5 วิ ธีปลูกฝักลูกให้เป็นคนไม่เหวี่ยงไม่วีน โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอวิธีการปลุกฝังลูกให้เป็นคนที่เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อสังคม และไม่โ ม โ ห ง่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง กับบทความ 5 วิ ธีปลูกฝักลูกให้เป็นคนไม่เหวี่ยงไม่วีน โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไร เพื่อความสำเร็จของลูกใหอนาคต

การเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะเด็กที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต มีความรับผิดชอบ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ เข้าสังคมได้ดี มีจิตใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต้องได้รับการดูแลเชิงบวกตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งด้านร่า งกา ย จิตใจ

และได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีจากครอบครัวเป็นหลักที่สำคัญพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่ าง ที่ดีของลูก แต่จะมีวิธีอย่ างไรให้ง่ายขึ้นในการสอนลูก เรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวช าญจากสถาบัน H a r v a r d A c e d e m yมาบอ กต่อ กันค่ะ คุณพ่อคุณแม่ลองนำ ไปปรับสอนลูกกันได้ ดังนี้เลย

1 สอนให้ลูกรู้จักความสงส า ร และช่วยเหลือผู้อื่นเป็น

แน่นอนว่าในสังคมโรงเรียนของเด็ก ๆ จะมีทั้งเด็กดื้อ และเด็กเรียบร้อยรวมกันอยู่ และส่วน มากเด็กดื้อก็มักจะมาแกล้งเพื่อน ๆ ที่เรียบร้อยกว่า วิธีที่จะช่วยให้ลูกของเราตระหนักถึง เรื่องนี้ได้ คือ การลองให้ลูกของเราเองจินตนาการดูว่า ถ้าตัวเองได้เป็นคนที่ด้อยกว่า เขาจะรู้สึกอย่ างไร?

วิธีนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เห็นภาพ และได้เห็น มุมมองอีกด้านหนึ่งของคนอื่น อีกทั้งพ่อแม่ควรให้ลูก ๆ คิดถึงคนอื่นที่นอ กเหนือจากเพื่อนที่โรงเรียนด้วย เช่น คนไร้บ้ าน คน พิ ก า ร ฯลฯการพูดคุยกับเขาในเรื่องนี้ตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้เขารู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อคนรอบข้าง และไม่รังแกคนที่ด้อยกว่า

2 ให้ลูกรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำ

พ่อและแม่ คือต้นแบบที่ลูกจะเรียนรู้ และเอาอย่ าง สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสอนให้พวกเขามีความรับผิดชอบ ต่ออะไรก็ต ามที่ได้กระทำลงไป อย่ างเช่น กินขน มเสร็จก็ต้องนำไปทิ้ง ให้เป็นที่เป็นทาง ผู้เชี่ยวช าญบอ กว่า ให้พ่อแม่พย าย ามอธิบายกับลูก ๆ อย่ างใจเย็นว่า อะไรคือความรับผิดชอบ และมันส่ งผลอย่ างไรบ้ างระหว่างตัวของลูกเอง และสังคมรอบข้าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ตัวของพ่อแม่เอง ที่นอ กจากจะสอนลูกแล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่จะทำตัวให้เป็นแบบอย่ างที่ดีด้วย

3 สอนให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ มี EQ

ความโ ก ร ธ ความเศร้า หรือแม้แต่ความผิดหวัง ล้วนเป็นอารมณ์ที่ส่ งผลกระทบต่อจิตใจไม่ใช่แค่สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับเด็กเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ควรสอน ให้ลูกจัดการกับอารมณ์แง่ลบให้ได้ เมื่อไหร่ที่เขาโ มโ ห ผู้เชี่ยวช าญบอ กว่า ให้ใช้ช่วงเวลาที่ลูกเริ่มรู้สึกใจเย็นขึ้น มาบ้ าง ให้เข้าไปพูดคุย และสอนใช้เทคนิคการห า ยใจเข้าทางจมูก

ห า ยใจออ กทางปาก พร้อมกับพย าย ามนับ 1-5 เพราะเมื่อไหร่ก็ต ามที่คนเราเกิดความรู้สึกโ ม โ ห เ ลื อ ด ในร่า งกายจะสู บฉี ดอย่ างแรง และหัวใจจะเต้นรัวมากกว่าปกติ ดังนั้น การกำหนดลมห า ยใจ เปรียบได้เหมือนเครื่องมือที่ใช้จัดการกับอารมณ์ร้ า ยได้เป็นอย่ างดี

4 สอนให้ลูกขอบคุณเป็น แสดงความรู้สึกเชิงบวกเก่ง

การแสดงออ กถึงความซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่ผู้อื่นทำให้เด็กนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิตในสังคมอย่ างมาก ผู้เชี่ยวช าญเผยว่า พ่อแม่ควรสอนให้ลูก ๆ รู้จักที่จะขอบคุณ ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน อย่ างเช่น การบอ กให้ลูกไปกอ ดคุณย ายที่ทำขน มให้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยก็ต าม หรือขอบคุณเพื่อนรุ่นเดียวกัน

เมื่อแบ่ งปั นขน มให้ ถึงแม้ว่าจะต้อง พูดกับคนที่ไม่รู้จัก หรือคนที่ไม่สนิทสน มด้วยก็ต ามมีงานวิ จั ยเผยว่า คนที่แสดงออ กถึงความซาบซึ้งใจต่อคนอื่นจะมีความสุข และสุ ข ภ า พที่ดีกว่าคนที่ดูเหมือนจะเย่อหยิ่ง และไม่ยอมก้มหัวให้ใคร

5 สอนให้รู้จักการวางตัวดี และเหมาะสม

ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่มักจะมองหาความสำเร็จของลูกผ่านผลการศึกษา จนอาจจะลืมไปว่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่ างอื่น ก็อาจส่ งผลต่อพฤติก ร ร มที่เหมาะสมของเขาได้เช่นกัน ผู้เชี่ยวช าญเผยว่า ให้พ่อแม่คุยกับลูกอย่ างเป็นประจำ ยกตัวอย่ างถึงบุคคลที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม และทำให้เค้าเห็นถึงพฤติก ร ร มที่เหมาะสมในแง่อื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเรื่อง

การรั กษ าสัญญา การเคารพต่อผู้อื่น และต้องไม่ลืมว่า พฤติก ร ร มส่วนใหญ่นั้น ลูก ๆ มักจะเลียนแบบมาจากพ่อแม่ที่บ้ านนั่นเองเป็นการสอนลูกเชิงบวกที่ดีมากใช่ไหมคะ แต่ละข้อสามารถนำไปปรับใช้กับลูกได้เลย แต่ก่อนอื่นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้ และต้องปรับตัวเติบโตไปกับลูกในทุก ๆ วัน เพื่อให้ส่ งผลดีกับลูกให้มากที่สุดค่ะ

ที่มา r a k l u k e,f a h h s a i