต่ห นี้สินเป็นเหมือนกร ร มหนักที่ต้องชดใช้อ ย า กไม่รู้จบสิ้น บางคนอาจทำก ร ร มหนักมากๆ การแก้ไขโดยทั่วไปอาจไม่ได้ผล การชำระห นี้สงฆ์นั้นไม่ได้หมายความว่าให้เราทำบุญให้พระนำไปใช้ห นี้แต่เป็นความเชื่อโบราณที่ว่ากันว่าเมื่อเราเข้าวัดเราอาจเผลอหยิบจับอะไร

ออกมาจากวัดด้วยหรืออาจทำให้บางสิ่งบางอ ย่ างเสียห า ยหรือเกิดเป็นรายจ่ายที่ทางวัดต้องเป็นฝ่ายจัดการ จึงมีการทำบุญที่ชื่อว่าเป็นการชำระห นี้สงฆ์ ที่เป็นการทำเพื่อไม่ให้ติดค้างเป็นบาปกัน โดยบางวัดอาจไม่มีตู้ชำระห นี้สงฆ์แต่เป็นตู้ค่าน้ำค่าไฟของวัดเลย

ที่มา krustory