5 สิ่งทำแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ

หากคุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำอะไร ลงทุนอะไร ก็ไม่สำเร็จสักอย่ าง วันนี้เรามีวิธีแก้มาแนะนำคุณ กับบทความ 5 สิ่งทำแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เคล็ดลับโชคชะต าต ามตำราของคนโบราณ เป็น 5 วิธีการแก้ก ร ร มที่จะช่วยเปลี่ยนเรื่องร้า ยให้กับกล า ยมาเป็นเรื่องดีๆ เพื่อความเป็น มงคลของชีวิต ให้ผ่ านพ้นกับอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ หากท่านใดที่กำลังเจอเรื่องไม่ดี เรื่องร้า ย ๆ ให้ลองทำต ามกันดู เพราะจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันต าเห็นอย่ างแน่นอน

1 ทำบุญด้วยการปล่อยสั ต ว์

การทำบุญด้วยอานิสงส์ของการไ ถ่ชี วิตโคกระบือและสัตว์อื่นๆ จะทำให้ผู้ที่ทำนั้นปร า ศจากทุ ก ข์ มีอายุที่ยืนย าว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ เรื่องที่ไม่สบายใจจะห า ยไป จะเป็นที่เคารพเมตต าจากคนอื่นๆ

2 ขอขมาพ่อแม่

สิ่งสำคัญที่สุดคือ การขอขมาพ่อกับแม่ เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณ และถือว่าเป็นพระในบ้าน การกราบไหว้ขอขมาพ่อแม่นั้นจะทำให้ชีวิตของเราราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเข้ามาให้มีความเดือ ดร้อนใจ เพราะคำพูดของพ่อแม่และบารมีของท่านทั้งสองท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ในบ้าน ถ้าคุณทำรับรองว่าชีวิตของคุณเจริญมากยิ่งขึ้น

3 สร้างความดี คิดดี พูดดี และทำความดี

การทำความดี พูดดี คิดดี โดยที่ไม่สนกับเรื่องราวที่ผ่ าน มาในอดีตของคุณ สิ่งสำคัญที่คนเรานั้นควรจะต้องกระทำนั่นคือ ไม่สร้างก ร ร มต่อใครๆ ให้ทำความดีในทุกๆวัน เพราะความดีจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอ ดชีวิต สะสมบุญไว้ตั้งแต่ตอนที่เรายังมีชีวิต ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตนี้

4 เติมน้ำมันตะเกียง

สำหรับการทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียง ต ามตำราของคนโบราณนั้น ได้มีความเชื่อกันว่าจะสามารถช่วยให้ชีวิตของคุณมีแสงสว่างในจิตใจ มีความคิดและสติปัญญา ไม่ว่าจะทำสิ่งต่างๆก็จะทำได้อย่ างไร้อุปสรรค ฐานะการเงินของคุณจะดีขึ้น มีเงินใช้อยู่ตลอ ดเวลา และต ามความเชื่อ การที่เราถวายน้ำมันตะเกียงนั้นจะเป็นการช่วยต่ออายุและหนุนนำโดยชะต าของเราให้เจริญมากยิ่งขึ้น

5 แผ่เมตต าให้เจ้าก รร มนายเวรและตัวเองเป็นประจำ

บทสวดแผ่เมต าให้ผู้อื่นและเจ้ากร ร มนายเวร

สัพเพ สัตต า สุขิต า โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพย าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหล า ยทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเวร ไม่มีภั ย ไม่มีความคับแ ค้ นใจ จงมีความสุขการสุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมต าให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ ก ข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอัน ต ร ายทั้งปวง

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ ากายวาจาใจให้พันจากความทุ ก ข์ภั ยทั้งปวงเถิด

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ที่มา postsod