5 อาการย างล้อรถบวม อย่ าชะลาใจ เอามือไปจับ

วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ เพื่อให้เกิดความปลอ ดภั ยกับผู้ใช้รถทุกๆ คนได้รู้ เกี่ยวกับ 5 อาการย างล้อรถบวม อย่ าชะลาใจ เอามือไปจับ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

การขับรถนั้นอาจเกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้เสมอไม่ว่าจะด้วยควา มประ ม า ท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือมีประสบการณ์ในการขับรถน้ อ ย หรือเกิดจากความผิดปกติของรถเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องจากช า ว เ น็ ตท่านหนึ่งได้มาโพสต์ถามถึง

เรื่องย า งรถยนต์ที่บวมผิดปกติ ซึ่งก็มีคนเข้าไปตอบและแสดงความคิดเห็นต่างๆ บางคนก็บอ กว่าให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน แต่ก็อาจจะ อัน ต ร า ยเกินไป

ซึ่งปัญห า ย า งรถบวมเช่นนี้เคยมีข่าวจากต่างปร ะเ ท ศออ กมาว่า เจ้าของรถพ ย า ย า มที่จะแก้ไขด้วยตัวเองจนเกิดอุบั ติเ ห ตุ ถึง ชี วิ ต เลยทีเดียว เพราะแรงดันในย า งรถยนต์นั้นจะสูงมาก หากร ะ เ บิ ดก็จะทำให้ได้รับบ าดเ จ็ บอ ย่ า ง รุ นแรง

ซึ่งทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆกระเด็นได้เลย ดังนั้นหากใครพบว่าย า งรถบวมผิดปกติขนาดนี้ก็อ ย่ า พ ย า ย า มแก้ไขด้วยตัวเอง ควรรีบต ามช่างมาดูจะดีที่สุด อ ย่ าพ ย า ย า มลงมือแก้ไขเองเพราะ อั น ต ร า ยมากๆ

สาเ ห ตุที่ทำให้ย า งรถยนต์บวม

1 แรงกระแทกจากการขั บของเราเอง อาจ ตกหลุมหรือ ชนเข้ากับอะไรสักอ ย่ า งอ ย่ า งแรงจนทำให้ย า ง บวมปูดขึ้น มา

2 ย า งไม่มีคุณภาพ มีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

3 ย า งบางยี่ ห้ อจะเกิดการบวมเช่นนี้บ่อยมาก ดังนั้นการเลือ กย า งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

5 อาการผิ ดปกติของย า ง รถยนต์ที่ควรระวัง

1 ด อ ก ย า ง สึ ก

โดยปกติ ด อ ก ย างรถจะสึกไม่เท่ากันอยู่แล้ว เพราะด อ ก ย า งของล้อที่ทำหน้าที่เคลื่อนที่กำหนดทิศทางจะสึกไวกว่าด อ ก ย า งของล้อที่หมุนต าม หรือล้อด้านในสึกเร็วกว่าด้านนอ ก นั่นเอง ดังนั้นจึงควรทำการสลับ ย า งล้อคู่ทั้งหน้าและหลัง ทุกๆ 1 หมื่นกิโลเมตร เพื่อให้ด อ ก ย า งสึกเท่ากันทั้ง 4 เส้น

เพราะความปลอ ด ภั ยของการใช้รถนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด หากย า งรถอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก็มีโอ กาสเกิดอุบัติ เ ห ตุได้ง่าย ย า งและล้อรถเป็นส่วนที่ต้องสมบูรณ์ที่สุดเพราะมักเป็นสาเ ห ตุหลักๆที่ทำให้เกิด อุ ติเ ห ตุจากการไม่สามารถควบคุมรถได้ ยิ่งถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงก็อาจเกิด เ ห ตุ ร้ า ย รุ น แ ร งได้

2 พวงมาลัยสั่ นหรือร ถ เด้ ง

แม้ว่าจะขับช้าๆแ ต่รถกลับรู้สึกว่า เด้งเหมือนเหยียบอะไรหรืออาการพวงมาลัยสั่ นผิดปกติ ควรสังเกตว่ารถสามารถขั บเคลื่อนต่อไปได้หรือเปล่า หากมีอาการดังกล่าวให้รีบเช็คย า งด่วนว่ามีอ า ก า รบวมแบบไหน

3 รถเสียหลักง่ายเมื่อผ่ านแอ่งน้ำ

เมื่อต้องขับผ่ านแอ่งน้ำตื้นๆแล้วรู้สึกว่ารถมีอาการแฉลบเล็กน้อย อาจเป็นเพราะด อ ก ย า งหมดหรือ ด อ กย า งตื้น ทำให้รีดน้ำไม่ดีพอ ถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าย า งไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ได้ ส่วนวิธีการเช็ค ด อ ก ย า ง ให้ตรวจดูที่ สะพานย า ง ถ้าช่องด อ กย า งเสมอเท่าสะพานย า ง นั่นแหลว่า ด อ กย า งตื้นเกินไป ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ควรฝืนใช้ต่อ

4 ลมย า งอ่อนง่ายผิดปกติ

หากเราต้องเติมย า งลมรถบ่อยๆจนผิดสังเกต อาจเป็นเพราะย า ง รั่ ว ซึ ม ถ้ามีอาการแบบนี้ให้รีบเช็ค ย า งทันที โดยให้ตรวจสอบว่าหน้ า ย า งมีอะไรทิ่มตำ หรือพวกของแหลมฝั ง ติ ดอยู่หรือไม่ และให้เช็ควาล์วเติมลมให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ

5 เมื่อขับช้าๆปล่อยพวงมาลัยแล้วรถวิ่งไม่ตรง

ทดสอบบนเส้นทางที่ป ล อ ด ภั ยด้วยการปล่อยพวงมาลัยประมาณ 3 วินาที ตอนที่รถวิ่งอยู่ หากรถเฉไปทางใดทางหนึ่ง แสดงว่ามีอาการผิดปกติซึ่งควรรีบหาสาเ ห ตุและแก้ไขทันที โดยมากอาการเหล่านี้จะมาจากหล า ยสาเ ห ตุ เช่น ด อ ก ย า งสึกไม่เท่ากัน ปัญหาเกี่ยวกับ ศูนย์ล้อ เพลาล้อ ลูกหมาก เป็นต้น

ที่มา krustory